สำนักงานบัญชี A&V - บอร์ดบัญชีและภาษี ติดตามเราได้ใน A&V Facebook Best view with best view with google chrome
 • 22/10/2020 01:39:14 PM
 • ยินดีต้อนรับ,สู่บอร์ดบัญชี : www.avaccount.com : บุคคลทั่วไป
Please login or register.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


ถ้าท่านกำลังหาผู้สอบบัญชี เรารับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หนังสือพิมพ์ ThaiCPD
โฆษณาเชิญประชุม 100 บาท
http://www.thaicpd.com


ผู้เขียน หัวข้อ: ขอตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ลูกค้าในประเทศค่ะ  (อ่าน 44451 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ศิริรัตน์ ถีนารมย์

 • บุคคลทั่วไป

ขอตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ลูกค้าในประเทศ

รายละเอียด จะคิดดอกเบี้ยลูกค้าที่ผิดนัดชำระ

Over Due

007

 • บุคคลทั่วไป

จดหมายทวงหนี้ เป็นจดหมายที่ผู้ขายเขียนไปถึงลูกค้าเพื่อแจ้งหนี้ให้ทราบและติดตามทวงถามหนี้นั้นหลักในการเขียนจดหมายทวงหนี้

•   เลือกใช้ข้อความและสำนวนให้เหมาะกับลูกค้าและโอกาส จะต้องระมัดระวังคำพูดมิให้เป็นการดูหมิ่นลูกค้า แต่ควรเขียนด้วยภาษาสุภาพและแสดงความคาดหวังว่าลูกค้าจะชำระค่าสินค้าโดยเร็ว

•   จดหมายทวงหนี้ในครั้งแรก ควรเขียนเพียง เตือนลูกค้าว่าครบกำหนดชำระหนี้แล้วขอให้รีบชำระด้วย

•   หากเขียนจดหมายทวงหนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วยังไม่ได้รับคำตอบจากลูกค้าแต่อย่างใด อาจเขียนจดหมายติดตามเป็นครั้งที่สอง โดยขอให้ลูกค้าแจ้งเหตุผลอันสมควร และเขียนอย่างสุภาพนุ่มนวลที่สุด โดยเขียนอ้างถึงความปรารถนาดีที่จะรักษาชื่อเสียงและความเชื่อถือทางการเงินที่ดีของลูกค้า

•   หากส่งจดหมายทวงหนี้ไปแล้ว 2-3 ฉบับ แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ อาจจะยื่นกำหนดเวลาชำระเงินให้เป็นคำขาดและอาจอ้างอิงถึงการดำเนินงานตามกฎหมาย

007

 • บุคคลทั่วไป

จดหมายทวงหนี้ ฉบับแรก

เรื่อง ขอแจ้งยอดเงินค้างชำระเรียน ท่านเจ้าของร้านเอื้ออะไหล่ยนต์บริษัทศิริพัฒน์ จำกัด ขอเรียนว่า ท่านยังมียอดเงินค้างชำระซึ่งครบกำหนดชำระเมื่อวันที่

30 ตุลาคม ศกนี้ เป็นจำนวน 7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)โปรดตรวจสอบบัญชีที่ได้แนบมาด้วยนี้ หากรายการใดคลาดเคลื่อนกรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัท แต่หากถูกต้องแล้วกรุณาลงลายมือชื่อในใบรับรองที่แนบมานี้แล้วส่งคืนไปยังบริษัทภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นจะถือว่ายอดเงินดังกล่าวถูกต้อง                   ขอแสดงความนับถือ

                  .....................................

                   (นายอุดม ศิริวัฒนา)

                    ผู้จัดการฝ่ายเครดิต

007

 • บุคคลทั่วไป

จดหมายทวงหนี้ ฉบับต่อๆไป

เรียน ท่านเจ้าของร้านแสงทอง          ตามที่ท่านได้ซื้อสินค้าจากบริษัทศิริพัฒน์ จำกัด ไปตามรายการในใบสั่งซื้อเลขที่ 211 ลงวันที่ 1 กันยายน 2547 และครบกำหนดชำระเงินแล้วนั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้รับชำระเงินจากท่าน          จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดชำระเงินโดยเร็วจะขอบคุณยิ่ง                   ขอแสดงความนับถือ

