www.avaccount.com > บทความดีดี - บัญชีและภาษี

ความหมายของบัญชี

(1/1)

supercell1:
ความหมายของการบัญชีการบัญชี เป็นศิลปะของการรวบรวม
บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน
ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือ การให้ข้อมูลทางการเงิน
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายบาคาร่าและผู้ที่สนใจในแต่ละกิจกรรม
จากการจำกัดความบัญชีสามารถมีความหมายหลากหลายรูปแบบ
ขั้นตอนของการเลือกและการเก็บรวบรวม การจดบันทึกและการวัดมูลค่า
หน่วยเงินตรา การจัดหมวดหมู่ รวมไปถึงการสรุปผล
ไม่ว่าจเป็นงบการไรขาดทุน งบส่วนเกินเเละอีกมากมาย


palawast:
ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูล

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม