www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คิดค่าล่วงเวลาอย่างไร

(1/10) > >>

ผู้ต้องการประสบการณ์:
ขอถามผู้รู้ค่ะ ว่า พนักงานขับรถ ได้เงินเดือน ๆ ละ 9000 มีค่าล่วงเวลา 1.5% ของเงินเดือน เราจะคิดค่าล่วงเวลาดังนี้ถูกหรือไม่ค่ะ

- ถ้ามีค่าล่วงเวลา รวมชั่วโมงแล้วทั้งเดือน (คิดค่าล่วงเวลาเดือนละครั้ง)  12.50 ชั่วโมง  คำนวณโดย 135 คูณ 12.50 ชั่วโมง จะได้ = 1687.5 บาท คิดแบบนี้ถูกต้องไหมค่ะ  ผู้รู้ช่วยสอนให้ด้วยค่ะ เพิ่งจบมา ยังไม่มีประสบการณ์  

ผู้ต้องการประสบการณ์:
ขอเพิ่มเติม ค่าล่วงเวลาต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียประกันสังคมหรือไม่ค่ะ

town:
1.  ให้ศึกษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พศ. 2541  หมวด 5  ตั้งแต่มาตรา 53 ถึงมาตรา 77

http://www.labour.go.th/law/document/labour_protection_2541.pdf2.  ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด

  ถ้าทำงานเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตาม

 

        จำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย ในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงาน  

  ถ้าทำงานในวันหยุดเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงานนายจ้างต้องจ่าย ค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง

 

        ในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับ ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย  

  ถ้าทำงานในวันหยุดในเวลาทำงานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุด ให้แก่ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าของค่าจ้าง

 

        ในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด หรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้ สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย  

        สำหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของค่าจ้างในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุดหรือตามจำนวนผลงาน  

        ที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย  

http://www.labour.go.th/link/duty.jsp#18

town:
3.  ค่าล่วงเวลาไม่ต้องยื่นประกันสังคมครับ เพราะถือว่าเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน แต่ต้องรวมยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับ

ผู้ต้องการประสบการณ์:
แล้ววิธีคำนวณ ใช่ดังที่แจ้งไว้ข้างต้นหรือไม่ค่ะ (9000*1.5% = 135 บาท คูณ 12.50 ชั่วโมง) = 1687.50 บาท ถูกไหมค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม