บริการอื่นๆ

การวางแผนภาษี

เป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษีมากที่สุด โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย จึงไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี แต่เป็นการออกแบบรายการค้าและการวางรูปแบบการเสียภาษี ซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้บางครั้งอาจจะทำให้สรรพากรรู้สึกไม่ค่อยพอใจก็ตาม

บริการวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน

เพื่อให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การควบคุมภายในที่ดีจะช่วยป้องกันและสามารถตรวจสอบพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที ทั้งที่โดยมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม ระบบบัญชีที่ดีจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ขอบเขตการดำเนินงาน

ในธุรกิจแต่ละประเภทย่อมมีคุณสมบัติและเอกลักษณ์พิเศษเป็นของตัวเองที่แตกต่างกันไป ซึ่งทำให้การควบคุมภายในและระบบบัญชีมีความแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นการวางรูประบบบัญชีจะรวมถึงการวางระบบเอกสาร ระบบบัญชี ระบบรายงานและระบบสอบยันภายใน โดยจะเน้นเฉพาะระบบบัญชีทางการเงินของท่าน จึงต้องมีการบันทึกข้อมูลและสรุปรายการที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ รวมทั้งการรายงานฐานะการเงินและวัดผลการดำเนินงาน ให้ฝ่ายจัดการได้ทราบเป็นระยะเพราะหน่วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายมีกระจัดกระจายอยู่ตามแต่ละสาขา การกำหนดวิธีการและการออกแบบเอกสารบัญชี ฯลฯ เพื่อที่จะช่วยให้การควบคุมภายในของท่านมีประสิทธิภาพ

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในขึ้นอยู่กับการประมาณการเวลาที่ต้องใช้ในการวางระบบซึ่งแตกต่างกันตามขนาด ประเภท จำนวนสาขา และปริมาณการดำเนินธุรกิจของแต่ละกิจการ กรุณาติดต่อเราเพื่อคุยรายละเอียดงาน

ติดต่อเรา

ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ : ปัจจุบัน เราให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการวงเงินเงินกู้ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้น

บริการจัดหาและอบรมพนักงานบัญชี

 • จัดหาพนักงานบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งต้องผ่านการคัดเลือกจากเราโดยการทดสอบข้อเขียน, พิมพ์ดีด, MICROSOFT OFFICE, และสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อส่งไปสัมภาษณ์กับท่าน จนกระทั่งท่านตกลงรับงาน ค่าบริการจัดหาพนักงาน 20,000.-บาทต่อคน
 • หลังจากท่านตกลงรับพนักงานแล้วบริษัทมีบริการอบรมวิธีการทำงานเกี่ยวกับภาษีและบัญชี รวมทั้งการจัดการเอกสารทั้งระบบ เป็นระยะเวลา 7 – 14 วัน เป็นการอบรมโดยการปฏิบัติงานจริง โดยที่ท่านเป็นผู้จ่ายเงินเดือน ค่าบริการอบรม 10,000.- บาท
ติดต่อเรา

บริการรับทำลายเอกสารทางบัญชี

เมื่อไรถึงจะทำลายเอกสารได้

พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีเป็นเวลา 5 ปี เว้นแต่ในกรณีที่ต้องตรวจสอบบัญชี ทางการมีอำนาจให้เก็บต่อไปเกินกว่า 5 ปี แต่ต้องไม่เกิน 7 ปี ดังนั้นคุณจึงสามารถทำลายเอกสารได้เมื่อเก็บไว้ครบ 5 ปี โดยไม่ต้องขออนุญาตจากใคร

ทำไมต้องทำลายเอกสารกับ A&V

  • ฟรี เฉพาะในเขตกรุงเทพ เรารับเอกสารไปทำลายให้ฟรี ถ้าคุณมีเอกสารมากกว่า 1,000 กิโลกรัม (1 ตัน)
  • รวดเร็ว ด้วยเครื่องจักรทำลายเอกสารขนาดใหญ่ สามารถทำลายเอกสารได้ในปริมาณมากและรวดเร็ว
  • คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณ ไม่รั่วไหล เนื่องจากเอกสารถูกทำลายโดยอัดเป็นแท่ง
  • คุณจะได้รับรูปถ่าย บันทึกการทำลายเอกสารของคุณ
  • คุณจะได้รับหนังสือรับรองการทำลายเอกสาร
  • เฉพาะในเขตกรุงเทพ ถ้าเอกสารของคุณน้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม (1ตัน) เราคิดค่าบริการ 3,000.-บาทต่อครั้ง
  • กรณีต่างจังหวัด คิดค่าเดินทาง กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
ติดต่อเรา

การดำเนินการทำลายเอกสารทางบัญชีกับ A&V

  • ไปรับเอกสารที่ต้องการทำลายที่บริษัทของท่าน
  • ออกใบรับเอกสารเพื่อการทำลาย โดยระบุประเภท ปี และน้ำหนักของเอกสารต้องการที่ทำลาย
  • นำเอกสารไปทำลายโดยการอัดเป็นแท่ง มั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่าน ไม่รั่วไหล
  • ส่งรูปภาพแสดงการทำลายเอกสารของท่าน
  • ออกหนังสือรับรองการทำลายเอกสาร โดยระบุประเภท ปี และน้ำหนักของเอกสาร
ติดต่อเรา

ขั้นตอนการทำลายเอกสาร

ค่าบริการการรับลายเอกสารทางบัญชี

หมายเหตุ: คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารทางบัญชี หรือข้อมูลลูกค้าของคุณ ถูกทำลายแน่นอน