www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบขั้นตอนการทำ Pass Port และ Work Permit

(1/16) > >>

จิรพันธ์:
อยากทราบขั้นตอนการทำ Pass Port และ Work Permit ช่วยตอบหน่อยนะค๊ะ ขอบคุณมากค๊ะ

อ้วน:
จัดเตรียมเอกสารตามรายการข้างล่างนี้ เพื่อยื่นขอวีซ่า ( ในกรณีที่เป็นการอยู่เพื่อทำงานครับ )  เสียค่าธรรมเนียม 1,900  บาท เมื่อยื่นเอกสาร และเจ้าหน้าที่จะต้องนัดอีก 1 เดือนมาฟังผล  ไม่ว่าจะยื่นเรื่องขอวีซ่าผ่านหรือไม่  ค่าธรรมเนียมก็จะไม่ได้รับคืนรายการเอกสารขออยู่ต่อเพื่อการธุรกิจ (ปีแรก/ปีถัดมา)

1.  (      )  ตม.7

2.  (      )  สำเนาหนังสือเดินทาง

3.  (      )  หนังสือชี้แจงตำแหน่งของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในบริษัท

4.  (      )  สำเนาอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขอใบอนุญาตทำงาน (ตท.2/ตท.5/ตท.7)

5.  (      )  งบดุลและบัญชีกำไร-ขาดทุน ปีล่าสุด พ.ศ. ............... หรือหนังสือชี้แจง

6.  (      )  รายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) ปีพล่าสุด พ.ศ. .............. หรือหนังสือชี้แจง

7.  (      )  รายการภาษีเงินได้ของคนต่างด้าวและของพนักงานคนไทยทั้งหมด (ภ.ง.ด. 1)

8.  (      )  รายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด.91) พ.ศ. .....................

9.  (      )  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

10.(      )  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบทะเบียนพาณิชย์ และ/หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

11.(      )  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

12.(      )  หลักฐานการส่งออก (กรณีที่บริษัทประกอบธุรกิจการส่งออก) ยอดส่งออกปีล่าสุดปี ....................

13.(      )  หลักฐานแสดงจำนวนยอดนักท่องเที่ยวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีบริษัทประกอบธุรกิจท่องเที่ยว)

14.(      )  แผนที่แสดงที่ตั้ง

15.  รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  4 * 6  ซม. แนะนำให้ถ่ายไม่เกิน  1 เดือนหมายเหตุ  เอกสารทุกแผ่นทุกหน้าให้ประทับตราบริษัทและลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนกำหนดไว้

โปรดรักษาเอกสารฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน และแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อท่านนำเอกสารส่วนที่ค้างมาเพิ่มเติมครบถ้วนแล้วและจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการประทับตราลงวันที่รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่เอกสารหมายเลข 1 ตม. 7 และ เอกสารหมายเลข 3 หนังสือชี้แจงตำแหน่งของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในบริษัทสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่  ตม. สวนพลู  แถวถนนสาธรครับ

ต่อมาจะเป็นในเรื่องการเตรียมเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตทำงานครับ  โดยกรณีที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตทำงานมาก่อน และเจ้าตัวอยู่ในประเทศไทย  ก็จัดเตรียมเอกสารตามแบบ ตท.2  ครับ

คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน

   1.  คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร   หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ

ชั่วคราวตามกฎหมาย (NON-IMMIGRANT) ว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน

ฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT) ซึ่งจะขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่

   2.  คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานประเภทตลอดชีพ และประสงค์ขอเพิ่มการทำงาน สถานที่ทำ

งาน ท้องที่ในการทำงานจากเดิมที่ได้รับอนุญาตอยู่

   3.  คนต่างด้าวซึ่งจะยื่นคำขอตามแบบ ตท.2 นี้ต้องไม่เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามเงื่อนไข ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะขอห้ามและเงื่อนไขของคนต่างด้าว ซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทำงาน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2539 ดังต่อไปนี้

   3.1  มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต

   3.2  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

   3.3  ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่

รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างรุนแรง หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

   3.4  ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการทำงาน

ของคนต่างด้าวภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตเอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (กรณีสถานประกอบการเอกชน) โปรดตรวจ

เอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนยื่นคำขอฯ และจัดเรียงเอกสารตามลำดับ

1.   แบบรับคำขอ ตท.2 และรูปถ่ายขนาด 5x6 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2.   หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบที่กำหนด)

3.   หนังสือชี้แจงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าวจากนายจ้าง/สถานประกอบการ

4.   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน

6 เดือน)

       5.   สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.20 ที่ระบุประเภทกิจการ และ ภ.พ.09

             หากมีการเปลี่ยนแปลง

       6.   สำเนาใบอนุญาตทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทที่เป็นคนต่างด้าว กรณี

   กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทไม่ได้ทำงานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทำ

   งาน ต้องให้ Notary Public รับรอง และทำหนังสือมอบอำนาจให้กรรมการ หรือบุคคลใด

   บุคคลหนึ่งลงนามแทน

7.   สำเนาการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน (กรณีที่ไม่สามารถได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่

ตามที่กำหนดไว้)

8.   สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อม

ฉบับจริง

9.   ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมาย (ไม่เกิน 6 เดือน)

10.    แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ

11.    หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นคำขอด้วยตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

12.   แบบแจ้งการรับเข้าทำงาน (ตท.10) หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท

และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง

13.   สำเนาหลักฐานการแจ้งออก (ตท.10) ในกรณีคนต่างด้าวเคยได้รับใบอนุญาตทำงาน

14.   สำเนางบการเงินปีล่าสุด และ ภพ.30 (ย้อนหลัง  6  เดือน)เอกสารดังต่อไปนี้ ให้ท่านยื่นข้อหนึ่งข้อใด เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1.  สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารที่มีเงินสดหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจคงเหลือ

        มากกว่า  2  ล้านบาท

2.    สำเนา แบบ ภ.ง.ด.50 ในรอบ  3  ปีที่ผ่านมา มีการชำระภาษีเงินได้ของสถานประกอบการรวมกันไม่ต่ำกว่า

        5  ล้านบาท

3.   สำเนาใบขนสินค้าขาออก ที่ผ่านพิธีการจากการกรมศุลกากรมีเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักหลัง

    ในรอบปีที่ผ่านมาหรือปีล่าสุด ที่มียอดการส่งออกไม่ต่ำกว่า  3  ล้านบาท

4.  สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ระบุการจ้างงานคนไทย ไม่ต่ำ

        กว่า  50  คน

5.    สำเนาแบบ ภ.ง.ด.91 / ภ.ง.ด.90  พร้อมใบเสร็จรับเงิน ในปีภาษีล่าสุดระบุยอดชำระภาษีเกินกว่า

     18,000 บาท หรือสำเนาแบบ ภ.ง.ด.1 เดือนล่าสุด ในกรณีชำระภาษีเงินได้ในปีภาษีที่ผ่านมาไม่

     ถึง 18,000 บาท เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ทำงานไม่ถึง  1  ปีในปีภาษีนั้น หรือได้รับอนุญาตให้

     ทำงานในปีภาษีที่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่จะต้องยื่นชำระ เช่น ได้รับอนุญาตให้ทำงานเมื่อวันที่  7  

     ก.ค. 2545 ซึ่งจะต้องเสียภาษีภายใน สิ้นมีนาคม  2546

6.  สำเนาใบทะเบียนสมรสเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-  นิติบุคคลที่มีหุ้นต่างด้าวเกินกึ่งหนึ่งต้องยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ออก

    ตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542

-  เอกสารรับรองของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างที่ผู้ขอจะไป

   งานด้วยนั้นไม่มีการจดทะเบียน/หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินงานโดยถูกต้องตาม

    กฎหมายแล้ว พร้อมทั้งแสดงประเภทกิจการที่ประกอบด้วย เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ

   โรงงาน ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร ใบอนุญาตให้ประกอบ

    ธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของเก่า

    ประเภทโบราณวัตถุ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานพยาบาล ใบ

    อนุญาตนำเข้าเคมีภัณฑ์ อาหารเสริม ฯลฯหมายเหตุ  (1)  เอกสารที่เป็นภาษีต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลเป็น ภาษาไทย

(2)   เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หรือให้ผู้รับมอบ

อำนาจรับรองแทน

-  เอกสารที่เป็นของนายจ้างให้ผู้มีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับ

   มอบอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทน

-  เอกสารที่เป็นของคนต่างด้าวให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อกระทำ

   การแทน

         (3)  คนต่างด้าวสัญชาติ จีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า เกาหลีเหนือ อาหรับซีเรีย

                อิหร่าน อิรัก เลบานอน ปาเลสไตน์ ซาอุดิอาระเบีย ไต้หวัน ฮ่องกง รัสเซีย และ

       อาหรับแห่งลิเบีย ต้องสำเนาเอกสารหลักฐานที่ยื่นทั้งหมด  1  ชุดสามารถสอบถามรายละเอียดและขอเอกสารได้ที่  กองงานคนต่างด้าว  ที่เบอร์  0-2245-3209  และ  0-2245-2745  ชั้น 2  กระทรวงแรงงาน  แถวดินแดง  

จิรภัทร:
เจ้านายไปต่างประเทศกลับเมืองไทยไม่ทัน แล้ว Work permit และ Visa จะหมดวันที่ 6 กันยายนนี้จะทำยังไงดีค่ะ

นา:
ขั้นตอนการยื่นเอกสาร re-entry permit จะต้องทำอย่างไรบ้างค๊ะ  ขอบคุณค่ะ

ทีเอส:
การทำ re-entry ใช้เอกสารตามนี้ใช่หรือไม่คะ

- passport

- ตม.8

ไม่ทราบต้องใช้เอกสารใดๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่คะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม