ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสุขภาพกิจการ

  • วิเคราะห์และตรวจสอบระบบเพื่อทราบว่าพนักงานของท่านยังคงทำงานตามระบบของบริษัทหรือไม่
  • ส่งคนไปตรวจงานบัญชี ทำงานแทนสมุห์บัญชีหรือผู้จัดการแผนกบัญชีของท่านได้

ตรวจภาษี (Tax Audit)

  • ก่อนยื่นภาษีให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสักครั้ง
  • ตรวจการขอคืนภาษี : ถ้าท่านไม่กล้าขอคืนภาษี หรือมีการส่งออกแต่ไม่ได้รับคืน VAT ทุกเดือน หรือเคยขอขอคืนภาษีแล้วแต่ถูกปรับเพิ่ม ให้เราขอคืนภาษีแทนท่าน
  • ตรวจภาษีย้อนหลัง : ถ้าท่านกังวลหรือไม่มั่นใจว่าจะมีภาระภาษีย้อนหลังหรือไม่ ให้เราตรวจภาษีย้อนหลังให้แก่ท่าน
  • เคลียร์ปัญหาสรรพากร : ให้เราเตรียมเอกสารที่สรรพากรต้องการและให้คนของเราที่พูดภาษาเดียวกันกับสรรพากร เป็นผู้ติดต่อสื่อสารดีกว่า

ตรวจรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  • เรามีหุ้นส่วนสอบบัญชี 10 คน ทุกคนมาจาก BIG4 เพื่อให้บริการตรวจสอบบัญชี
  • เรามีทีมตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยควบคุมงานตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • การตรวจสอบบัญชีประจำปี ไม่ใช่แค่เพื่อตามความต้องการของกฎหมาย
  • ข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่อง อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
  • ปัญหาในการบริหารงาน อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
  • ปัญหาในการดำเนินงาน อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
  • ปัญหาด้านการเงิน อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
  • ปัญหาด้านภาษี อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
  • คุณจะได้รับคำปรึกษาที่ตรงจุด และทันเวลา
  • คุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา

ขอใบเสนอราคาค่าบริการ

ติดต่อคุณวรสรรค์ มี้เจริญ (เด่น) 081-494-9044

การกำหนดค่าบริการ สำนักงานกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีตามชั่วโมงทำงานที่คาดว่าจะใช้ในการตรวจสอบตามระดับความรับผิดชอบและความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ฯลฯ

อัตราค่าบริการพิเศษอื่นๆ

กรณีต้องการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เช่นตรวจจับทุจริต หรือ Due Diligence กรุณาติดต่อเราเพื่อคุยรายละเอียดงาน

อนึ่ง การพิจารณาระบบงานหรือระบบบัญชี งานวางระบบบัญชีทางด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบริการ ทางด้านภาษีอากร หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร หรือให้คำปรึกษาด้านการเงิน หรือบริการรับขอสินเชื่อธนาคาร ถือเป็นงานนอกเหนือจากงานตรวจสอบบัญชีที่กล่าวข้างต้น