จดบริษัทฟรี เมื่อทำบัญชีกับเรา

 

ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจำกัด

หลักฐานและรายละเอียดประกอบการจัดตั้งบริษัทจำกัด

  1. ชื่อบริษัท
  2. เงินทุนจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นจะถือหุ้นคนละเท่าไรของเงินทุน
  3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานบริษัท 1 ฉบับ
  4. วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ
  5. กรรมการบริษัทจะมีกี่คน ใครบ้าง และมีอำนาจลงนามร่วมกันอย่างไร
  6. ตราสำคัญของบริษัท
  7. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน (หน้า – หลัง) ของผู้เริ่มก่อการทั้ง 3 คนคนละ 1 ชุด และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แต่ถ้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจจะต้องใช้ 2 ชุด
  8. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องใช้เอกสารทะเบียนบ้าน- บัตรประชาชนฉบับจริงของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมสำเนาที่ตั้งสถานประกอบการต้องมีทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอาคาร รูปถ่ายสถานประกอบการจริงและแผนที่ตั้ง