www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เริ่มต่อจากนี้ไป

(1/1)

sammy12:
เริ่มต่อจากนี้ไป เรากต้องรู้จักในคุณค่าของสิ่งต่างๆ
ให้มันมากขึ้นกว่าเดิม เพราะเราไม่ได้เห็น
ถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น จึงทำให้เราไม่สนใจ
เเล้วใข้สิ่งของเหล่านั้นทิ้งขว้างไปเเบบไม่สนใจ
เราต้องเรียนรู้เเละรู้ถึงคุณค่าของมัน
ถึงจะทำให้เรานั้นรู้จักถึงคุณค่าในของเเต่ละอย่าง
อย่างลึกซึ่งที่สุดนั้นเองเเหล่ะต้องพยายามดู
avenger98

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม