www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ผังบัญชี

(1/8) > >>

น้อย:
ขอผังรูปแบบบัญชี การทำงาน บัญชี แผนผังบัญชี

แมว:
คิดว่าน่าจะซื้อหนังสือการวางระบบบัญชีดีกว่าน่ะ จะชัดเจนค่ะ

007:
ไม่รู้ว่าจะดูรู้เรื่องรึเปล่า  copy มาให้ดู  แต่ให้เป็น file ไม่ได้นะ ขอโทษด้วย

ผังรายชื่อและรหัสบัญชีรหัสบัญชี      ชื่อบัญชี         คำอธิบายรายชื่อบัญชี

100-00-00      สินทรัพย์         

   110-00-00         สินทรัพย์หมุนเวียน      หมายถึง   สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะเวลา 1 ปี หรือภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

      111-00-00            เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน      หมายถึง   ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่บริษัท มีอยู่ เช็คที่ยังไม่ได้นำฝากธนาคาร ดราฟท์ของธนาคาร ธนาณัติ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท

         111-10-00               เงินสด         

               111-10-10                     เงินสดในมือ      หมายถึง   ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่มีอยู่ รวมทั้งเช็คที่ยังไม่ได้นำฝากธนาคาร เช็คเดินทาง แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ของธนาคาร ธนาณัติ

               111-10-30                     เงินสดย่อย      หมายถึง   วงเงินสดย่อยซึ่งกำหนดจำนวนไว้แน่นอนเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ โดยใช้ระบบเบิกชดเชย (IMPREST SYSTEM) ซึ่งโดยปกติวงเงินสดย่อยที่กำหนดไว้นี้จะมีจำนวนคงที่เสมอ เว้นแต่จะมีการเพิ่มหรือลดวงเงินเท่านั้น

         111-20-00               เงินฝากธนาคาร      หมายถึง   เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และประจำ

            111-21-00                  เงินฝากกระแสรายวัน      หมายถึง   เงินฝากประเภทกระแสรายวันของบริษัท

                111-21-10                  เงินฝากกระแสรายวัน-ธ.........         

               111-21-11                     เงินฝากกระแสรายวัน-ธ........         

            111-21-20                  เงินฝากกระแสรายวัน-ธ........         

               111-21-21                     เงินฝากกระแสรายวัน-ธ........         

               

            111-21-30                  เงินฝากกระแสรายวัน-ธ........         

               111-21-31                     เงินฝากกระแสรายวัน-ธ.........         

            111-22-00                  เงินฝากออมทรัพย์      หมายถึง   เงินฝากประเภทออมทรัพย์ของบริษัท

            111-22-10                  เงินฝากออมทรัพย์-ธ.......         

               111-22-11                     เงินฝากออมทรัพย์-ธ.......         

            111-23-00                  เงินฝากประจำ      หมายถึง   เงินฝากประเภทประจำของบริษัท

            111-23-10                  เงินฝากประจำ-ธ.......         

               111-23-11                     เงินฝากประจำ-ธ.......         

      112-00-00            เงินลงทุนชั่วคราว      หมายถึง   เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งจัดซื้อจากเงินสดคงเหลือใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาดอกผลจากเงินลงทุนนั้น ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

         112-10-00               ตั๋วสัญญาใช้เงิน         

               112-10-10                     ตั๋วสัญญาใช้เงิน         

      113-00-0            ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ      หมายถึง   จำนวนเงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสินค้าที่บริษัทได้ขายไปตามปกติธุรกิจและเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้าที่ได้รับจากลูกค้า

         113-10-00               ลูกหนี้การค้า-บริษัทในเครือ         

               113-10-10                     ลูกหนี้การค้า-บริษัทในเครือ-ในประเทศ         

               113-10-20                     ลูกหนี้การค้า-บริษัทในเครือ-ต่างประเทศ         

               

               

         113-20-00               ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น         

               113-20-10                     ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ         

               113-20-20                     ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ต่างประเทศ         

         113-30-00               เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า      หมายถึง   เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้าจากการชำระหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับการขายสินค้าปกติของบริษัท

               113-30-10                     เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า         

         113-40-00               ลูกหนี้เช็คคืน      หมายถึง   เช็คจากการชำระหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับการขายสินค้าปกติของบริษัท ที่ไม่สามารถนำไปขึ้นเงินได้

               113-40-10                     ลูกหนี้เช็คคืน         

         113-90-00               ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      หมายถึง   ส่วนที่กันไว้สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ทั้งนี้โดยประมาณจากยอดลูกหนี้ทั้งสิ้นและแสดงเป็นรายการ

               113-90-10                     ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ         หักจากบัญชีลูกหนี้ในงบดุล

      114-00-00            เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน      หมายถึง   เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

         114-10-00               เงินให้กู้ยืมกับบุคคล      หมายถึง   เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

               114-10-10                     เงินให้กู้ยืมกับบุคคล         

               114-10-20                     เงินให้กู้ยืมกับพนักงาน         

         114-20-00               เงินให้กู้ยืมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน      หมายถึง   เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

            114-21-00                  เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน         

               114-21-10                     เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-บริษัท ....         

