www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ลูกค้าในประเทศค่ะ

<< < (2/7) > >>

007:
จดหมายทางหนี้ ฉบับทนายที่ 011147/021294                  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2547เรื่อง   ขอให้ชำระหนี้เรียน   คุณถิน  พันธะศรี

อ้างถึง   คำขอเช่าให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM Advance เลขหมาย 18731851

   ตามที่ท่านได้ทำสัญญาเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเลขหมายที่อ้างถึงกับ บริษัทแอดวานซ์ อินโพร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และได้ค้างชำระค่าเช่าเลขหมายและค่าบริการของเลขหมายดังกล่าว เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,290 บาท ปรากฏตามใบแจ้งหนี้ที่บริษัทฯ ได้เรียกเก็บจากท่านแล้วนั้น

   โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับมอบอำนาจ ขอแจ้งให้ท่านได้โปรดนำเงินจำนวนดังกล่าว ไปชำระ ณ สำนักบริการ AIS หรือร้านเทเลวิชทั่วประเทศ หรือชำระเข้าบัญชีของบริษัทฯ (ตามใบแจ้งการชำระเงินข้างล่างนี้) ภายในกำหนด 7 วันนับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้

   หากท่านยังคงเพิกเฉย ข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับท่าน พร้อมทั้งดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน เงินเดือนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของท่าน และท่านต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีพร้อมดอกเบี้ยด้วย

   อนึ่ง หากท่านได้ชำระเงินไปก่อนได้รับหนังสือนี้ ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูง                        ขอแสดงความนับถือ                        .................................

                      (สุรพงศ์ ทิพยจักรพงศ์)

                              ผู้รับมอบอำนาจทนายความ

zmu:
เป็นประโยชน์มากค่ะ

phon:
ขอบคุณสำหรับตัวอย่างนะค่ะ กำลังทำการบ้านในเรื่อง การเขียนจดหมายธุรกิจอยู่พอดี  มีประโยชน์สุดๆๆ

ฌรดะ:
ขอบคุณมากครับ ได้ประโยชน์มากมายเรย สำหรับคนจาสอบอย่างผม

เด็กช่าง:
ขอบคุณมากค่ะ ได้งานส่งอาจารย์แล้ว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม