สำนักงานบัญชี A&V - บอร์ดบัญชีและภาษี ติดตามเราได้ใน A&V Facebook Best view with best view with google chrome
 • 29/11/2020 07:57:29 PM
 • ยินดีต้อนรับ,สู่บอร์ดบัญชี : www.avaccount.com : บุคคลทั่วไป
Please login or register.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


ถ้าท่านกำลังหาผู้สอบบัญชี เรารับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หนังสือพิมพ์ ThaiCPD
โฆษณาเชิญประชุม 100 บาท
http://www.thaicpd.com


ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบขั้นตอนการทำ Pass Port และ Work Permit  (อ่าน 119286 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

จิรพันธ์

 • บุคคลทั่วไป

อยากทราบขั้นตอนการทำ Pass Port และ Work Permit ช่วยตอบหน่อยนะค๊ะ ขอบคุณมากค๊ะ

อ้วน

 • บุคคลทั่วไป

จัดเตรียมเอกสารตามรายการข้างล่างนี้ เพื่อยื่นขอวีซ่า ( ในกรณีที่เป็นการอยู่เพื่อทำงานครับ )  เสียค่าธรรมเนียม 1,900  บาท เมื่อยื่นเอกสาร และเจ้าหน้าที่จะต้องนัดอีก 1 เดือนมาฟังผล  ไม่ว่าจะยื่นเรื่องขอวีซ่าผ่านหรือไม่  ค่าธรรมเนียมก็จะไม่ได้รับคืนรายการเอกสารขออยู่ต่อเพื่อการธุรกิจ (ปีแรก/ปีถัดมา)

1.  (      )  ตม.7

2.  (      )  สำเนาหนังสือเดินทาง

3.  (      )  หนังสือชี้แจงตำแหน่งของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในบริษัท

4.  (      )  สำเนาอนุญาตทำงานหรือใบรับคำขอใบอนุญาตทำงาน (ตท.2/ตท.5/ตท.7)

5.  (      )  งบดุลและบัญชีกำไร-ขาดทุน ปีล่าสุด พ.ศ. ............... หรือหนังสือชี้แจง

6.  (      )  รายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) ปีพล่าสุด พ.ศ. .............. หรือหนังสือชี้แจง

7.  (      )  รายการภาษีเงินได้ของคนต่างด้าวและของพนักงานคนไทยทั้งหมด (ภ.ง.ด. 1)

8.  (      )  รายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด.91) พ.ศ. .....................

9.  (      )  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

10.(      )  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบทะเบียนพาณิชย์ และ/หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

11.(      )  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

12.(      )  หลักฐานการส่งออก (กรณีที่บริษัทประกอบธุรกิจการส่งออก) ยอดส่งออกปีล่าสุดปี ....................

13.(      )  หลักฐานแสดงจำนวนยอดนักท่องเที่ยวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีบริษัทประกอบธุรกิจท่องเที่ยว)

14.(      )  แผนที่แสดงที่ตั้ง

15.  รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  4 * 6  ซม. แนะนำให้ถ่ายไม่เกิน  1 เดือนหมายเหตุ  เอกสารทุกแผ่นทุกหน้าให้ประทับตราบริษัทและลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนกำหนดไว้

โปรดรักษาเอกสารฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน และแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อท่านนำเอกสารส่วนที่ค้างมาเพิ่มเติมครบถ้วนแล้วและจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการประทับตราลงวันที่รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่เอกสารหมายเลข 1 ตม. 7 และ เอกสารหมายเลข 3 หนังสือชี้แจงตำแหน่งของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในบริษัทสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่  ตม. สวนพลู  แถวถนนสาธรครับ

ต่อมาจะเป็นในเรื่องการเตรียมเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตทำงานครับ  โดยกรณีที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตทำงานมาก่อน และเจ้าตัวอยู่ในประเทศไทย  ก็จัดเตรียมเอกสารตามแบบ ตท.2  ครับ

คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน

   1.  คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร   หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ

ชั่วคราวตามกฎหมาย (NON-IMMIGRANT) ว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน

ฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT) ซึ่งจะขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่

   2.  คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานประเภทตลอดชีพ และประสงค์ขอเพิ่มการทำงาน สถานที่ทำ

งาน ท้องที่ในการทำงานจากเดิมที่ได้รับอนุญาตอยู่

   3.  คนต่างด้าวซึ่งจะยื่นคำขอตามแบบ ตท.2 นี้ต้องไม่เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามเงื่อนไข ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะขอห้ามและเงื่อนไขของคนต่างด้าว ซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทำงาน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2539 ดังต่อไปนี้

   3.1  มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต

   3.2  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

   3.3  ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่

รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างรุนแรง หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

   3.4  ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการทำงาน

ของคนต่างด้าวภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตเอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (กรณีสถานประกอบการเอกชน) โปรดตรวจ

เอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนยื่นคำขอฯ และจัดเรียงเอกสารตามลำดับ

1.   แบบรับคำขอ ตท.2 และรูปถ่ายขนาด 5x6 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2.   หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบที่กำหนด)

3.   หนังสือชี้แจงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าวจากนายจ้าง/สถานประกอบการ

4.   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน

6 เดือน)

       5.   สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.20 ที่ระบุประเภทกิจการ และ ภ.พ.09

             หากมีการเปลี่ยนแปลง

       6.   สำเนาใบอนุญาตทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทที่เป็นคนต่างด้าว กรณี

   กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทไม่ได้ทำงานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทำ

   งาน ต้องให้ Notary Public รับรอง และทำหนังสือมอบอำนาจให้กรรมการ หรือบุคคลใด

   บุคคลหนึ่งลงนามแทน

7.   สำเนาการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน (กรณีที่ไม่สามารถได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่

ตามที่กำหนดไว้)

8.   สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อม

ฉบับจริง

9.   ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมาย (ไม่เกิน 6 เดือน)

10.    แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ

11.    หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นคำขอด้วยตนเอง) ติดอากร

แสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

12.   แบบแจ้งการรับเข้าทำงาน (ตท.10) หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท

และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง

13.   สำเนาหลักฐานการแจ้งออก (ตท.10) ในกรณีคนต่างด้าวเคยได้รับใบอนุญาตทำงาน

14.   สำเนางบการเงินปีล่าสุด และ ภพ.30 (ย้อนหลัง  6  เดือน)เอกสารดังต่อไปนี้ ให้ท่านยื่นข้อหนึ่งข้อใด เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1.  สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารที่มีเงินสดหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจคงเหลือ

        มากกว่า  2  ล้านบาท

2.    สำเนา แบบ ภ.ง.ด.50 ในรอบ  3  ปีที่ผ่านมา มีการชำระภาษีเงินได้ของสถานประกอบการรวมกันไม่ต่ำกว่า

        5  ล้านบาท

3.   สำเนาใบขนสินค้าขาออก ที่ผ่านพิธีการจากการกรมศุลกากรมีเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักหลัง

    ในรอบปีที่ผ่านมาหรือปีล่าสุด ที่มียอดการส่งออกไม่ต่ำกว่า  3  ล้านบาท

4.  สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ระบุการจ้างงานคนไทย ไม่ต่ำ

        กว่า  50  คน

5.    สำเนาแบบ ภ.ง.ด.91 / ภ.ง.ด.90  พร้อมใบเสร็จรับเงิน ในปีภาษีล่าสุดระบุยอดชำระภาษีเกินกว่า

     18,000 บาท หรือสำเนาแบบ ภ.ง.ด.1 เดือนล่าสุด ในกรณีชำระภาษีเงินได้ในปีภาษีที่ผ่านมาไม่

     ถึง 18,000 บาท เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ทำงานไม่ถึง  1  ปีในปีภาษีนั้น หรือได้รับอนุญาตให้

     ทำงานในปีภาษีที่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่จะต้องยื่นชำระ เช่น ได้รับอนุญาตให้ทำงานเมื่อวันที่  7  

     ก.ค. 2545 ซึ่งจะต้องเสียภาษีภายใน สิ้นมีนาคม  2546

6.  สำเนาใบทะเบียนสมรสเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-  นิติบุคคลที่มีหุ้นต่างด้าวเกินกึ่งหนึ่งต้องยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ออก

    ตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542

-  เอกสารรับรองของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างที่ผู้ขอจะไป

   งานด้วยนั้นไม่มีการจดทะเบียน/หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินงานโดยถูกต้องตาม

    กฎหมายแล้ว พร้อมทั้งแสดงประเภทกิจการที่ประกอบด้วย เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ

   โรงงาน ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร ใบอนุญาตให้ประกอบ

    ธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของเก่า

    ประเภทโบราณวัตถุ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานพยาบาล ใบ

    อนุญาตนำเข้าเคมีภัณฑ์ อาหารเสริม ฯลฯหมายเหตุ  (1)  เอกสารที่เป็นภาษีต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลเป็น ภาษาไทย

(2)   เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หรือให้ผู้รับมอบ

อำนาจรับรองแทน

-  เอกสารที่เป็นของนายจ้างให้ผู้มีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับ

   มอบอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทน

-  เอกสารที่เป็นของคนต่างด้าวให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อกระทำ

   การแทน

         (3)  คนต่างด้าวสัญชาติ จีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า เกาหลีเหนือ อาหรับซีเรีย

                อิหร่าน อิรัก เลบานอน ปาเลสไตน์ ซาอุดิอาระเบีย ไต้หวัน ฮ่องกง รัสเซีย และ

       อาหรับแห่งลิเบีย ต้องสำเนาเอกสารหลักฐานที่ยื่นทั้งหมด  1  ชุดสามารถสอบถามรายละเอียดและขอเอกสารได้ที่  กองงานคนต่างด้าว  ที่เบอร์  0-2245-3209  และ  0-2245-2745  ชั้น 2  กระทรวงแรงงาน  แถวดินแดง  

จิรภัทร

 • บุคคลทั่วไป

เจ้านายไปต่างประเทศกลับเมืองไทยไม่ทัน แล้ว Work permit และ Visa จะหมดวันที่ 6 กันยายนนี้จะทำยังไงดีค่ะ

นา

 • บุคคลทั่วไป

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร re-entry permit จะต้องทำอย่างไรบ้างค๊ะ  ขอบคุณค่ะ

ทีเอส

 • บุคคลทั่วไป

การทำ re-entry ใช้เอกสารตามนี้ใช่หรือไม่คะ

- passport

- ตม.8

ไม่ทราบต้องใช้เอกสารใดๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่คะ

อิ๊ด

 • บุคคลทั่วไป

ขอคำแนะนำด่วนค่ะ!!!!

แฟนเป็นชาวต่างชาติทำงานเป็นวิศวกรอยู่บริษัทแห่งหนึ่งประมาณ 2 ปีกว่าแล้ว

ทุกปีจะต้องเรื่องต่อวีซ่าทำงาน ปีนี้เป็นปีที่3.. กำหนด วันศุกร์  10 สิงหาคม เป็นวันสุดท้ายที่วีซ่าหมดอายุ ...เนื่องจากแฟนเป็นคนต่างชาติจึงอ่านภาษาไทยไม่ได้ จึงมีปัญหาในการเช็คเอกสาร...เอกสารที่บริษัทให้เป็นเอกสารเก่า..และก็ทำการแก้ไขเป็นเอกสารใหม่แล้ว

ยื่นให้ทางออฟฟิชทำวีซ่า แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องเอกสารไม่สมบูรณ์อีก...และวันนี้ไปอีกครั้งทางออฟฟิชบอกหมดเวลาแล้ว และไม่เชื่อว่า แฟนทำงานอยู่เมืองไทย และจะต้องบินออกนอกประเทศ

อยากทราบว่าจะต้องแก้ไข และติดต่อใคร และทำอย่างไร เพราะแฟนก็ทำงานมีเอกสารถูกต้องทุกอย่าง เพียงแต่ขอเวลารวบรวม

และออ็ฟฟิชทำวีซ่า กับสถานที่ทำงานก็อยู่ใกล (ปทุมธานี)คือตอนนี้เอกสารสมบูรแล้ว update แล้ว แต่หมดเวลายื่น จะต้องทำอย่างไรคะ เพราะเขาก็ปั้มตราประทับให้บินออกนอกประเทศแล้วกรุณาให้คำแนะนำด้วยค่ะ

จอย

 • บุคคลทั่วไป

อยากทราบค่าใช้จ่ายประมาณการของการทำ work permit ให้กับคนต่างชาติสัญชาติปากีสถาน ซึ่งจะเข้ามาทำงานในไทย

กุ๊กไก่

 • บุคคลทั่วไป

อยากทราบเกี่ยวกับการต่อ WORK PERMIT ครบกำหนด 1 ปี และการต่อ VISA 3 เดือน ค่ะ

พลอย

 • บุคคลทั่วไป

จะต่อวีซ่า 1 ปีให้ชาวมาเลเซียอ่ะค่ะ จะต้องทำอะไรบ้าง

ภัค

 • บุคคลทั่วไป

แฟนเป็นชาวต่างชาติ แต่จะเดินทางมาทำธุรกิจที่เมืองจะต้องทำยังไงถึงจะได้วีซ่า Tree year Non immigrant  Visa-B แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัทแต่อย่างใด

Doo

 • บุคคลทั่วไป

ขอบคุณที่ให้ข้อมูลค่ะ

นุช

 • บุคคลทั่วไป

ขั้นตอนแรกในการทำ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

อ้อน

 • บุคคลทั่วไป

ถ้าเราจ้างเค้าทำ visa และ work permit ตั้งแต่เริ่มเลยจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะ

ธนัช

 • บุคคลทั่วไป

ถ้าจ้างทำ VISA WORKPERMIT ตั้งแต่เริ่มแรก จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 15000 สนในติดต่อ 0852173996

นก

 • บุคคลทั่วไป

ถ้าบริษัทรับคนต่างชาตที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน

จะได้รับความผิดยังงัยบ้างค่ะ

เด็กศิลป...

 • บุคคลทั่วไป

ปัญหาการออกหนังสือเดินทางและwork permit

(ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ คือว่าทำรายงานนะค่ะ ตอนนี้อยากได้ข้อมูลมากเลย ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ)

รวงข้าว

 • บุคคลทั่วไป

แฟนเป็นต่างชาติเคยทำงานอยู่ที่เมืองไทย 5 ปี แล้วมีใบอนุญาตตามกฏหมาย  แต่ตอนนี้  ได้ลาออกจากที่ทำงานเดิมแล้ว  แต่WORKPERMIT หมดอายุประมาณ 5 เดือนแล้วถ้าจะต่อใหม่ต้องทำอย่างไรคะ

แพน

 • บุคคลทั่วไป

รบกวนสอบถามค่ะ ถ้าหากกรรมการบริษัทของคนไทยเป็นชาวต่างชาตินี่ เค้าจะต้องมีเวิร์คเพอร์มิทมั้ยค่ะ? หรือไม่ต้อง ถ้าต้อง เค้าต้องเตรียมเอกสารเหมือนกับการขอมีทั่วไปมั้ยคะ? อ้อ..เค้าเป็นกรรมการให้กับบาร์อยู่ที่ภูเก็ตน่ะคะ สอบถามทางทนายเค้าก็บอกว่าต้อง พอสอบถามอีกคนก็บอกว่าไม่..สรุปคือต้องมีหรือไม่มีค่ะ?

aaa

 • บุคคลทั่วไป

คนต่างชาติเป็นกรรมการและมีอำนาจเซ็นชื่อต้องมีใบอนุญาตทำงานเพราะถือว่าทำงานในบริษัทฯ (โดน จนท. แรงงานด่าแล้ว) แต่ถ้าเป็นกรรมการอย่างเดียวไม่ต้องครับ

สกุล

 • บุคคลทั่วไป

อยากทราบขั้นตอนการทำ PASSPORT & WORK PERMIT

เอ

 • บุคคลทั่วไป

ผมสมัครงานไปทำงานที่ลิเบีย..มีบริษัทเอเย่นแห่งหนึ่ง..ดำเนินการขอวีซ่าให้..ตอนนี้ได้วีซ่าเรียบร้อยร้อยแล้ว..แต่ส่วนตัวมีปัญหาบางประการทำให้ไม่สามารถไปทำงานได้..อยากจะยกเลิก..แต่เห็นใจ..บริษัทที่ดำการให้..อยากจะช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายให้บริษัทเอเย่น..ขอถามดังนั้ครับ..การขอวีซ่าไปทำงานที่ลิเบียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่..เห็นเขาบอกว่าไปขอที่มาเลเซีย..2.วีซ่าที่เขาขอให้มีอายุนานเท่าไหร่..วีซ่าที่ได้มาเป็นวีซ่าทำงาน..หรือท่องเที่ยวครับ..

เก่งนิดหน่อย

 • บุคคลทั่วไป

ชั้นตอนการทำRe-entry ดังนี้

เพิ่งไปมาเมื่อวันศุกร์ที่27 มีนานี้เองเตรียมเอกสาร

1. Passport ตัวจริง (ที่ยังไม่หมดอายุ ขอย้ำที่ยังไม่หมดอายุ)

2. แบบฟอร์มตม.8 (ไปขอที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่ตม.นั่นแหละ)

3. รูปขนาด6x4 ซม. เตรียมไป2 รูป

4. เงิน/ถ้าทำประเภทSingle ก็ 1,000 บาท /ถ้าทำประเภท

Multipleก็ 3,800 บาท

 ขั้นตอนการทำ

ไปตม.แต่เช้าหน่อย เพราะเค้าเปิดประตูตอน8โมงเช้า แต่ควรไปก่อน ถ้าอยากกลับเร็ว ไม่งั้นรอคิวเป็นร้อยและรถติดแงกอยู่ในซอยเป็นชั่วโมง      1. เข้าคิวที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อเอาบัตรคิวและขอแบบฟอร์ม ก้อบอกจนท.เค้าว่าขอคิวเบอร์7 (เพราะเลขที่ในบัตรคิว จะขึ้นต้นด้วย 7xx / เพราะงาน Re-entry และต้องติดต่อเคาเตอร์ช่องที่7) และขอฟอร์ม ตม.8 จากกนท.ด้วย

     2. กรอกแบบฟร์อมตม.8 และให้เจ้าของ Passport เซ็นชื่อ ในแบบฟอร์มด้วย, ด้านหลังแบบฟอร์มให้ติดรูปเจ้าของ Passport  และ อย่าลืมเขียนเบอร์มือถือของคนรอที่ ข้างบนแบบฟอร์มด้วย (เผื่อมีอะไรผิดพลาดจนท.เค้าจะได้โทรตามได้)

    3.กรณีเจ้าของ Passport อยู่รอเองไม่ได้ (เพราะนานมากประมาณ ครึ่งวัน) ก็ให้กรอกตม.8และติดรูปเสร็จ ก็เอาหน้าไปให้จนท.ดูว่าตัวจริงได้มาจริง  แล้วขอกลับก่อน จนท.เค้าจะเซ็นชื่อให้ (ทิ้ง แบบฟร์อมตม.8 (ที่กรอกแล้ว) +Passport ตัวจริง +เงิน+บัตรคิว ไว้ให้messenger หรือคนอื่นรอแทนด้าย)

หมายเหตุ

ปัญหาเรื่องบัตรคิวของตม.มีตั้งแต่ลำดับที่700-799 แล้ววน มาซ้ำกันอยู่อย่างนี้ทั้งวัน(ทำให้ประชาชนสับสน และกร่นด่า) แต่ข้างล่างบัตรคิวจะมีเวลาบอก ฉะนั้นเวลาจนท.เรียก เค้าจะพูดว่า ..เลขที่ 7xx –ของเวลา 8 โมง  หรือ เลขที่7xx –ของเวลา 9 โมง เราก็ค่อยโผล่หน้าไปตามคิวนั้นๆ

ส่วนเครื่องดิจิตอลที่อยู่ตรงหน้าเคาเตอร์หมายเลข7 นั้นเป็นเลข ของคนที่  ให้มารับ “แล่มPassport”คืนเวลาจนท.เรียก ครั้งแรก เค้าแค่ให้เรายื่น Passport ตัวจริง +จ่ายเงิน+แบบฟร์อมตม.8 (ที่กรอกแล้ว+เซ็นแล้ว)

จากนั้นก็รออีกประมานครึ่ง-1ชั่วโมง เพราะมีจนท.เพียงคนเดียวที่จะป้อนข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ แล้วนายทะเบียนผู้นั่งด้านในจะเป็นคนตรวจว่าวีซ่าหมดอายุรึปล่าว  ถ้าไม่หมด เค้าก็จะปั้ม ตราสี่เหลี่ยมสีดำๆให้ แล้วระบุว่า เราได้ Re-entry เป็นประเภทอะไร  

คราวนี้ก็ดูส่วนเครื่องดิจิตอลที่อยู่ตรงหน้าเคาเตอร์หมายเลข7 ได้แล้วว่ามันจะขึ้นเป็นเลขให้คนให้มารับ “แล่มPassport”คืน และใบเสร็จรับเงิน

      ***อย่าลืมตรวจดูว่าจนท.ปั๊มให้ถูกตรงรึปล่าว รึไม่รู้ว่าดูตรงไหนก็ถามจนท.เค้าได้ /ขออภัยที่เขียนผิดๆถูกๆ รีบง่ะจ๊ะ*****Fon

 • บุคคลทั่วไป

visa และ work permit ของเจ้านายจะหมด 19/05/09 นี้

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ พอดีเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่และคนที่ทำหน้าที่เดิมลาออกไปแล้วค่ะ ต้องเตรียมเอกสารเอง รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ

ทิพย์

 • บุคคลทั่วไป

ขอสอบถามหน่อยค่ะ

พอดีต้องการต่อวีซ่าให้หัวหน้า

หัวหน้าอยู่ประเทศไทย 2-3 ปีแล้ว

ไม่ทราบว่าไปยื่นเอกสารการขออยู่ต่อเพื่อการธุรกิจ

หัวหน้าต้องไปด้วยตัวเองหรือเปล่าค่ะ

หรือสามารถทำหนังสือมอบอำนาจได้ไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ณภัคอร

 • บุคคลทั่วไป

เมื่อเตรียมเอกสารในการต่อวีซ่าและworkpermitครบแล้วเวลาไปยื่นที่สวนพลูต้องทำอะไรบ้างคะ รบกวนตอบให้หน่อยนะคะเพราะวันที่ 2 มิย.52 ต้องไปแทนคนที่ทำประจำ เขาไม่ได้บอกอะไรเลย

Chizuko

 • บุคคลทั่วไป

ถ้าดิฉันเป็นชาวยี่ปุ่นแต่งงานคนไทยมา3ปีแล้วทุกปีต้องไปต่อวีซ่าทุกๆปี ต้องเตรียมเอกสารที่ต้องนำไปต่อวีซ่าจะไปต่อวันที่ 10 มิ.ย. 09

มันทนา

 • บุคคลทั่วไป

กรณีมีพนักงานชาวต่างชาติมาทำงานเพิ่มจากเดิม 2 คนนั้น

บริษัทฯ ต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกหรือไม่ แล้วขอหลักเกณฑ์ในการให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานว่าต้องมีทุนอย่างไรแล้วเรื่องอื่นอีก

dada

 • บุคคลทั่วไป

สอบถามค่ะ***

หากดิฉันมีสามีเป็นชาวอินเดีย จดทะเบียนสมรสมา 3 ปีกว่าๆ ซึ่งสามีทำอาชีพค้าขายโดยที่ไม่ได้เปิดในรูปแบบของบริษัท ต้องบินกลับไปต่อวีซ่าทุกปี เพราะเป็นวีซ่านักท่องเที่ยว หากต้องการขอ work permit จะสามารถทำให้ขอวีซ่าได้นานขึ้นหรือไม่ และเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่ารัยคะ

007

 • บุคคลทั่วไป

คำถามเพิ่ม กรุณาได้ที่หน้าเว็บบอร์ดนะครับwww.avaccount.com/wb/index.php?c=act&p=1#ASK">http://www.avaccount.com/wb/index.php?c=act&p=1#ASK

กุ๊กไก่

 • บุคคลทั่วไป

ต้องการทราบขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมของการต่อวีซ่า และworkpermit ของกรรมการบริษัทซึ่งเป็นคนต่างชาติค่ะ ดิฉันไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อน รบกวนช่วยตอบคำถามให้ด้วยน่ะค่ะ ***ขอบคุณค่ะ***

ต๋อง

 • บุคคลทั่วไป

กระผมอยากทราบข้นตอนการแต่งงานกับชาวลาวว่าควรทำอย่างไรบ้างครับ

one

 • บุคคลทั่วไป

กรรมการเป็นชาวเกาหลีมีอำนาจลงนามตามหน้าหนังสือรับรองแต่ไม่ได้รับเงินเดือนในบริษัทจำเป็นต้องทำ work permit หรือไม่ค่ะ

ฝน

 • บุคคลทั่วไป

อยากทราบขั้นตอน ,เอกสารประกอบ ,ค่าใช้จ่ายในการะจัดทำ workpimit ค่ะ

Nueng

 • บุคคลทั่วไป

เราจะขอเลขที่รับตอนไหน ก่อนที่จะยื่นเอกสาร Work permit และ Pass Port หมด 05.10.2009 เราจะเริ่มยื่นเอกสารได้เมื่อไร รอฟังผลอีกกี่วัน ถ้าเกินวันที่ 5.10.2009 นี้ เราจะเสียค่า ปรับมั้ย ขอบคุณท่านผู้รู้

nam

 • บุคคลทั่วไป

อยากทราบค่าใช้จ่ายในการขอ work permit ครั้งแรกค่ะ

เก๋

 • บุคคลทั่วไป

ต้องการทราบเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว และวีซ่าค่ะ ถ้าในใบอนุญาตทำงานกับวีซ่าประทับตราวันหมดอายุ 31 มีนาคม 2553 เราต้องยื่นเรื่องขอต่ออายุเอกสารข้างต้นอย่างช้าเมื่อไหร่คะ

latte

 • บุคคลทั่วไป

เบอร์ของ ต.ม. ติดต่อสอบถามได้ที่ 021419889

021419891

latte

 • บุคคลทั่วไป

ต.ม.ย้ายที่ทำงานมาที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ซอย7แล้วน่ะค่ะที่สวนพลูรับทำเฉพาะแรงงาน สัญชาติลาว พม่า กัมพูชา

โอ๋

 • บุคคลทั่วไป

จ้างบริษัทแห่งหนึ่งทำ work permit เค้าคิด 50,000บาท แพงไปหรือเปล่า

rachaneewan

 • บุคคลทั่วไป

จะทำเรื่องต่อ work permit ให้เจ้านาย จะหมดอายุ 13/12/52นี้ แล้ว ยังไม่เคยทำเรื่องเลย มารับงานต่อเลยไม่ทราบรายละเอียด ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

tuk

 • บุคคลทั่วไป

อยากทราบรายละเอียดสำหรับการทำwork permitทั้งหมดเลย เพราะว่าที่บริษัทเพิ่งจะมีพนักงานเข้าใหม่เป็นชาวต่างชาติ 2 คน

น้ำฝน

 • บุคคลทั่วไป

อยากทราบว่าการทำ  work-permit  ของชาวญี่ปุ่น  โดยเค้าเคยมี  Work-permit  กับนายจ้างเดิมแล้ว  แต่เมื่อเปลี่ยนนายจ้างใหม่ จะต้องตรวจ

โรคใหม่หรือเปล่า และ  Visa  ได้ต่ออายุไว้แล้วในเดือร ต.ค. 52  จะต้องทำ Visa  ใหม่ด้วยหรือไม่

ครีม

 • บุคคลทั่วไป

อยากทราบเรื่องการต่อ Visa กับ Work permit ให้กับพนักงานชาวต่างชาติที่บริษัทคะ ไม่ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ต้องดำเนินการยังไง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะ

ครีม

 • บุคคลทั่วไป

อยาก ทราบเรื่องการต่อ Visa กับ Work permit ให้กับพนักงานชาวต่างชาติที่บริษัทคะ ไม่ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ต้องดำเนินการยังไง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะ

pppp

 • บุคคลทั่วไป

ทำอยู่ทำไมยุ่งอยากอย่างนี้ จบมาไม่มีประสบการณืทำงานเลย มาได้งานนี้เป็นที่แรกเครียดมากๆ

Siri

 • บุคคลทั่วไป

อยากทราบการทำ  visa, work permit ให้กับพนักงานต่างชาติค่ะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

วาทินี

 • บุคคลทั่วไป

อยากทราบว่าการยื่นเอกสารเวิร์คเพอร์มิทของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า(พนักงานเย็บผ้าในโรงงานการ์เม้นท์)ว่าจะต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง(ของต่างด้าว)และอะไรบ้างของนายจ้างจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งถ้าจะได้คำตอบด่วนที่สุดค่ะ

pheang

 • บุคคลทั่วไป

ขอสอบถามหากพนักงานชาวต่างชาติรอ workpermit อยู่แล้วช่วงเวลาระหว่างที่รอ workpermit อยู่นั้นบริษัทสามารถจ่ายเงินให้พนักงานได้หรือไม่แล้วจ่ายเป็นค่าตอบแทนได้หรือไม่ รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ

thais

 • บุคคลทั่วไป

www.easthailand.com">http://www.easthailand.com มีคำตอบครับผม

คนอยากรู้

 • บุคคลทั่วไป

Work Permit Menagement Trainee มีอายุ 3 เดือน ไช่มั๊ยคะ

ฐิติพรรณ

 • บุคคลทั่วไป

การต่อวีซ่าB ถ้าหมดอายุต้องทำอย่างไรบ้างค่ะรบกวนด้วย

ไม่รู้เรื่องนี้เลย

satita

 • บุคคลทั่วไป

สามีเป็นคนเกาหลีใต้ จะขอวีซ่าประเภทไหนเพื่ออยู่เลี้ยงดูบุตร และต้องใช้เอกสารอะำไรบ้าง ทำที่ไหน (ได้ยื่นขอวีซ่าที่เกาหลีแล้ว) แต่ต้องมาต่อที่ประเทศไทย

หมวย

 • บุคคลทั่วไป

อยากทราบว่า ถ้ามีนายจ้างต่างชาติที่ทำ work permit 2 คน จะกำหนดหรือไม่ว่าต้องมีแรงงานไทยกี่คนขึ้นไป

หญิง

 • บุคคลทั่วไป

รบกวนสอบถามหน่อยคะ พอดีบริษัทจะรับชาวต่างชาติมาทำงานคะ และเขาเคยมี Work permit แล้ว เขาลาออกจากบริษัทเก่า work permit ต้องถูกยกเลิก พร้อมกับวีซ่า

ส่วนทางบริษัทของเรา จะเริ่มทำอะไรให้ชาวต่างชาติก่อนคะ ทำ work permit ก่อน หรือ ต่อ Visa ก่อนคะ ถ้าต่อ Visa ต้องใช้แบบฟอร์ม ตม.7 พร้อมเอกสารประกอบใช้ไหมคะ ช่วยตอบด้วยนะคะ ตอนนี้สับสนคะ ขอบคุณคะ

ร้อนใจ

 • บุคคลทั่วไป

สวัสดีค่ะ อยากทราบเกี่ยวกับการทำ wp ให้อาจารย์ฝรั่งค่ะ

คืออย่างนี้น่ะค่ะ มีอาจารย์ท่านนึง เคยทำงานเป็นครูสอนในโรงเรียนมาแล้ว และจะหมดสัญญาประมาณสิ้นเดือน มิ.ย 53 แต่วีซ่า จะหมด เดือน ธันวาคม 53 และอาจารย์ท่านนี้ต้องการทำงาน part time  กับโรงเรียนใหม่ ซึ่งเป็น

โรงเรียนเอกชน เลยอยากทราบว่าอาจารย์ท่านนี้ต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องคืน wp กับโรงเรียนเก่าก่อนหรือไม่ หรือทางโรงเรียนใหม่ต้องดำเนินการด้านเอกสารให้อาจารย์ท่านนี้อย่างไรบ้างค่ะ

 รบกวนช่วยตอบด้วยน่ะค่ะ

ตา

 • บุคคลทั่วไป

รับต่อวีซ่า และขอ work permit ค่ะ ราคาถูก โทรคุยได้ 02-6615050

นายกัตตพัฒน์ สงวนสุข

 • บุคคลทั่วไป

รับต่อวีซ่า และขอ work permit ครับ ราคาถูก โดยผู้เชี่ยวชาญงานมากกว่า 16 ปี โทรคุยได้ 087-700-7252

apple

 • บุคคลทั่วไป

ถ้าเกิด มีชาวต่างชาติคิด จะลงทุน ให้เราทำธุระกิจเราควรทำอย่างไร ส่วนตัวสนใจจะทำธุระกิจ ออฟฟิต ทัวร์ โดยที่เขาจะมาเป็นผู้ร่วม ทำงานด้วยกัน สามารถ ทำได้ไหม คะ

ksb

 • บุคคลทั่วไป

อยากทราบขั้นตอนการทำ workpermit ของประเทศจีนสามารถทำในประเทศไทยได้หรือไม่

labulabu

 • บุคคลทั่วไป

ตอบคุณ ksbถ้าได้ VISA เป็นแบบ NON B มาแล้วก็สามารถทำ workpermit ในประเทศไทยได้ ให้ไปติดต่อแรงงานจังหวัดในพื้นที่นั้นๆที่เขาทำงานอยู่

ตุ๊ก

 • บุคคลทั่วไป

แฟนเราทำ work permit เสียแค่ 3000 ค่าคำร้อง  100 รวมงเป็น 3100 บาท เท่านนั้นเอง  ปีนี้ต่อเป็นปี  3 แล้ว

อ้อแอ้

 • บุคคลทั่วไป

จะไปทำงานที่ร้านอาหารไทยในออสเตเรีย เดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกค่ะ จะต้องทำ work permit และวีซ่า ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ และเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ รบกวนตอบด้วยนะคะส่งเมลให้ด้วยนะคะ

ปุ๊บปั๊บ

 • บุคคลทั่วไป

ขอสอบถามพอดีบริษัทฯเพิ่งตั้งในประเทศไทยค่ะ และบริษัทฯ มี BOI ต้องการทราบวิธีการขอ visa และ work permit ต้องทำยังงัยค่ะ ต้องใชัอะไรบ้าง รบกวนตอบด้วยค่ะ

ฝ่ายบุคคล

 • บุคคลทั่วไป

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง HR Asst. Sup.

ด้าน VISA / Work Permit

([บริษัท ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า จ.สมุทรปราการ) สนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้นะคะ 02-723-3008

jern

 • บุคคลทั่วไป

อยากทราบว่า ชาวต่างชาติจะสามารถทำงานในหน่วยงานรัฐบาลได้หรือปล่าวคะ และต้องขออนุญาตทำงานอย่างไรบ้างคะ

a

 • บุคคลทั่วไป

แจ้งออกต่างชาติทำงัยดี

เมทินี

 • บุคคลทั่วไป

บริษัท มรกต เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

www.morakotservice.com">http://www.morakotservice.comประกาศนายจ้างที่สนใจติดต่อรับข่าวสารกับทางเราโปรดสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องโดยทางบริษัทจะมีนโยบายส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องแรงงานต่างชาติข่าวเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน ทาง อีเมลล์

สายด่วน (ให้คำปรึกษา, สอบถามข้อมูล)

โทร.081-3481320 คุณแสง

จันทร์-เสาร์ เวลา 09.00 - 20.00 น.

สำนักงานใหญ่

26/133 ถนนพหลโยธิน 64-62 (กม.27) แขวงเขตสายไหมกรุงเทพฯ 10220

โทร. 02-9949299, 02-9949218

สาขา2

119/18-19 ม.อัมรินทร์ 3 ผัง 4 ถ.สายใหม 15 เขตสายใหม กรุงเทพฯ 10220

โทร.02-9915307, 02-9915300

fax. 02-9915307, 02-9915300

E mail& MSN : morakotservice@hotmail.com  งานของเรา

  - จัดหาแรงงานต่างด้าว กัมพูชา พม่า ลาว ถูกต้องตามกฎหมาย ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ MOU

   - ดำเนินการแทนนายจ้างในการขอใบโควต้า, ต่อใบโควต้า

  -เป็นตัวแทนของนายจ้าง นำแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน ท.ร. 38/1

  - เป็นตัวแทนนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ตามโรงพยาบาลที่รัฐบาลกำหนด

 - ขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)  

  -เปลี่ยนนายจ้าง ทำใบแจ้งออก ขอใบตท.10 แจ้งย้ายเข้า

  - ต่อใบอนุญาตทำงาน

  - เป็นตัวแทนทำเอกสารนำแรงงานย้ายข้ามเขต,ย้ายข้ามจังหวัด

  - รับมอบอำนาจเพิ่มท้องที่การทำงาน,เพิ่มสถานที่การทำงาน

  - รับมอบอำนาจนำพาแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติ

  -แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว

  - รับตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าว และให้คำปรึกษา

  - รับมอบอำนาจรายงานตัว 90 วัน โดยแรงงานไม่ต้องไป..กรุณาส่งเอกสารก่อน 5 วัน

พม่า ลาว กัมพูชาบุคคลพื้นที่สูง

พิสูจน์สัญชาติ พม่า รู้ผลเร็ว ราคา 6,000 บาท/คนถูกต้องตามกฏหมายไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

1. ระยะเวลาดำเนินการ 30-45  วัน

2. ระยะเวลาในการเดินทางไปรับ Passport 1 วัน

          -18.00 น.ออกเดินทาง

          - 04.00 น.ถึงด่านเมียวดี

          - 8.00 ขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ

          - 10.00 -14.00 น. ถ่ายรูปและรับ Passport

       - 14.0 น. เดินทางกลับประเทศ

         - 14.30 น.ประทับ ตรา Visaที่ สตม.

         - 16.30 เดินทางกลับ

3. Passport มีอายุ 4 ปีหรือตามแต่รัฐบาลกำหนด

4. Visa มีอายุ  2  ปี

5. บริการรับส่งด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น 1 ถึง หน้าสำนักงาน

6. อาหารฟรีและน้ำดื่ม ฟรี  

7. ชำระค่ามัดจำล่วงหน้า 3,000 บาทวันเดินทางชำระเพิ่มอีก 3,000 บาท

*หมายเหตุค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทำงานและตรวจสุขภาพ

ลิสา

 • บุคคลทั่วไป

รับปรึกษา วีซ่า work permit ครูต่างชาติ

ลิสา

 • บุคคลทั่วไป

รับให้คำปรึกษา วีซ่า work permit ครูต่างชาติ โดยคุณลิสา  081-1002634

w-pai@hotmail.com

ตาล

 • บุคคลทั่วไป

ทำ work permit .ให้กับชาวต่างชาติที่ เป็น german ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

sai

 • บุคคลทั่วไป

รับทำ Work Permit , Visa ราคาย่อมเยาว์ โทรปรึกษาได้ฟรีค่ะ 086-0344724 sai

Mai

 • บุคคลทั่วไป

ชาวสีลังกา มาเปิดบริษัทฯ ทำธุรกิจขายรถมือสอง(ส่งออก)ขั้นตอนการขออนุญาตมาทำงานต้องทำยังไงบ้างคะ ต่างชาติ 3 คน ต้องจดทะเบียนลงทุนกี่ล้านบาทถึงจะผ่าน (เป็นธุรกิจต่ีางด้าว) รบกวนท่านผู้รู้ด้วยค่ะ ขอคำแนะนำค่ะ

ขอบคุณค่ะ

sai

 • บุคคลทั่วไป

รับปรึกษาปัญหา/จัดทำใบอนุญาติทำงาน และวีซ่า ให้กับชาวต่างชาติที่จะทำงานในประเทศไทย รับรองผลค่ะ ราคากันเอง ติดต่อ 086-0344724 คุณทราย

เเนน

 • บุคคลทั่วไป

ใบอนุญาตทำงาน หมดวันเสาร์ เเต่ไม่ได้ต่ออายุ วันจันทร์ ยังพอทำไรได้มั้งคะ ใครพอจะให้คำเเนะนำได้บ้างคะ

 • บุคคลทั่วไป

แฟนคนเยอรมันต้องการเปลี่ยนวีซ่านักท่องเที่ยวเป็นวีซ่าทำงานต้องทำยังงัย

 • บุคคลทั่วไป

แฟนคนเยอรมันต้องการเปลี่ยนวีซ่านักท่องเที่ยวเป็นวีซ่าทำงานต้องทำยังงัยรบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ

รัตนา

 • บุคคลทั่วไป

บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แต่มีการยีื่นภาษีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาเกิน 3ล้านบาทต่อปี ต้องการจ้างคนต่างด้าว (คนจีน) ทำงานในตำแหน่งติดต่อจัดซื้อต่างประเทศ 2 คน สามารถทได้หรือไม่อย่างไรค่ะ

Nook

 • บุคคลทั่วไป

รับต่อ visa,work permit จดทะเบียนบริษัท ราคาถูก รับรองผล ติดต่อคุณนุ๊ก 083-9906606

nopphadon

 • บุคคลทั่วไป

มีปัญหาเรื่องการขออณุญาตการทำงาน และ วีซ่า  รวดเร็วทันใจ problem work permit and visa Phuket only

contract : Nopphadon (thai, Englisg)

089- 589 5453

email: sopasalon@hotmail.com
 

+ ตอบด่วน

อบรมบัญชี CPD Online เก็บชั่วโมง CPD ได้
เก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีได้ 7 ชั่วโมง หลักสูตรละ 500 บาท
ที่ www.thaicpdonline.com
PROMOTION ตอนนี้ไม่มีนะครับ

| สำนักงานบัญชี A&V |
| รับทำบัญชี | อบรมบัญชี Online | ตรวจสอบบัญชี | วางแผนภาษีอากร | วางระบบบัญชี |
| บริการด้านกฎหมายและทนายความ | การจัดตั้งบริษัท | การเลิกบริษัท | บริการจดทะเบียน |
| รับจัดหาพนักงานบัญชี | รับสมัครพนักงาน |
| โปรแกรมบัญชี EXPRESS | รับทำลายเอกสารบัญชี |
ติดต่อเรา
| A&V คือใคร | ติดต่อเรา | ลูกค้าของเราบางส่วน | แผนที่บริษัท |


หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.129 วินาที กับ 20 คำสั่ง