                  ………………………

                  (นายคณิศร์  เขียวเซ็น)

                     ผู้จัดการฝ่ายเครดิต

เรียน ท่านเจ้าของร้านแสงทอง         บริษัทศิริพัฒน์ จำกัด ได้มีจดหมายเรียนให้ท่านทราบว่า ท่านยังมีบัญชีค้างชำระกับเราตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 แต่จนบัดนี้ ก็ยังมิได้รับคำตอบหรือชำระเงินแต่อย่างใด

         บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจการค้า จึงขอให้ท่านชำระเงินให้แก่เราอย่างช้าภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน ศกนี้

 หวังว่าจะได้รับการชำระเงินจากท่านในเร็ววันนี้ จึงขอขอบคุณมาล่วงหน้า   

                  ขอแสดงความนับถือ

                   …………………..   

                      (นายคณิศร์  เขียวเซ็น)

                   ผู้จัดการฝ่ายเครดิตเรียน ท่านเจ้าของร้านแสงทองตามที่บริษัทศิริพัฒน์ จำกัด ได้เตือนให้ท่านชำระค่าสินค้า ยอดค้างชำระประจำเดือนตุลาคม 2547 มาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับไปแต่อย่างใดบริษัทฯ เสียใจที่จะต้องเรียนให้ทราบว่า ถ้าท่านไม่ชำระเงินให้แก่บริษัทภายในวันที่ 10 มกราคม ศกนี้ เราจำเป็นต้องให้ทนายความของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินเรื่องแทนเราทันทีโปรดจัดการชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนดนี้ หรือติดต่อให้เราทราบว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรโดยเร็วที่สุด                   ขอแสดงความนับถือ

                  ………………………

                   (นายมานนท์ อยู่ดี)

                    ผู้จัดการฝ่ายเครดิต

007

 • บุคคลทั่วไป

จดหมายทางหนี้ ฉบับทนายที่ 011147/021294                  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2547เรื่อง   ขอให้ชำระหนี้เรียน   คุณถิน  พันธะศรี

อ้างถึง   คำขอเช่าให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM Advance เลขหมาย 18731851

   ตามที่ท่านได้ทำสัญญาเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเลขหมายที่อ้างถึงกับ บริษัทแอดวานซ์ อินโพร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และได้ค้างชำระค่าเช่าเลขหมายและค่าบริการของเลขหมายดังกล่าว เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,290 บาท ปรากฏตามใบแจ้งหนี้ที่บริษัทฯ ได้เรียกเก็บจากท่านแล้วนั้น

   โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับมอบอำนาจ ขอแจ้งให้ท่านได้โปรดนำเงินจำนวนดังกล่าว ไปชำระ ณ สำนักบริการ AIS หรือร้านเทเลวิชทั่วประเทศ หรือชำระเข้าบัญชีของบริษัทฯ (ตามใบแจ้งการชำระเงินข้างล่างนี้) ภายในกำหนด 7 วันนับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้

   หากท่านยังคงเพิกเฉย ข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับท่าน พร้อมทั้งดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน เงินเดือนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของท่าน และท่านต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีพร้อมดอกเบี้ยด้วย

   อนึ่ง หากท่านได้ชำระเงินไปก่อนได้รับหนังสือนี้ ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูง                        ขอแสดงความนับถือ                        .................................

                      (สุรพงศ์ ทิพยจักรพงศ์)

                              ผู้รับมอบอำนาจทนายความ

zmu

 • บุคคลทั่วไป

เป็นประโยชน์มากค่ะ

phon

 • บุคคลทั่วไป

ขอบคุณสำหรับตัวอย่างนะค่ะ กำลังทำการบ้านในเรื่อง การเขียนจดหมายธุรกิจอยู่พอดี  มีประโยชน์สุดๆๆ

ฌรดะ

 • บุคคลทั่วไป

ขอบคุณมากครับ ได้ประโยชน์มากมายเรย สำหรับคนจาสอบอย่างผม

เด็กช่าง

 • บุคคลทั่วไป

ขอบคุณมากค่ะ ได้งานส่งอาจารย์แล้ว

นิติธนกิจ

 • บุคคลทั่วไป

มีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยไม่ชอบธรรมไม่ว่าจะเป็น เจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ นายจ้างหรือลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ติดต่อเรา เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ท่านฟรี เพียงโทรมา 02-3000286-7 นิตินกิจ  ขอบคุณครับ

บุสสดี

 • บุคคลทั่วไป

ดีมากเรยอ้ะคร่า

เด็กบัญชี

 • บุคคลทั่วไป

ขอบคุณนะคะ กำลังหางานส่งอาจารย์อยู่พอดีค่ะ

เด็กการจัดการ

 • บุคคลทั่วไป

ขอบคุณมากค่ะ กำลังทำรายงานพอดีเลย ข้อมูลเป็นประโยชน์อย่างมาก

อัญชลี

 • บุคคลทั่วไป

ขอตัวอย่างจดหมายต่อว่าเรื่องสินค้าค่ะ

ปอ

 • บุคคลทั่วไป

ขอตัวอย่างจดหมายการเชิญชวนลูกค้าซื้อประกันอ่ะค่ะ

รบกวนช่วยหาให้ทีนะค่ะ

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

โหก

 • บุคคลทั่วไป

โดยคุณ ฮิ  (125.26.31.*) [28 Jun 2009 15:13] #31307 (11/17)  

หนักหัว คุณ หรอคับ ไอเลว

ปลา

 • บุคคลทั่วไป

ขอจดหมายทวงหนี้ที่สรรพากรยอมรับกรณีหนี้ไม่ถึงหนึ่งแสนค่ะ  ขอบคุณคะ

อรวีร์

 • บุคคลทั่วไปแนะนำ    จร้า     โปรแกรมบัญชี           ใช้ฟรี          ไม่จำกัดระยะเวลา, ฐานข้อมูล, ขนาดข้อมูล, ไม่มีล็อค ฯลฯ    ที่ ..    www.smlsoft.com">http://www.smlsoft.com

นุช

 • บุคคลทั่วไป

และถ้า ทวงหนี้ธนาคาร  จะต้องทำยังไงค่ะ

อิอิ

 • บุคคลทั่วไป

โบว์

 • บุคคลทั่วไป

jane

 • บุคคลทั่วไป

ดีมากค่ะทำให้เรารู้ว่าจดหมายเวียนทำอย่างไร

เพ็ญสินี

 • บุคคลทั่วไป

รบกวนขอตัวอย่างหนังสือแจ้งเจ้าหนี้กรณีบริษัทเลิกกิจการ

พร

 • บุคคลทั่วไป

ขอตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ค่าเช่าห้องรายเดือนค่ะ ติดค้างมา1เดือนค่ะ จริงๆอยากจะยกเลิกสัญญาเช่าค่ะจะทำได้ไหมค่ะ เพราะต้องตามทวงค่าเช่าทุกเดือนจนอ่อนใจ ขอบคุณค่ะ

มานุส

 • บุคคลทั่วไป

ขอบคุณคร๊ ^/^

ล้ง

 • บุคคลทั่วไป

ขอบคุณมาก ๆ ขอรับผู้โพส

ต้นปาล์ม

 • บุคคลทั่วไป

ขอตัวอย่างหนังสือขออนุมัติตัดหนี้สูญ ด้วยคะ เพราะเป็นหนี้ที่ติดตามทวงหนี้ไม่ได้
 

+ ตอบด่วน

อบรมบัญชี CPD Online เก็บชั่วโมง CPD ได้
เก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีได้ 7 ชั่วโมง หลักสูตรละ 500 บาท
ที่ www.thaicpdonline.com
PROMOTION ตอนนี้ไม่มีนะครับ

| สำนักงานบัญชี A&V |
| รับทำบัญชี | อบรมบัญชี Online | ตรวจสอบบัญชี | วางแผนภาษีอากร | วางระบบบัญชี |
| บริการด้านกฎหมายและทนายความ | การจัดตั้งบริษัท | การเลิกบริษัท | บริการจดทะเบียน |
| รับจัดหาพนักงานบัญชี | รับสมัครพนักงาน |
| โปรแกรมบัญชี EXPRESS | รับทำลายเอกสารบัญชี |
ติดต่อเรา
| A&V คือใคร | ติดต่อเรา | ลูกค้าของเราบางส่วน | แผนที่บริษัท |


หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.107 วินาที กับ 20 คำสั่ง