สำนักงานบัญชี A&V - บอร์ดบัญชีและภาษี ติดตามเราได้ใน A&V Facebook Best view with best view with google chrome
 • 28/07/2021 08:33:05 AM
 • ยินดีต้อนรับ,สู่บอร์ดบัญชี : www.avaccount.com : บุคคลทั่วไป
Please login or register.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


ถ้าท่านกำลังหาผู้สอบบัญชี เรารับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หนังสือพิมพ์ ThaiCPD
โฆษณาเชิญประชุม 100 บาท
http://www.thaicpd.com


ผู้เขียน หัวข้อ: ความหมายกิจการร่วมค้า  (อ่าน 63043 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สา

 • บุคคลทั่วไป

ความหมาย ข้อมูล ของกิจการร่วมค้า

town

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

1. การร่วมค้า หมายถึง การประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของบุคคล หรือ กิจการตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีการควบคุมร่วมกันตามที่ตกลงในสัญญา การควบคุมร่วมกันก็หมายถึง การที่ผู้ร่วมค้ามีอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานของธุรกิจที่ร่วมค้านั้นร่วมกัน เพื่อให้ได้รับประโยชน์ของกิจกรรมต่างๆของธุรกิจนั้น การจัดตั้งการร่วมค้าอาจตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เช่น จัดตั้งในลักษณะห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือ อาจไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายก็ได้ แต่ไม่ว่าการร่วมค้าจะมีรูปแบบใดตามกฎหมาย การจะจัดเป็นการร่วมค้าได้ต้องมีลักษณะที่สำคัญ คือ

1. มีผู้ร่วมค้าตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ตกลงกันเป็นสัญญา และ

2. สัญญาดังกล่าวระบุให้ผู้ร่วมค้าทุกรายมีอำนาจในการควบร่วมกันคำว่า “ผู้ร่วมค้า” หมายถึง บุคคล หรือ กิจการที่เข้าร่วมในการร่วมค้า และมีอำนาจควบคุมร่วมในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ หรือ การดำเนินงานของการร่วมค้านั้น แต่ถ้าผู้เข้าร่วมรายใดไม่มีอำนาจควบคุมร่วม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 จะถือว่าบุคคลหรือกิจการนั้นเป็นเพียง “ผู้ลงทุน” ไม่ใช่ผู้ร่วมค้าสำหรับสัญญาร่วมค้านั้นมักเป็นลายลักษณ์อักษร และอาจจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับของบริษัท หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ว่าด้วยการค้า ซึ่งข้อกำหนดในสัญญาที่สำคัญก็คือ จะต้องไม่ให้มีผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งสามารถควบคุมการดำเนินงานของการร่วมค้าได้โดยเพียงผู้เดียว ในสัญญาร่วมค้าจะต้องกำหนดถึงการให้ความเห็นชอบของผู้ร่วมค้าในการจะดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยในบางเรื่องอาจต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมค้าทุกคนก่อนจึงดำเนินการได้ แต่ในบางเรื่องอาจเพียงต้องการความเห็นชอบจากผู้ร่วมค้าทุกคนก่อนจึงดำเนินการได้ แต่ในบางเรื่องอาจเพียงต้องการความเห็นชอบจากผู้ร่วมค้าส่วนใหญ่เท่านั้นก็สามารถดำเนินการได้ทันที

การร่วมค้านั้น แม้ว่าผู้ร่วมค้าจะมีอำนาจในการควบคุมกิจการได้ แต่ก็เป็นการควบคุมร่วมกับกับผู้ร่วมค้าคนอื่นๆ ไม่ใช่การควบคุมอย่างเต็มที่ ดังนั้นการร่วมค้าจึงมิใช่บริษัทย่อยของผู้ร่วมค้า ผู้ร่วมค้าจึงไม่จำเป็นต้องจัดทำงบการเงินรวมสำหรับการร่วมค้า

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการร่วมค้าของผู้ร่วมค้านั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการร่วมค้า ซึ่งรูปแบบของกิจการร่วมค้าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1. การดำเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน (JOINTLY CONTROLLED OPERRATIONS)

2. สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน (JOINTLY CONTROLLER ASSETS)

3. กิจการที่ควบคุมร่วมกัน หรือกิจการร่วมค้า (JOINTLY CONTROLLER ENTITIES)การบันทึกบัญชี หรือการแสดงรายการบัญชีสำหรับ 2 รูปแบบแรกนั้น ไม่ได้มีลักษณะอะไรที่พิเศษไปจากรายการที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการผู้ร่วมค้าเอง เฉพาะการร่วมค้าในแบบที่ 3 เท่านั้น ที่จะมีการบันทึกและการแสดงรายการที่เป็นลักษณะเฉพาะของกิจการร่วมค้า2. กิจการร่วมค้า มีสถานะเป็นนิติบุคคลครับ จึงมีสิทธิและหน้าที่เหมือนกับนิติบุคคลทั่วไปครับ เช่น ต้องจัดทำบัญชี , ยื่นเสียภาษี เป็นต้น3. ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในนาม " กิจการร่วมค้า " กับทางสรรพากรพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยใช้หลักฐานดังนี้

3.1 สัญญากิจการร่วมค้า

3.2 ถ้าเป็นนิติบุคคล ให้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลทุกฝ่าย พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

3.3 แต่ถ้าเป็นบางส่วนเป็นบุคคล ก็ใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

3.4 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือ สัญญาเช่า

3.5 หนังสือมอบอำนาจ และหลักฐานผู้รับมอบและถ้าจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ให้เตรียมหลักฐานไปด้วยส่วนทางด้านกระทรวงพาณิชย์ ไม่ต้องจดทะเบียนอะไรครับ เพราะกิจการร่วมค้าไม่ใช่นิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เป็นเพียงคำที่อยู่ในความหมายของคำว่า " บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล " ตามประมวลรัษฏากร และกิจการร่วมค้านั้นจะมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกิจการร่วมค้า ( Joint Venture ) ตามความหมายในมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฏากร คือ

" กิจการที่ดำเนินการร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหากำไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและ /หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือนิติบุคคลอื่น "ในทางปฏิบัติกรมสรรพากรได้วางบรรทัดฐานในการพิจารณาเพิ่มเติม โดยกำหนดว่ากิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย1) มีการร่วมทุนกัน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน แรงงาน หรือเทคโนโลยี หรือร่วมกันในผลกำไรหรือขาดทุนอันจะพึงได้ตามสัญญาที่ร่วมกันทำกับบุคคลภายนอกหรือ2) ได้ร่วมกันทำสัญญากับบุคคลภายนอก โดยระบุในสัญญาว่าเป็น " กิจการร่วมค้า " หรือ3) ได้ร่วมกันทำสัญญากับบุคคลภายนอกโดยสัญญานั้นกำหนดให้ต้องรับผิดร่วมกัน ในงานที่ทำไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและต้องรับค่าตอบแทนตามสัญญาร่วมกัน โดยสัญญานั้นไม่ได้แบ่งแยกงานและค่าตอบแทนระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนตัวอย่าง บริษัท ถูไถ จำกัด ร่วมกับบริษัท พ.การช่าง จำกัด เข้าทำสัญญารับจ้างก่อสร้างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แก่กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการ 650 ล้านบาท กำหนดเวลา 3 ปีเช่นนี้ ย่อมถือว่า กิจการร่วมค้ารายนี้เป็นหน่วยภาษี ( tax entity ) ใหม่แยกต่างหากจากผู้ร่วมค้าเดิมแต่ละรายข้อดี ของการตั้งเป็นกิจการร่วมค้าคือ ถ้าโครงการขาดทุน ก็ไม่ต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล

และได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินปันผลของกิจการร่วมค้าข้อเสียคือ ผู้ร่วมค้าแต่ละรายไม่สามารถนำผลขาดทุน ของกิจการร่วมค้าดังกล่าวไปขอหักเป็นค่าใช้จ่ายในการยื่นแบบ ภงด.50 ของโครงการปกติอื่นๆ เช่นกันส่วน Consortium จะมีลักษณะแตกต่างจาก Joint Venture กล่าวคือ สมาชิกของ Consortium นั้นจะมีการแบ่งแยกงานและเงินที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับจากเจ้าของโครงการ จะมีการร่วมกันก็เพียงแต่มาลงนามในสัญญาฉบับเดียวกันที่ทำกับเจ้าของโครงการเท่านั้นเอง โดย Consortium นั้นไม่ได้เป็นหน่วยภาษีแยกต่างหากจากผู้เป็นสมาชิกของ Consortiumจึงกล่าวได้ว่า Consortium นั้น สมาชิกแต่ละคนจะได้รับเงินในส่วนของงานที่ตนทำ จะกำไรหรือขาดทุนก็เป็นเรื่องของตน ไม่มีการไปรวมกับกำไรหรือขาดทุนของสมาชิก Consortium รายอื่น และสมาชิก Consortium แต่ละรายก็จะเสียภาษีโดยยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีของตนแยกแต่ละรายไป

ส่วนในแง่ความรับผิดนั้น สมาชิกของกิจการร่วมค้าจะรับผิดร่วมกันต่อเจ้าของโครงการ แต่ Consortium นั้น โดยปกติต่างคนต่างรับผิดชอบเฉพาะส่วนที่เป็นงานของตน แต่หากเจ้าของโครงการต้องการให้สมาชิกของ Consortium รับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดก็ตกลงกันได้คำว่า Consortium นั้นไม่มีการบัญญัติไว้ทั้งในประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์และ ประมวลรัษฏากร จึงไม่ต้องขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากไม่ใช่หน่วยภาษีที่แยกต่างหากจากสมาชิก Consortium

ออย ปวช3

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #2 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

ดีค่ะข้อมูลดีมากๆ

คนน่ารัก

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #3 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

น่าจะมีแนวคิดและสรุปด้วย

โบว์ ปวช 2/2 บช.

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #4 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

น่าจะมีตัวอย่างให้ดูหลายๆ ตัวอย่างนะค่ะ

น้องลูกปัด

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #5 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

ก็ดีค่ะ

ได้ความรู้

น้ำฝน

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #6 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

ทำไมไม่มีตัวอย่างให้ดู

น้ำฝน

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #7 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

ทำไมไม่มีตัวอย่างให้ดู

พัด

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #8 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

กรณี หจก.เอ กับ หจก.บี จดทะเบียนกิจการร่วมค้าด้วยกัน   หาก หจก. บี ยื่นซองสอบราคาโดยใช้หนังสือรับรองประกันผลงานของ หจก. เอ ได้หรือไม่

Some

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #9 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

คำถามคุณพัด

ได้คับ ผลงานของบริษัทหลัก(บริษัทที่มีชื่ออยู่ด้านหน้า) ถือเ้ป็นผลงานของกิจการร่วมค้าด้วยคับ แต่ตอนยื่นงานราชการต้องยื่นในนามกิจการร่วมค้าด้วยคับ

วก.นว.

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

ความหมายของกิจการพิเศษคืออะไรค่ะ

จึ๋งหนึง

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #11 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

การร่วมหุ้นของกิจการร่วมค้า ต้องแบ่งแยกเป็นจำนวนหุ้นๆละ 1XXX ไหม ในภายหลังสามารถเพิ่มหรือลดหุ้นได้ไหมค่ะ

จึ๋งหนึง

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #12 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

การจ่ายเงินกำไรจากการประกอบกิจการ ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ ความแตกต่างของภาษีเงินได้ระหว่างส่วนแบ่งกำไร กับเงินปันผล

แป้ง สค.1

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #13 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

อยากได้ความรู้เกี่ยวกับโฮลดิ้งคอมพานี คะมีบ้างไหม  ขอบคุณค่ะ

ปัท

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #14 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

คำว่า "เป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า" หมายถึง Joint Venture หรือ consortium คะ แล้ว consortium นี่เป็นแค่ข้อตกลงระหว่าง 2 บริษัทรึเปล่าคะ ถ้า 2 บริษัททำข้อตกลงร่วมกันโดยไม่จดทะเบียนใหม่ และบริษัทหลักไม่ใช้ผลงานของตนเอง แต่ไปใช้ผลงานของบริษัทรองแทนจะได้รึเปล่าคะ

อู๊ด

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #15 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

คำว่า "เป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า" หมายถึง Joint Ventureหรือ consortium ก้อได้ขึ้นอยู่กับผู้ยื่นประมูลงาน แต่ถ้าเป็น Joint Venture ต้องจดยื่นเสียภาษีที่สรรพสามิต ถ้าเป็นconsortium ไม่ต้องทำแต่ต้องมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน และบริษัทหลัก ต้องมีชื่ออยู่ข้างหน้าเท่านั่น ถ้าคุณปัทจาทำอย่างที่ว่าก้อเปลี่ยนบริษัทที่จะใช้ผลงานเป็นบริษัทฯ หลักนะครับ เพราะโดยมากบริษัทหลักจะเป็นบริษัทที่มีความพร้ิอมทั้งในเรื่อง ประสพการณ์ (มี Reference site และมีอายุของบริษัทฯ ที่มากกว่าด้วย) จึงเป็นเหตุให้คุณปัทจะไปจดเป็นกิจการร่วมค้ากับเขา ครับ

สั่น

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #16 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

กิจการร่วมทุน ต้องจดทะเบียนมั๊ย รึขอเลขที่เสียภาษีอย่างเดียว

ออย

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #17 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

บริษัท ก ร่วมทุน กัน หจก. ข เป็นกิจการร่วมค้า ค เมื่องานเสร็จแล้ว  หจก. ข สามารถนำผลงานที่ทำมาเป็นผลงานของตัวเองในการยื่นประมูลงานราชการอื่น ๆ ได้หรือไม่

ปิยะรัตน์

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #18 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

เราได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และได้มีการร่วมลงทุนเป็น กิจการร่วมค้า

เงินที่ได้จากการลงทุนกิจการร่วมค้า เราจะใช้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้หรือเปล่า ค่ะ

num

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #19 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

หากเป็นกิจการร่วมค้า บริษัทกับบุคคลธรรมดาแล้ว บุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีอย่างไรบ้างครับ แล้วต้องจดทะเบียนอะไรอีกบ้างครับ

โทน

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #20 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

ผมอยากได้ตัวอย่างสัญญากิจการร่วมค้านะครับ ส่งมาที่ tone_1one@hotmail.com

ติ๊ก

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #21 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ หากมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือว่าโดยเฉลี่ยต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

pui

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #22 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

อยากทราบความหมายของเครดิตภาษีเงินปันผลว่าเหมือนกับเครดิตภาษีหรือไม่

สุเมธ

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #23 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

อยากได้ตัวอย่างสัญญากิจการร่วมค้าด้วยครบ ส่งให้ lop_sumet@hotmail.com / อยากทราบเรื่องผลงานที่คุณอ้อยถามเมื่อวันที่ 6 may2009 ช่วยตอบด่วนครับ

เด็กดี

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #24 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

ดีค่ะ  กำลังต้องการเนื้อหาเรื่องนี้อยู่

คนดี

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #25 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

ขอบคุณมากที่ให้ความรู้

วัชรีพร

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #26 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

อยากว่า สิทธิและหน้าที่ของกิจการร่วมค้าคืออะไร ช่วยตอบให้ด้วยนะค่ะ เพราะต้องใช้ในการทำงานรายงาน

คุณพล

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #27 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

บริษัทท ในต่างประเทศต้องการมาประกอบกิจการในประเทศไทย ต้องจดทะเบียน หรือขอเข้ามาประกอบกิจการอย่างไรบ้าง และมีภาระภาษีต่างกับบริษัทฯ ที่จดทะเบียนใหม่ในประเทศไทยอย่างไรคะ

แพร

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #28 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

ขอตัวอย่างสัญญาConsortium ด่วนมากครับเพราะจะเสนองานกิจการร่วมค้า ไม่เอา Joint Venture

หจก. ใหม่

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #29 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

หจก.ไม่มีผลงานสามารถนำผลงานในนามบุคคลธรรมดาที่เป็น หส.ผู้จัดการและรายการเสียภาษีมาประกอบได้มั๊ยครับ

อรวีร์

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #30 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »แนะนำ    จร้า     โปรแกรมบัญชี           ใช้ฟรี          ไม่จำกัดระยะเวลา, ฐานข้อมูล, ขนาดข้อมูล, ไม่มีล็อค ฯลฯ    ที่ ..    www.smlsoft.com">http://www.smlsoft.com

หวา

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #31 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

ความสำคัญของกิจการร่วมค้าคือ

นก

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #32 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

ชอบมากค่ะอ่านเข้าใจง่าย

มะลิ

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #33 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

เงินส่วนแบ่งที่ได้รับจากกิจการร่วมค้า จะต้องเสียภาษีอะไรหรือเปล่า

j

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #34 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

ขอช่วยส่งตัวอย่างสัญญาConsortium มาให้ได้มั้ยค่ะ ด่วนมากเพราะจะเสนองานกิจการร่วมค้าเพื่อประมูลงานค่ะ

ลักษิกา

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #35 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

รบกวนขอด้วย ช่วยส่งตัวอย่างสัญญาConsortium มาให้ได้มั้ยค่ะ ด่วนมากเพราะจะเสนองานกิจการร่วมค้าเพื่อประมูลงานค่ะ lak_vct@yahoo.com ขอบพระคุณอย่างสูง

ชัย

 • บุคคลทั่วไป
ความหมายกิจการร่วมค้า
« ตอบ #37 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

อยากได้รายละเอียดการจดกิจการร่วมค้า
 

+ ตอบด่วน

อบรมบัญชี CPD Online เก็บชั่วโมง CPD ได้
เก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีได้ 7 ชั่วโมง หลักสูตรละ 500 บาท
ที่ www.thaicpdonline.com
PROMOTION ตอนนี้ไม่มีนะครับ

| สำนักงานบัญชี A&V |
| รับทำบัญชี | อบรมบัญชี Online | ตรวจสอบบัญชี | วางแผนภาษีอากร | วางระบบบัญชี |
| บริการด้านกฎหมายและทนายความ | การจัดตั้งบริษัท | การเลิกบริษัท | บริการจดทะเบียน |
| รับจัดหาพนักงานบัญชี | รับสมัครพนักงาน |
| โปรแกรมบัญชี EXPRESS | รับทำลายเอกสารบัญชี |
ติดต่อเรา
| A&V คือใคร | ติดต่อเรา | ลูกค้าของเราบางส่วน | แผนที่บริษัท |


หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.12 วินาที กับ 21 คำสั่ง