ค่าบริการสำหรับการรับทำบัญชีประจำเดือน

สำนักงานกำหนดค่าทำบัญชีตามปริมาณของรายการค้าที่เกิดขึ้น ถ้าไม่เกิน 10 รายการต่อเดือนเราคิดค่าทำบัญชีเพียงเดือนละ 500 บาท (รายการค้าต่อเดือนเช่นจำนวนรายการหัก ณ ที่จ่าย,การเข้า- ออกของพนักงาน, รายการซื้อ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน, จ่ายเงินสดย่อย, รายการเดินบัญชีธนาคาร เป็นต้น) โดยคำนึงถึงความยากง่ายในการทำบัญชี และระดับความรับผิดชอบและความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบัญชีที่ต้องใช้

บริการรับทำบัญชี

ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย

 • ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

ปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย

 • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
 • จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
 • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
 • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
 • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

ค่าบริการสำหรับการรับทำบัญชีประจำเดือน

สำนักงานกำหนดค่าทำบัญชีตามปริมาณของรายการค้าที่เกิดขึ้น ถ้าไม่เกิน 10 รายการต่อเดือนเราคิดค่าทำบัญชีเพียงเดือนละ 500 บาท (รายการค้าต่อเดือนเช่นจำนวนรายการหัก ณ ที่จ่าย,การเข้า- ออกของพนักงาน, รายการซื้อ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน, จ่ายเงินสดย่อย, รายการเดินบัญชีธนาคาร เป็นต้น) โดยคำนึงถึงความยากง่ายในการทำบัญชี และระดับความรับผิดชอบและความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบัญชีที่ต้องใช้

ค่าบริการยื่นแบบประจำเดือน

รายละเอียดดังนี้

 • จัดทำและยื่นภาษี (ภงด.1,1ก ,ภงด.3, ภงด.53) 250 บาท ต่อเดือน (ถ้าไม่มี พนักงาน หรือ การจ่ายที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย) 0 บาท ต่อเดือน
 • จัดทำรายงานภาษีและยื่น VAT (ภพ.30) 500 บาท ต่อเดือน (ถ้าไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) 0 บาท ต่อเดือน
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคม 250 บาท ต่อเดือน (ถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนนายจ้าง) 0 บาท ต่อเดือน

ค่าบริการทำบัญชีประจำเดือน

รายละเอียดดังนี้

   • ไม่มีรายการค้า 0 บาท ต่อเดือน
   • ไม่เกิน 10 รายการ 500 บาท ต่อเดือน
   • ไม่เกิน 30 รายการ 1,000 บาท ต่อเดือน
   • ไม่เกิน 50 รายการ 2,000 บาท ต่อเดือน

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี

7,000 ต่อปี

ค่าบริการลงหนังสือพิมพ์เชิญประชุม

3,000 ต่อปี