www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายงานภาษีขาย

(1/1)

น้ำค่ะ:
บริษัทมีการเปิดขายสินค้าส่งออกด้วยราคา CIF (คือค่าสินค้า + ค่า Freight) อยากทราบว่า

1. จะรายงานภาษีขายด้วยยอด FOB (เฉพาะค่าสินค้าไม่รวมค่า Freight) เพราะจะตรงกับยอดในใบขนขาออก

2. Inv. ที่แนบในการทำรายงานภาษีขาย ก็ควรจะมีแค่รายการสินค้าเท่านั้นใช่หรือไม่ (ไม่รวมค่า Freight)ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ

XXX:
1.  ตามมาตรา 79/1 กำหนดฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการในกิจการเฉพาะอย่างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

    (1) ฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าโดยการส่งออก ได้แก่ มูลค่าของสินค้าส่งออก โดยให้ใช้ราคา เอฟ.โอ.บี. ของสินค้าบวกด้วยภาษีสรรพสามิตตามที่กำหนดในมาตรา 77/1 (19) และภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต่ทั้งนี้ไม่ให้รวมอากรขาออก

    ราคา เอฟ.โอ.บี. ได้แก่ ราคาสินค้า ณ ด่านศุลกากรส่งออกโดยไม่รวมค่าประกันภัยและค่าขนส่งจากด่านศุลกากรส่งออกไปต่างประเทศ

http://www.rd.go.th/publish/5205.0.html#mata79_1ดังนั้นฐานที่จะนำมากรอกในรายงานภาษีขาย  ที่คุณน้ำลงนั้นถูกต้องแล้วครับ2.  เอกสารประกอบการส่งออกนั้น  ผมมองว่าควรที่จะรวมไว้เป็นชุดเพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกและสอบทานครับ  จึงไม่ควรแยกเพราะปกติกิจการมักจะไม่ได้มีการนำเข้าหรือส่งออกเพียง 1 รายการ  จึงควรรวมเอกสารแต่ละชุดไว้ด้วยกันครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม