www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ลูกค้าในประเทศค่ะ

(1/7) > >>

ศิริรัตน์ ถีนารมย์:
ขอตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ลูกค้าในประเทศ

รายละเอียด จะคิดดอกเบี้ยลูกค้าที่ผิดนัดชำระ

Over Due

007:
http://www.tumcivil.com/engfanatic/software/1.php

007:
จดหมายทวงหนี้ เป็นจดหมายที่ผู้ขายเขียนไปถึงลูกค้าเพื่อแจ้งหนี้ให้ทราบและติดตามทวงถามหนี้นั้นหลักในการเขียนจดหมายทวงหนี้

•   เลือกใช้ข้อความและสำนวนให้เหมาะกับลูกค้าและโอกาส จะต้องระมัดระวังคำพูดมิให้เป็นการดูหมิ่นลูกค้า แต่ควรเขียนด้วยภาษาสุภาพและแสดงความคาดหวังว่าลูกค้าจะชำระค่าสินค้าโดยเร็ว

•   จดหมายทวงหนี้ในครั้งแรก ควรเขียนเพียง เตือนลูกค้าว่าครบกำหนดชำระหนี้แล้วขอให้รีบชำระด้วย

•   หากเขียนจดหมายทวงหนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วยังไม่ได้รับคำตอบจากลูกค้าแต่อย่างใด อาจเขียนจดหมายติดตามเป็นครั้งที่สอง โดยขอให้ลูกค้าแจ้งเหตุผลอันสมควร และเขียนอย่างสุภาพนุ่มนวลที่สุด โดยเขียนอ้างถึงความปรารถนาดีที่จะรักษาชื่อเสียงและความเชื่อถือทางการเงินที่ดีของลูกค้า

•   หากส่งจดหมายทวงหนี้ไปแล้ว 2-3 ฉบับ แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ อาจจะยื่นกำหนดเวลาชำระเงินให้เป็นคำขาดและอาจอ้างอิงถึงการดำเนินงานตามกฎหมาย

007:
จดหมายทวงหนี้ ฉบับแรก

เรื่อง ขอแจ้งยอดเงินค้างชำระเรียน ท่านเจ้าของร้านเอื้ออะไหล่ยนต์บริษัทศิริพัฒน์ จำกัด ขอเรียนว่า ท่านยังมียอดเงินค้างชำระซึ่งครบกำหนดชำระเมื่อวันที่

30 ตุลาคม ศกนี้ เป็นจำนวน 7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)โปรดตรวจสอบบัญชีที่ได้แนบมาด้วยนี้ หากรายการใดคลาดเคลื่อนกรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัท แต่หากถูกต้องแล้วกรุณาลงลายมือชื่อในใบรับรองที่แนบมานี้แล้วส่งคืนไปยังบริษัทภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นจะถือว่ายอดเงินดังกล่าวถูกต้อง                   ขอแสดงความนับถือ

                  .....................................

                   (นายอุดม ศิริวัฒนา)

                    ผู้จัดการฝ่ายเครดิต

007:
จดหมายทวงหนี้ ฉบับต่อๆไป

เรียน ท่านเจ้าของร้านแสงทอง          ตามที่ท่านได้ซื้อสินค้าจากบริษัทศิริพัฒน์ จำกัด ไปตามรายการในใบสั่งซื้อเลขที่ 211 ลงวันที่ 1 กันยายน 2547 และครบกำหนดชำระเงินแล้วนั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้รับชำระเงินจากท่าน          จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดชำระเงินโดยเร็วจะขอบคุณยิ่ง                   ขอแสดงความนับถือ

                  ………………………

                  (นายคณิศร์  เขียวเซ็น)

                     ผู้จัดการฝ่ายเครดิต

เรียน ท่านเจ้าของร้านแสงทอง         บริษัทศิริพัฒน์ จำกัด ได้มีจดหมายเรียนให้ท่านทราบว่า ท่านยังมีบัญชีค้างชำระกับเราตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 แต่จนบัดนี้ ก็ยังมิได้รับคำตอบหรือชำระเงินแต่อย่างใด

         บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจการค้า จึงขอให้ท่านชำระเงินให้แก่เราอย่างช้าภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน ศกนี้

 หวังว่าจะได้รับการชำระเงินจากท่านในเร็ววันนี้ จึงขอขอบคุณมาล่วงหน้า   

                  ขอแสดงความนับถือ

                   …………………..   

                      (นายคณิศร์  เขียวเซ็น)

                   ผู้จัดการฝ่ายเครดิตเรียน ท่านเจ้าของร้านแสงทองตามที่บริษัทศิริพัฒน์ จำกัด ได้เตือนให้ท่านชำระค่าสินค้า ยอดค้างชำระประจำเดือนตุลาคม 2547 มาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับไปแต่อย่างใดบริษัทฯ เสียใจที่จะต้องเรียนให้ทราบว่า ถ้าท่านไม่ชำระเงินให้แก่บริษัทภายในวันที่ 10 มกราคม ศกนี้ เราจำเป็นต้องให้ทนายความของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินเรื่องแทนเราทันทีโปรดจัดการชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนดนี้ หรือติดต่อให้เราทราบว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรโดยเร็วที่สุด                   ขอแสดงความนับถือ

                  ………………………

                   (นายมานนท์ อยู่ดี)

                    ผู้จัดการฝ่ายเครดิต

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม