www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

งบการเงินหมายถึง

(1/2) > >>

นักศึกษา:
ขอความหมายของงบการเงินด้วยค่ะไม่เกินวันศุกร์นี้ได้ไหมค่ะ  ขอบคุณค่ะ

007:
งบการเงิน ( Financial Statement ) เป็นรายงานทางการเงินที่นำเสนอข้อมูลเพื่อแสดงฐานะทางการเงินผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการโดยถูก

ต้องตามที่ควรในแต่ละงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือระหว่างงวดบัญชีก็ได้ งบการเงินจะแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรก็ต่อเมื่อกิจการได้ปฎิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชีอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น งบการเงินดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ และสามารถแสดง

ถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทรัพยากรของกิจการ งบการเงินต้องจัดทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องนำเสนอข้อมูลดังต่อไป

นี้คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด

ส่วนประกอบของงบการเงินที่สมบูรณ์ ควรประกอบด้วย

          1. งบดุล [ Balance Sheet ] เป็นรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง

          2. งบกำไรขาดทุน [ Income Statement ] เป็นรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของกิจการในระหว่างงวดบัญชี หรือสิ้นงวดบัญชีใดบัญชี

ีหนึ่ง

          3. งบแสดงการเปลี่ยนในส่วนของเจ้าของ [ Statement of Changes in owner Equity ] หมายถึง รายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงใน

ส่วนของเจ้าของ

          4. งบกระแสเงินสด [ Cash flow Statement ] เป็นรายงานที่แสดงถึงการได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

          5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน [ Note to financial Statement ] ประกอบด้วย คำอธิบาย และการวิเคราะห์รายละเอียดของจำนวนเงินที่แสดงในงบดุล

งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ โดยแสดงในรูปของงบย่อย หรืองบประกอบต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลที่มาตรฐาน

การบัญชีกำหนดให้เปิดเผย และการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่จะทำให้งบการเงินแสดงโดยถูกต้องตามที่ควร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจได้ถูกต้อง

โครงสร้างหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้

                    5.1 หมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ ต้อง

                       - แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน และนโยบายการบัญชีที่เลือกใช้กับรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่สำคัญ

                       - เปิดเผยข้อมูลตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด

                       - ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินแต่เป็นข้อมูลที่จำเป็น เพื่อให้งบการเงินนั้นแสดงโดยถูกต้องตามที่ควร

                    5.2 หมายเหตุประกอบงบการเงินต้องแสดงอย่างเป็นระบบ รายการแต่ละรายการในงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดต้องอ้างอิงข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้การนำเสนองบการเงิน มี 2 ประเภท

         

          1. งบการเงินประจำปี เป็นงบการเงินที่จัดทำขึ้น ณ วันสิ้นงวดบัญชี เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในรอบปีบัญชีนั้นๆ ของกิจการ

          2. งบการเงินระหว่างกาล เป็นงบการเงินที่จัดทำขึ้นระหว่างงวดบัญชีเพื่อแสดงฐานะทางเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร

และผู้ใช้งบการเงินได้ทราบข้อมูลทางการเงินก่อนสิ้นงวดบัญชี เช่น งบการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี เป็นต้น

 

 

 

         

         การจัดทำงบการเงินเมื่อกิจการได้มีการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วรูปแบบของงบการเงินมี 2 แบบคือ แบบบัญชีและแบบ

รายงานซึ่งถือว่าแบบรายงานเป็นที่นิยมใช้ในเชิงปฏิบัติมากที่สุดในปัจจุบัน

 

 

 

 

งบกำไรขาดทุน

        โดยทั่วไปงบการเงินที่สำคัญประกอบด้วย งบกำไรขาดทุน และงบดุล งบกำไรขาดทุน แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีกำไรหรือขาดทุนสุทธิเท่าใด

ในระหว่างงวด บัญชีที่แสดงในงบกำไรขาดทุน ได้แก่ บัญชีประเภทรายได้ และบัญชีประเภทค่าใช้จ่าย เนื่องจากงวดบัญชีโดยปกติมักกำหนดระยะเวลา 1 ปี จึงมัก

เข้าใจผิดว่ากิจการจะต้องจัดทำงบการเงินเพียงปีละครั้งเสมอ ซึ่งที่จริงแล้วกิจการสามารถจัดทำงบการเงินได้ทุกเมื่อ ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของกิจการ เช่น

จัดทำทุกเดือน ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน ก็ได้ การที่กิจการจัดทำงบการเงินในวันอื่นที่มิใช่วันสิ้นงวดบัญชีนี้ เราเรียกว่า งบการเงินระหว่างการ หรืองบการเงิน