               

      115-00-00            เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น      หมายถึง   เงินให้กู้ยืมอื่นๆ ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

         115-10-00               เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น         

               115-10-10                     เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น         

      116-00-00            สินค้าคงเหลือ      หมายถึง   วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป  สินค้าระหว่างผลิต สินค้าระหว่างทาง ที่คงเหลือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

         116-10-00               วัตถุดิบ         

               116-10-10                     วัตถุดิบ         

         116-20-00               ภาชนะบรรจุ         

               116-20-10                     ภาชนะบรรจุ         

         116-30-00               งานระหว่างทำ         

               116-30-10                     งานระหว่างทำ         

         116-40-00               สินค้าสำเร็จรูป         

               116-40-10                     สินค้าสำเร็จรูป         

         116-50-00               วัสดุสิ้นเปลือง         

               116-50-10                     วัสดุสิ้นเปลือง         

         116-60-00               วัสดุซ่อมบำรุง         

               116-60-10                     วัสดุซ่อมบำรุง         

         116-80-00               สินค้าระหว่างทาง      หมายถึง   บัญชีที่ตั้งขึ้นเพื่อสะสมต้นทุนของสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยสินค้านั้นอยู่ในระหว่างการนำส่งให้บริษัท

               116-80-10                     สินค้าระหว่างทาง         

         116-90-00               สำรองเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าชำรุดและล้าสมัย      หมายถึง   จำนวนเงินที่กันไว้สำหรับผลขาดทุนจากการชำรุดหรือล้าสมัย และขาดทุนจากราคาตลาด ซึ่งจะไม่สามารถขายหรือนำมาให้ได้ตามราคาทุนที่บันทึกไว้

               116-90-10                     สำรองเผื่อผลขาดทุนสินค้าชำรุดและล้าสมัย      หมายถึง   จำนวนเงินที่กันไว้สำหรับผลขาดทุนจากการชำรุดหรือล้าสมัย ซึ่งจะไม่สามารถขายหรือนำมาให้ได้ตามราคาทุนที่บันทึกไว้

               116-90-20                     สำรองเผื่อผลขาดทุนจากราคาตลาด      หมายถึง   จำนวนเงินที่กันไว้สำหรับผลขาดทุนจากราคาตลาด ซึ่งจะไม่สามารถขายหรือนำมาให้ได้ตามราคาทุนที่บันทึกไว้

      118-00-00            ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี      หมายถึง   ผลต่างของภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไรตามหลักการบัญชี กับกำไรตามประมวลรัษฎากรเมื่อมีความแตกต่างกันในเรื่องของการรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นการถาวร

         118-10-00               ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี         

               118-10-10                     ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี         

      119-00-00            สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น      หมายถึง   ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่ไม่อาจแสดงไว้ในรายการที่กล่าวมาข้างต้นได้

         119-10-00               ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า      หมายถึง   ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริษัท จ่ายล่วงหน้าไป โดยที่จะได้รับ

ผลประโยชน์ในอนาคตไม่เกิน 1 ปี หลังจากการจ่ายเงิน

               119-10-10                     ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า         

               119-10-20                     ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย         

               119-10-30                     ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า         

               119-10-40                     ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า         

               119-10-90                     ค่าใช้จ่ายดำเนินการจ่ายล่วงหน้าอื่น         

               

               

         119-20-00               รายได้ค้างรับ      หมายถึง   รายได้ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชี แต่ยังมิได้รับชำระเงินในงวด  

บัญชีนั้น

               119-20-10                     รายได้ค่าบริการค้างรับ         

               119-20-20                     รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ         

               119-20-90                     รายได้ค้างรับอื่นๆ         

         119-30-00               ลูกหนี้เงินยืมทดรอง      หมายถึง   จำนวนเงินที่บริษัท ให้พนักงานเบิกไปล่วงหน้าเพื่อใช้

ในงานของบริษัท  และยังมิได้นำเอกสารมาเคลียร์บัญชี

               119-30-10                     ลูกหนี้เงินยืมทดรอง         

         119-40-00               ภาษีซื้อ      หมายถึง   จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัท ได้ชำระไปในการซื้อ

สินค้าหรือการรับบริการจากผู้ขาย ซึ่งบริษัทสามารถนำไปลดยอดภาษีขายได้ในแต่ละเดือน

               119-40-10                     ภาษีซื้อ         

               119-40-20                     ภาษีซื้อตั้งพัก      หมายถึง   ภาษีซื้อของค่าบริการ ซึ่งจะได้รับใบกำกับภาษีเมื่อ

จ่ายชำระค่าบริการนั้น

         119-50-00               ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเครดิต/ขอคืน      หมายถึง   ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิที่จะขอคืนจากสรรพากร

               119-50-10                     ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเครดิต/ขอคืน         

         119-90-00               ลูกหนี้อื่น      หมายถึง   เงินที่ลูกค้าค้างชำระที่ไม่อาจจะแสดงไว้ในบัญชีลูกหนี้

การค้าและเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า

               119-90-10                     ลูกหนี้อื่น         

   120-00-00         สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      หมายถึง   สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี

      121-00-00            เงินลงทุนระยะยาว      หมายถึง   เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งจัดซื้อจากเงินสดคงเหลือใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาดอกผลจากเงินลงทุนนั้น ซึ่งมีระยะเวลาเกินกว่า1 ปี

               

         121-10-00               เงินลงทุนในบริษัทย่อย      หมายถึง   เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น

               121-10-10                     เงินลงทุนในบริษัทย่อย – บจ..........         

               121-10-20                     เงินลงทุนในบริษัทย่อย – บจ..........         

         121-20-00               เงินลงทุนในบริษัทร่วม         

               121-20-10                     เงินลงทุนในบริษัทร่วม – บจ..........          

         121-30-00               เงินลงทุนในบริษัทอื่น         

               121-30-10                     เงินลงทุนในบริษัทอื่น – บจ..........          

         121-40-00               เงินลงทุนระยะยาวอื่น         

               121-40-10                     เงินลงทุนระยะยาวอื่น         

      122-00-00            เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน      หมายถึง   เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีระยะเวลาเกิน 1 ปี ขึ้นไป

         122-10-00               เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน         

               122-10-10                     เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน         

               122-10-20                     เงินให้กู้ยืมระยะยาวกับพนักงาน         

         122-20-00               เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทในเครือ         

               122-20-10                     เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทในเครือ – บจ......         

               

               

               

      123-00-00            เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น      หมายถึง   เงินให้กู้ยืมระยะยาวกับพนักงาน และเงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นๆ ซึ่งมีระยะเวลาเกิน 1 ปี ขึ้นไป นอกจากที่กล่าวมา

         123-10-00               เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น         

            123-10-10                     เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น         

      124-00-00            ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ      หมายถึง   ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งค่าดัดแปลงสถานที่นั้น ตลอดจนยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่บริษัท มีไว้ใช้ในการดำเนินงาน ตามอายุการใช้งาน โดยสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

         124-01-00               ที่ดิน      หมายถึง   มูลค่าที่ดินของบริษัทซึ่งมีไว้เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ ซึ่งรวมทั้งราคาซื้อและค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน

               124-01-10                     ที่ดิน         

         124-02-00               ค่าปรับปรุงและพัฒนาที่ดิน-สุทธิ      หมายถึง   ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินที่บริษัทจ่ายไปเพื่อประโยชน์ในกิจการ เช่น ค่าทำถนนเข้าที่ดิน ค่าทำรั้ว ทำท่อระบายน้ำ

               124-02-10                     ค่าปรับปรุงและพัฒนาที่ดิน         โดยสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

               124-02-20                     ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าปรับปรุงและพัฒนาที่ดิน         

         124-03-00               อาคาร- สุทธิ      หมายถึง   ต้นทุนอาคารที่บริษัท มีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

               124-03-10                     อาคาร         

               124-03-20                     ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร         

         124-04-00               เครื่องจักรและอุปกรณ์- สุทธิ      หมายถึง   เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่บริษัทซื้อมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท โดยสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

               124-04-10                     เครื่องจักรและอุปกรณ์         

               124-04-20                     ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักรและอุปกรณ์         

         124-05-00               เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องทดลอง-สุทธิ      หมายถึง   เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องทดลองที่บริษัทซื้อมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท โดยสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

               124-05-10                     เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องทดลอง         

               124-05-20                     ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องทดลอง         

         124-06-00               อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า- สุทธิ      หมายถึง   อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าที่บริษัทมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท โดยสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

               124-06-10                     อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า         

               124-06-20                     ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า         

         124-07-00               เครื่องใช้สำนักงาน- สุทธิ      หมายถึง   เครื่องใช้สำนักงานที่บริษัทซื้อมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท โดยสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

               124-07-10                     เครื่องใช้สำนักงาน         

               124-07-20                     ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช้สำนักงาน         

         124-08-00               เครื่องตกแต่งสำนักงาน- สุทธิ      หมายถึง   เครื่องตกแต่งสำนักงานที่บริษัทเป็นเจ้าของ และมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท โดยสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

               124-08-10                     เครื่องตกแต่งสำนักงาน         

               124-08-20                     ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่งสำนักงาน         

         124-09-00               ยานพาหนะ- สุทธิ      หมายถึง   ยานพาหนะต่างๆ ที่บริษัท เป็นเจ้าของและมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

               124-09-10                     ยานพาหนะ         

               124-09-20                     ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ         

               

               

         124-10-00               งานระหว่างก่อสร้าง      หมายถึง   บัญชีที่ตั้งขึ้นเพื่อสะสมต้นทุนสินทรัพย์ถาวรของบริษัท ซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักรในระหว่างการติดตั้ง ซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการสั่งซื้อและติดตั้ง

               124-10-10                     งานระหว่างก่อสร้าง-อาคาร         

               124-10-20                     งานระหว่างก่อสร้าง-เครื่องจักรและอุปกรณ์         

         124-90-00               ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์      หมายถึง   จำนวนเงินที่กันไว้สำหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในกรณีที่มูลค่าสุทธิทางบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

               124-90-10                     ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์         

      127-00-00            ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      หมายถึง   ผลต่างของภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไรตามหลักการบัญชี กับกำไรตามประมวลรัษฎากรเมื่อมีความแตกต่างกันในเรื่องของการรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นการถาวร

         127-10-00               ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

               127-10-10                     ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

      128-00-00            สินทรัพย์ไม่มีตัวตน      หมายถึง   สินทรัพย์ไม่มีรูปร่าง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือค่าความนิยม

         128-10-00               สิทธิบัตร-สุทธิ      หมายถึง   ค่าตอบแทนการใช้สินทรัพย์ ซึ่งคำนวณได้หลายวิธีตามเกณฑ์ของรายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้สินทรัพย์นั้นหรือ

               128-10-10                     สิทธิบัตร         คำนวณจากจำนวนหน่วยที่ผลิตหรือจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตายตัว

               128-10-20                     มูลค่าตัดเป็นค่าใช้จ่ายสะสม-สิทธิบัตร         

               

               

               

         128-20-00               ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี      หมายถึง   ค่าใช้จ่ายที่จ่ายล่วงหน้าซึ่งให้ผลประโยชน์เกินหนึ่งงวดบัญชีและกิจการจะตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละงวดบัญชีตามระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านั้นๆ

               128-20-10                     ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี         

               128-20-20                     ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีอื่นๆ         

      129-00-00            สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น      หมายถึง   สินทรัพย์อื่นซึ่งไม่สามารถจัดเข้าไว้ประเภทใดประเภทหนึ่งของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

         129-10-00               เงินมัดจำ      หมายถึง   เงินตราหรือหลักทรัพย์ที่บริษัทจ่ายเพื่อเป็นประกันไนการดำเนินการตามสัญญา เพือให้ได้มาซึ่งสิทธิหรือบริการบางอย่าง เงินตราหรือหลักทรัพย์นั้นจะหมดไปหรือได้รับคืนเมื่อการดำเนินงานตามเงื่อนไขได้สิ้นสุดลง

               129-10-10                     เงินมัดจำ-ซื้อทรัพย์สิน         

               129-10-20                     เงินมัดจำ-ซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)         

         129-20-00               เงินประกัน      หมายถึง   จำนวนเงินที่บริษัท จ่ายเพื่อมัดจำการใช้สินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งบริษัท จะได้รับเงินจำนวนนี้คืนเมื่อเลิกใช้สินทรัพย์หรือบริการนั้น

               129-20-10                     เงินประกัน-ไฟฟ้า         

               129-20-20                     เงินประกัน-โทรศัพท์         

               129-20-30                     เงินประกัน-ทรัพย์สินอื่นๆ         

               129-20-40                     เงินประกัน-ศุลกากร         

         129-90-00               สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น      หมายถึง   สินทรัพย์อื่นนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น

               129-90-10                     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น         

200-00-00      หนี้สิน         

   210-00-00         หนี้สินหมุนเวียน      หมายถึง   หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืนภายใน 1 ปี หรือภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนหรือด้วยการก่อหนี้สินระยะสั้นอื่นแทน

      211-00-00            เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน         การเงิน      หมายถึง   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยบริษัท มีภาระผูกพัน

         211-10-00               เงินเบิกเกินบัญชี      หมายถึง   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ณ วันสิ้นงวด

               211-10-10                     เงินเบิกเกินบัญชี-ธนาคาร..         

         211-20-00               เงินกู้ยืมระยะสั้น      หมายถึง   จำนวนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัท จะต้องชำระภายในระยะเวลาบัญชี 1 ปี

               211-20-10                     เงินกู้ยืมระยะสั้น-ธนาคาร         

         211-30-00               เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท      หมายถึง   จำนวนเงินที่บริษัททำทรัสต์รีซีทกับธนาคารพาณิชย์

               211-30-10                     เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท-....         

         211-40-00               เจ้าหนี้แพ็คกิ้งเครดิต      หมายถึง   จำนวนเงินที่กิจการขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์

               211-40-10                     เจ้าหนี้แพ็คกิ้งเครดิต-....         

      212-00-00            เจ้าหนี้การค้า      หมายถึง   จำนวนเงินค้างชำระแก่บริษัทหรือห้างร้าน เนื่องจากการซื้อ

         212-10-00               เจ้าหนี้การค้า-บริษัทในเครือ         สินค้าและบริการที่ได้รับจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

               212-10-10                     เจ้าหนี้การค้า-บริษัทในเครือ-ในประเทศ         

               212-10-20                     เจ้าหนี้การค้า-บริษัทในเครือ-ต่างประเทศ         

               

               

         212-20-00               เจ้าหนี้การค้า-บริษัทอื่น         

               212-20-10                     เจ้าหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ         

               212-20-20                     เจ้าหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ต่างประเทศ         

         212-90-00               เจ้าหนี้การค้า-อื่น         

               212-90-10                     เจ้าหนี้การค้า-อื่น         

      213-00-00            หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี      หมายถึง   ส่วนของหนี้สิน/เงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งบริษัท ต้องชำระภายในระยะเวลา 1 ปี

         213-10-00               เจ้าหนี้เช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี         

               213-10-10                     เจ้าหนี้เช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี         

         213-20-00               เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี         

               213-20-10                     เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน หนึ่งปี         

      214-00-00            เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน      หมายถึง   เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

         214-10-00               เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล         

               214-10-10                     เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล         

         214-20-00               เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทในเครือ         

               214-20-10                     เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทในเครือ-บริษัท ...         

               

               

      215-00-00            เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น      หมายถึง   เงินกู้ยืมอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมา ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

         215-10-00               เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น         

               215-10-10                     เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น         

      216-00-00            ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      หมายถึง   ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน แต่บริษัทยังมิได้จ่ายเงิน ณ วันสิ้นงวด ได้แก่ ภาษีค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค้างจ่าย

         216-10-00               ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย         

               216-10-10                     ค่าประกันสังคมค้างจ่าย         

               216-10-20                     โบนัสค้างจ่าย         

         216-20-00               ดอกเบี้ยค้างจ่าย         

               216-20-10                     ดอกเบี้ยค้างจ่าย         

         216-30-00               ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย         

               216-30-10                     ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย         

         216-40-00               เงินปันผลค้างจ่าย         

               216-40-10                     เงินปันผลค้างจ่าย         

         216-90-00               ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น         

               216-90-01                     ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย         

               216-90-02                     ค่าใช้จ่ายดำเนินงานค้างจ่าย         

               216-90-99                     ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น         

      217-00-00            ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย      หมายถึง   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ค้างจ่าย ตามจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายคำนวณตามหลักเกณฑ์ภาษีเงินได้แห่งประมวลรัษฎากร

         217-10-00                  ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย         

               217-10-10                     ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย          

      219-00-00            หนี้สินหมุนเวียนอื่น      หมายถึง   หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ที่ไม่อาจแสดงไว้ในบัญชีหนี้สินหมุนเวียนดังกล่าวข้างต้น

         219-10-00                  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย         

               219-10-10                     ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคล ภงด. 1         

               219-10-20                     ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคล ภงด. 3         

               219-10-30                     ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล ภงด. 53         

               219-10-40                     ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล ภงด. 54         

         219-20-00               รายได้รับล่วงหน้า      หมายถึง   จำนวนรายได้ที่ได้รับชำระมาล่วงหน้า

               219-20-10                     รายได้รับล่วงหน้า-ค่าบริการ         

               219-20-90                     รายได้รับล่วงหน้าอื่นๆ         

         219-30-00               เจ้าหนี้อื่น      หมายถึง   จำนวนเงินค้างชำระอื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

               219-30-01                     เจ้าหนี้ศุลกากร         

               219-30-99                     เจ้าหนี้อื่นๆ         

         219-40-00               ภาษีขาย      หมายถึง   จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัท ได้เรียกเก็บจากการขายสินค้า หรือให้บริการแก่ผู้ซื้อ

               219-40-10                     ภาษีขาย         

         219-50-00               ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง      หมายถึง   ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิที่บริษัทยังมิได้นำส่งแก่สรรพากร ณ วันสิ้นงวด

               219-50-10                     ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง         

         219-90-00               หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ      หมายถึง   หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

               219-90-90                     หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ         

   220-00-00         หนี้สินไม่หมุนเวียน      หมายถึง   หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืนเกินกว่า 1 ปี

      221-00-00            หนี้สินระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี         

         221-10-00               เจ้าหนี้เช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน          1 ปี         

               221-10-10                     เจ้าหนี้เช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ

ภายใน 1 ปี         

         221-20-00               เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี         

               221-20-10                     เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี         

      222-00-00            เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน      หมายถึง   จำนวนเงินที่บริษัท กู้ยืมจากบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่มิใช่เงินกู้ยืมระยะสั้น

         222-10-00               เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล         

               222-10-10                     เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล         

         222-20-00               เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน         

               222-20-10                     เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                   บริษัท ......         

               

               

      223-00-00            เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น      หมายถึง   จำนวนเงินที่บริษัท กู้ยืมจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลโดยมีกำหนดระยะเวลาใช้คืนเกินกว่า 1 ปี และมีสัญญากู้ยืมกันเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

         223-10-00               เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น         

               223-10-10                     เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น         

      228-00-00            หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      หมายถึง   ผลต่างของภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไรตามหลักการบัญชี กับกำไรตามประมวลรัษฎากรเมื่อมีความแตกต่างกันในเรื่องของการรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นการถาวร

         228-10-00               หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

               228-10-10                     หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

      229-00-00            หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น      หมายถึง   หนี้สินอื่นซึ่งไม่สามารถจัดเข้าไว้ประเภทใดประเภทหนึ่งของหนี้สินไม่หมุนเวียนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

         229-10-00               หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น         

               229-10-10                     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น         

300-00-00      ส่วนของผู้ถือหุ้น         

   310-00-00         ส่วนของผู้ถือหุ้น      หมายถึง   จำนวนเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น

      311-00-00            ทุนเรือนหุ้น         

         311-10-00               ทุนจดทะเบียน         

               311-10-10                     ทุนจดทะเบียน         

         311-20-00               ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว         

               311-20-10                     ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว         

      312-00-00            ส่วนเกินทุน         

         312-10-00               ส่วนเกินมูลค่าหุ้น         

               312-10-10                     ส่วนเกินมูลค่าหุ้น         

         312-20-00               ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์         

               312-20-10                     ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์         

   320-00-00         กำไร (ขาดทุน) สะสม         

      321-00-00            กำไร (ขาดทุน) สะสมจัดสรร      หมายถึง   จำนวนเงินที่จัดสรรจากกำไรสะสมของบริษัท

         321-10-00               กำไร(ขาดทุน)สะสมจัดสรร-สำรองตามกฎหมาย         

               321-10-10                     กำไร(ขาดทุน)สะสมจัดสรร-สำรองตามกฎหมาย         

         321-20-00               กำไร(ขาดทุน)สะสมจัดสรร-สำรองอื่น         

               321-20-10                     กำไร(ขาดทุน)สะสมจัดสรร-สำรองอื่น         

      322-00-00            กำไร (ขาดทุน) สะสมยังมิได้จัดสรร      หมายถึง   กำไรสะสมของระยะเวลาบัญชีปัจจุบันคงเหลือจากการ

         322-10-00               กำไร(ขาดทุน)สะสมยังมิได้จัดสรร         จัดสรรต่างๆ แล้ว

               322-10-10                     กำไร(ขาดทุน)สะสมยังมิได้จัดสรร         

400-00-00      รายได้         

   410-00-00         รายได้จากการขาย      หมายถึง   รายได้อันเกิดจากการขายสินค้า

      411-00-00            รายได้จากการขายสินค้า         

         411-10-00               รายได้จากการขาย – ในประเทศ         

            411-10-10                  รายได้จากการขาย-ในประเทศ-สินค้าสำเร็จรูป         

         411-20-00               รายได้จากการขาย – ต่างประเทศ         

            411-20-10                  รายได้จากการขาย-ต่างประเทศ-สินค้าสำเร็จรูป         

      412-00-00            รับคืนจากการขายสินค้า      หมายถึง   จำนวนเงินค่าสินค้าที่บริษัท รับคืนจากการขาย

         412-10-00               รับคืนจากการขาย – ในประเทศ         

            412-10-10                  รับคืนจากการขาย-ในประเทศ-สินค้าสำเร็จรูป         

         412-20-00               รับคืนจากการขาย – ต่างประเทศ         

            412-20-10                  รับคืนจากการขาย-ต่างประเทศ-สินค้าสำเร็จรูป         

      413-00-00            ส่วนลดจ่ายจากการขายสินค้า      หมายถึง   จำนวนมูลค่าส่วนลดที่บริษัท ให้แก่ลูกค้าจากการขายตามที่ตกลง

         413-10-00               ส่วนลดจ่ายจากการขายสินค้า – ในประเทศ         

            413-10-10                  ส่วนลดจ่ายจากการขาย-ในประเทศ-สินค้าสำเร็จรูป         

         413-20-00               ส่วนลดจ่ายจากการขาย – ต่างประเทศ         

            413-20-10                  ส่วนลดจ่ายจากการขาย-ต่างประเทศ-สินค้าสำเร็จรูป         

500-00-00      ต้นทุนขาย         

   510-00-00         ต้นทุนการผลิต         

   520-00-00         ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ         

   530-00-00         ต้นทุนขาย         

      531-00-00            ต้นทุนขาย         

         531-10-00               สินค้าสำเร็จรูปต้นงวด      หมายถึง   มูลค่าสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ณ วันต้นงวด

               531-10-10                     สินค้าสำเร็จรูปต้นงวด         

         531-20-00               ซื้อ      หมายถึง   มูลค่าสินค้าสำเร็จรูปที่บริษัทซื้อมาเพื่อขาย ในรอบระยะเวลาบัญชี

            531-21-00                  ซื้อสินค้าสำเร็จรูป         

               531-21-01                     ซื้อสินค้าสำเร็จรูป - ในประเทศ         

               531-21-02                     ซื้อสินค้าสำเร็จรูป - ต่างประเทศ         

         531-30-00               ค่าใช้จ่ายในการซื้อ      หมายถึง   ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี

            531-31-00                  ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าสำเร็จรูป         

               531-31-01                     ค่าอากรขาเข้า - สินค้าสำเร็จรูป         

               531-31-02                     ค่าธรรมเนียมศุลกากร – สินค้าสำเร็จรูป         

               531-31-03                     ค่าขนส่งในการนำเข้า – สินค้าสำเร็จรูป         

               531-31-04                     ค่าใช้จ่ายในการออกของ – สินค้าสำเร็จรูป         

               531-31-05                     ดอกเบี้ยจากการสั่งซื้อ – สินค้าสำเร็จรูป         

               531-31-06                     ค่าเช่าโกดังท่าเรือ – สินค้าสำเร็จรูป         

               531-31-09                     ค่าใช้จ่ายอื่น – สินค้าสำเร็จรูป         

         531-40-00               ส่งคืน      หมายถึง   มูลค่าของสินค้าที่บริษัทส่งคืนผู้ขาย

            531-41-00                  ส่งคืนสินค้าสำเร็จรูป         

               531-41-01                     ส่งคืนสินค้าสำเร็จรูป - ในประเทศ         

               531-41-02                     ส่งคืนสินค้าสำเร็จรูป - ต่างประเทศ         

         531-50-00               ส่วนลดรับ      หมายถึง   มูลค่าส่วนลดที่บริษัทได้รับจากผู้ขาย

            531-51-00                  ส่วนลดรับสินค้าสำเร็จรูป         

               531-51-01                     ส่วนลดรับสินค้าสำเร็จรูป - ในประเทศ         

               531-51-02                     ส่วนลดรับสินค้าสำเร็จรูป - ต่างประเทศ         

         531-60-00               สินค้าสำเร็จรูปปลายงวด      หมายถึง   มูลค่าสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

               531-60-10                     สินค้าสำเร็จรูปปลายงวด         

         531-70-00               ต้นทุนขาย         

               531-70-10                     ต้นทุนขาย         

               

               

600-00-00      ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร      หมายถึง   ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการขายสินค้าของบริษัท

   610-00-00         ค่าใช้จ่ายในการขาย         และเนื่องมาจากการบริหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

      611-00-00            ค่าใช้จ่ายในการขาย 1/         ของบริษัท ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

   620-00-00         ค่าใช้จ่ายในการบริหาร         

      621-00-00            ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1/         

               

               

               

               

หมายเหตุ      1/โปรดดูรายละเอียดรายชื่อและรหัสบัญชีแยกประเภทย่อย (หน้า 3-33)   

               

700-00-00      รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น         

   710-00-00         รายได้อื่น      หมายถึง   รายได้ที่มิได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

      711-00-00            รายค่าบริการในประเทศ         

         711-10-00               รายได้ค่าบริการในประเทศ         

               711-10-10                     รายได้ค่าบริการในประเทศ         

      712-00-00            ดอกเบี้ยรับ      หมายถึง   ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินฝากหรือเงินลงทุนต่างๆ

         712-10-00               ดอกเบี้ยรับ         

               712-10-10                     ดอกเบี้ยรับ-เงินฝากธนาคาร         

      713-00-00            ส่วนแบ่งในผลกำไร(ขาดทุน)สุทธิในบริษัทย่อยและ      บริษัทร่วม      หมายถึง   การรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุน

         713-30-00               ส่วนแบ่งในผลกำไร(ขาดทุน)สุทธิในบริษัทย่อย         

               713-30-10                     ส่วนแบ่งในผลกำไร(ขาดทุน)สุทธิในบริษัทย่อย                – บริษัท...         

      719-00-00            รายได้อื่น         

         719-10-00               รายได้จากการขายเศษซาก         

               719-10-10                     รายได้จากการขายเศษซาก         

         719-20-00               รายได้เบ็ดเตล็ด         

               719-20-10                     รายได้เบ็ดเตล็ด         

         719-30-00               กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ      หมายถึง   ผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

               719-30-10                     กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ         

               719-30-20                     (ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา                  ต่างประเทศ         

         719-40-00               กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์      หมายถึง   ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

               719-40-10                     กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์         

               719-40-20                     (ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์         

         719-90-00               รายได้อื่น      หมายถึง   รายได้อื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น

               711-90-01                     รายได้อื่น         

   720-00-00         ค่าใช้จ่ายอื่น      หมายถึง   ค่าใช้จ่ายที่มิได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

      721-00-00            ค่าใช้จ่ายอื่น         

         721-10-00               ดอกเบี้ยจ่าย      หมายถึง   ดอกเบี้ยและค่าตอบแทนเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากเงินเบิกเกินบัญชี หรือเงินกู้ยืมต่างๆ

               721-10-10                     ดอกเบี้ยจ่าย-เงินเบิกเกินบัญชี         

               721-10-20                     ดอกเบี้ยจ่าย-เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน         

               721-10-30                     ดอกเบี้ยจ่าย-อื่น         

         722-10-00               ค่าใช้จ่ายอื่น      หมายถึง   ค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งไม่สามารถจัดเข้าไว้ในประเภทใดประเภทหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

               722-10-10                     ค่าใช้จ่ายอื่น         

               

               

800-00-00      รายการพิเศษ      หมายถึง   รายการที่มีจำนวนมากพอที่ถือได้ว่ามีนัยสำคัญและมีลักษณะไม่ปกติ แตกต่างไปจากกิจกรรมดำเนินงานตามปกติของกิจการและเป็นรายการที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นบ่อย

   810-00-00         กำไร(ขาดทุน)จากรายการพิเศษ         

      811-00-00            กำไรจากรายการพิเศษ         

         811-10-00               กำไรจากรายการพิเศษ         

               811-10-10                  กำไรจากรายการพิเศษ         

      812-00-00            (ขาดทุน)จากรายการพิเศษ         

         812-10-00               (ขาดทุน)จากรายการพิเศษ         

               812-10-10                  (ขาดทุน)จากรายการพิเศษ         

900-00-00      บัญชีอื่น         

   910-00-00         ภาษีเงินได้นิติบุคคล      หมายถึง   หมายถึง   ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฏากรที่คิดจากกำไรสุทธิ  ซึ่งบริษัทจะต้องนำส่งกรมสรรพากรภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

      911-00-00            ภาษีเงินได้นิติบุคคล         

         911-10-00               ภาษีเงินได้นิติบุคคล         

               911-10-01                     ภาษีเงินได้นิติบุคคล         

007:
วิธีการอ่านผังบัญชี3.1   โครงสร้างการกำหนดรหัสบัญชีรหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป ประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก โดยแต่ละหลักมีความหมาย

ดังนี้         รหัสบัญชี   

      X   X   X   XX   XX

      

         

ตัวเลขหลักแรก   รหัสรายชื่อหมวดบัญชีทั่วไป               

ตัวเลขหลักที่ 2   รหัสรายชื่อกลุ่มบัญชีรายงาน               

ตัวเลขหลักที่ 3   รหัสรายชื่อบัญชีรายงาน               

ตัวเลขหลักที่ 4 ถึง 5   รหัสรายชื่อบัญชีแยกประเภททั่วไป               

ตัวเลขหลักที่ 6 ถึง 7   รหัสรายชื่อบัญชีแยกประเภทย่อย               3.1.1   รหัสรายชื่อหมวดบัญชีทั่วไป - ตัวเลขหลักแรก แสดงรายชื่อหมวดบัญชีทั่วไป ดังนี้คือ   รหัสบัญชี         หมวดบัญชี   

   1XX-XX-XX   สินทรัพย์

   2XX-XX-XX   หนี้สิน

   3XX-XX-XX   ส่วนของผู้ถือหุ้น

   4XX-XX-XX   รายได้

   5XX-XX-XX   ต้นทุนขาย

   6XX-XX-XX   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

   7XX-XX-XX   รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น

   8XX-XX-XX   รายการพิเศษ

   9XX-XX-XX   บัญชีอื่น3.1.2   รหัสรายชื่อกลุ่มบัญชีรายงาน - ตัวเลขหลักที่ 2 แสดงรายชื่อกลุ่มบัญชีรายงานดังตัวอย่างต่อไปนี้   รหัสบัญชี         กลุ่มบัญชีรายงาน   

   11X-XX-XX   สินทรัพย์หมุนเวียน

   12X-XX-XX   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน3.1.3   รหัสรายชื่อบัญชีรายงาน - ตัวเลขหลักที่ 3 แสดงรายชื่อบัญชีในกลุ่มบัญชีรายงานที่จะปรากฏอยู่ในงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบการเงินอื่นๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้   รหัสบัญชี         บัญชีรายงาน   

   111-XX-XX   เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

   112-XX-XX   เงินลงทุนชั่วคราว

   113-XX-XX   ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ

   114-XX-XX   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   115-XX-XX   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

   116-XX-XX   สินค้าคงเหลือ

   118-XX-XX   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

   119-XX-XX   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น3.1.4   รหัสรายชื่อบัญชีแยกประเภททั่วไป - ตัวเลขหลักที่ 4 และ 5แสดงชื่อบัญชีแยกประเภททั่วไป ซึ่งจะแสดงไว้ในงบทดลอง ดังตัวอย่างต่อไปนี้   รหัสบัญชี         บัญชีแยกประเภททั่วไป   

   111-10-XX   เงินสด

   111-20-XX   เงินฝากธนาคาร3.1.5   รหัสรายชื่อบัญชีแยกประเภทย่อย - ตัวเลขหลักที่ 6 ถึง 7 แสดงบัญชีแยกประเภทย่อย ซึ่งเป็นรายละเอียดของบัญชีแยกประเภททั่วไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

   รหัสบัญชี         บัญชีแยกประเภทย่อย   

   111-21-10   เงินฝากกระแสรายวัน – ธนาคาร...

   116-21-20   เงินฝากกระแสรายวัน – ธนาคาร...

   116-21-30   เงินฝากกระแสรายวัน – ธนาคาร...นุ้ย:
คุณ007 น่ารักจังเลย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม