สำนักงานบัญชี A&V - รับจดทะเบียนบริษัท,การจัดตั้งบริษัท,ห้างฯ/หลักฐานและค่าธรรมเนียม ติดตามเราได้ใน A&V Facebook
Best view with best view with google chrome
รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี : สำนักงานบัญชี
รับจดทะเบียนบริษัท,การจัดตั้งบริษัท,ห้างฯ/หลักฐานและค่าธรรมเนียม :

การจัดตั้งบริษัท,ห้างฯ/หลักฐานและค่าธรรมเนียม, การจัดตั้งห้างฯ การจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนนิติบุคคล

การจัดตั้งบริษัท,ห้างฯ/หลักฐานและค่าธรรมเนียม, การจัดตั้งห้างฯ การจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนนิติบุคคล

ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจำกัด (ติดต่อเรา)

1. จองชื่อ
2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (ผู้เริ่มก่อการขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
3. ส่งหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
4. จัดตั้งบริษัท
5. ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรบริษัท
6. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหลักฐานและรายละเอียดประกอบการจัดตั้งบริษัทจำกัด

1. ชื่อบริษัท
2. เงินทุนจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นจะถือหุ้นคนละเท่าไรของเงินทุน
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานบริษัท 3 ฉบับ
4. วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ
5. กรรมการบริษัทจะมีกี่คน ใครบ้าง และมีอำนาจลงนามร่วมกันอย่างไร
6. ตราสำคัญของบริษัท
7. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน (หน้า - หลัง) ของผู้เริ่มก่อการทั้ง 3 คนคนละ 1 ชุด และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แต่ถ้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจจะต้องใช้ 4 ชุด
8. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องใช้เอกสารทะเบียนบ้าน- บัตรประชาชนฉบับจริงของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมสำเนาที่ตั้งสถานประกอบการต้องมีทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอาคาร รูปถ่ายสถานประกอบการจริงและแผนที่ตั้ง
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งบริษัทจำกัด

1. ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับราชการ (ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท) 6,560 บาท
2. ค่าบริการในการจัดตั้งบริษัท 3,000 บาท


ฟรี ขึ้นทะบียนประกันสังคมสำหรับนายจ้างและสำหรับลูกจ้าง มูลค่า 2,000 บาท (กรณีใช้บริการทำบัญชีกับสำนักงานบัญชี A&V )

ฟรี ขึ้นทะบียนยื่นงบการเงิน E-Filing และขึ้นทะเบียนยื่นภาษี Online มูลค่า 4,000 บาท (กรณีใช้บริการทำบัญชีกับสำนักงานบัญชี A&V )

ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าทำตรายาง (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทของตรายางที่ท่านต้องการ)
(เพิ่มเติม ถ้าคาดว่ารายรับถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี) ค่าบริการจด VAT 3,000

ค่าบริการของเราในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

ค่าบริการในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดคือ 3,000.- บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมแล้ว) (ติดต่อเรา)


ติดต่อเรา

www.avaccount.com
| รับทำบัญชี | อบรมบัญชี Online | ตรวจสอบบัญชี | วางแผนภาษีอากร | วางระบบบัญชี | บริการด้านกฎหมาย | การจัดตั้งบริษัท | การเลิกบริษัท | บริการจดทะเบียน |
| รับจัดหาพนักงานบัญชี | รับสมัครพนักงาน | โปรแกรมบัญชี EXPRESS | รับทำลายเอกสารบัญชี |
ติดต่อเรา
| A&V คือใคร | ติดต่อเรา | ลูกค้าของเราบางส่วน | แผนที่บริษัท |


© 2004-2012 www.avaccount.com
บัญชีและภาษีทั้งหมด การจัดตั้งบริษัท,ห้างฯ/หลักฐานและค่าธรรมเนียม, การจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนนิติบุคคล การจัดตั้งห้างฯ ที่ สำนักงานบัญชี A&V
บัญชีและภาษีเรียงตามความนิยม การจัดตั้งบริษัท,ห้างฯ/หลักฐานและค่าธรรมเนียม, การจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนนิติบุคคล การจัดตั้งห้างฯ ที่ สำนักงานบัญชี A&V