ระหว่างงวด (Interim Report) ซึ่งการจัดทำงบการเงินระหว่างกาลกับงบการเงินระหว่างงวดนี้มีหลักการและวิธีการจัดทำเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

เช่นเดียวกันวิธีการจัดทำงบกำไรขาดทุน

 

 

 

 

วิธีการจัดทำงบกำไรขาดทุน

 

 

 

 

          กิจการสามารถจัดทำงบกำไรขาดทุนได้ 2 แบบ คือ แบบรายงาน และแบบบัญชี โดยมีวิธีการจัดทำ ดังนี้

              1. การจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบรายงาน มีวิธีการจัดทำเป็นลำดับขั้นตอน ดังนี้

                       ขั้นที่ 1 บรรทัดแรก - เขียนชื่อกิจการตรงกลางหน้ากระดาษ

                                บรรทัดที่ 2 - เขียนคำว่า “งบกำไรขาดทุน”

                                บรรทัดที่ 3 - เขียนช่วงระยะเวลาของรอบบัญชีและวันที่สิ้นงวด

                       ขั้นที่ 2 ในงบกำไรขาดทุนเขียนรายการบัญชีประเภทรายได้ก่อน แล้วตามด้วยรายการประเภทค่าใช้จ่าย

                       ขั้นที่ 3 คำนวณหาผลต่างระหว่างรายได้ และค่าใช้จ่าย

                                       - ถ้ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย เกิดผล “กำไรสุทธิ” เขียนคำว่า “กำไรสุทธิ” ในบรรทัดสุดท้ายของงบ

                                       - ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ เกิดผล “ขาดทุนสุทธิ” เขียนคำว่า “ขาดทุนสุทธิ” ในบรรทัดสุดท้ายของงบต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของงบกำไรขาดทุนแบบรายงานของร้านใจดี

 

 

 

 

ร้านใจดี

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (หน่วย : บาท)

 

 

 

 รายได้ :

 

 1,050,000

 

    หัก ค่าเช่า

 56,000

 

 

ค่าโฆษณา

 120,000

 

 

เงินเดือน

 370,000

 

 

ค่าเสื่อมราคา -อาคาร

 110,000

 

 

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์

 90,000

 

 

หนี้สงสัยจะสูญ

 4,000

 

 

ค่าวัสดุสำนักงานใช้ไป

 8,000

 

 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

 54,000

 812,000

 

กำไรสุทธิ

 

 238,000

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 การจัดทำงบดุล

          งบดุลเป็นงบที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่จัดทำงบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชีประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน

และทุนหรือส่วนของเจ้าของวิธีการจัดทำงบดุล

          กิจการสามารถจัดทำงบดุลแบบรายงาน โดยมีวิธีจัดทำดังนี้

               ขั้นที่ 1 บรรทัดแรก - เขียนชื่อกิจการตรงกลางหน้ากระดาษ

                         บรรทัดที่ 2 - เขียนคำว่า “งบดุล”

                         บรรทัดที่ 3 - เขียนวันที่ ณ วันสิ้นงวดบัญชีที่ทำงบดุล

               ขั้นที่ 2 ในงบดุลเขียนคำว่า “สินทรัพย์” ไว้กลางหน้ากระดาษ แล้วเขียนรายการสินทรัพย์ต่างๆ พร้อมจำนวนเงิน โดยเรียงลำดับตั้งแต่สินทรัพย์ที่

มีสภาพคล่องสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยเขียนรายการสินทรัพย์แบ่งแยกตามประเภทของสินทรัพย์ และรวมยอดจำนวนแต่ละประเภทของสินทรัพย์ และยอดรวม

สินทรัพย์ทั้งหมดด้วย

               ขั้นที่ 3 เขียนคำว่า “หนี้สินและส่วนของเจ้าของ” ต่อจากรายการสินทรัพย์ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ แล้วเขียนรายการหนี้สินก่อนแล้วตามด้วยราย

การส่วนของเจ้าของ และรวมยอดจำนวนเงินของหนี้สินละส่วนของเจ้าของ ซึ่งยอดรวมของสินทรัพย์ทั้งหมดต้องเท่ากับยอดรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

 

ติ้งต๋อง:
มีประโยชน์มาก ๆๆๆๆๆ เลย

เจน:
อยากทราบว่าความหมายของรอบระยะเวลาดำเนินงานปกติ  หมายถึงอะไรค่ะ พร้อมยกตัวอย่างด้วยค่ะ

จ๋า:
รายงานการเงินหมายถึง  มีประโยชน์อย่างไรบ้าง  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม