www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้องการทราบมาตรฐานทางบัญชีข้อที่34

(1/2) > >>

นก:
มาตราฐานทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

town:
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 "การบัญชีสำหรับการปรับ โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา" ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 15 การบัญชีเกี่ยวกับ การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาสำหรับลูกหนี้และเจ้าหนี้ (SFAS No. 15, "Accounting by Debtors and Creditors for Troubled Debts Restructurings") และฉบับที่ 114 การบัญชีสำหรับเจ้าหนี้เกี่ยวกับการด้อยค่าของหนี้ (SFAS No. 114, "Accounting by Creditors for Impairment of a Loan") สำนักงาน ฯ ได้สรุปสาระสำคัญนำเสนอท่านไว้ ณ ที่นี้ สำหรับรายละเอียดท่านสามารถอ่านได้จากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 ซึ่งออกโดยสมาคมฯ

ขอบเขต

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้เฉพาะกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ซึ่งไม่รวมถึง

1.   กรณีที่ลูกหนี้การค้าไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือ กรณีที่เจ้าหนี้การค้าล่าช้าในการดำเนินคดีเพื่อเรียก คืนเงินต้นและดอกเบี้ย เว้นแต่กรณีที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงทำสัญญาเพื่อปรับ โครงสร้างหนี้ในภายหลัง

2.   หนี้ด้อยค่าที่ไม่มีการปรับโครงสร้าง

3.   หนี้ที่มีการปรับโครงสร้าง แต่ไม่ถือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาตามคำนิยามในมาตรฐานฉบับนี้ ตัวอย่างเช่นก. เจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้ทั้งหมดจากลูกหนี้โดยการรับโอนเงินสด สินทรัพย์อื่นหรือส่วนได้เสียใน ส่วนของเจ้าของซึ่งมี มูลค่ายุติธรรมไม่น้อยกว่าเงินลงทุนในลูกหนี้ที่บันทึกในบัญชีของเจ้าหนี้ข. ลูกหนี้ชำระหนี้ทั้งหมดให้เจ้าหนี้โดยการโอนเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือส่วนได้เสียในส่วนของ เจ้าของซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม ไม่น้อยกว่าจำนวนหนี้ที่บันทึกในบัญชีของลูกหนี้ค. เจ้าหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงให้แก่ลูกหนี้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดหรือระดับความเสี่ยงในลูกหนี้นั้นลดลงเพื่อ รักษาความสัมพันธ์กับลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้สามารถกู้เงินจากแหล่งอื่น ได้ทันทีตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดขณะนั้นง. ลูกหนี้ออกตราสารหนี้ใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนกับหนี้เดิม โดยที่ตราสารหนี้นั้นอยู่ในความต้องการของตลาดและมีอัตรา ดอกเบี้ยที่แท้จริงเท่ากับหรือใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดของหนี้ที่ ไม่มีปัญหาซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้และวันครบ กำหนดใกล้เคียงกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 30กันยายน 2541 เป็นต้นไป

คำนิยาม

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา   หมายถึง การที่เจ้าหนี้ยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไข การชำระหนี้ให้ ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางการเงินซึ่ง ตามปกติจะไม่พิจารณายินยอมให้การยินยอมนั้น อาจเกิดขึ้นจากเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือทาง กฏหมายการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาให้รวมถึงการที่ เจ้าหนี้ยึด ทรัพย์การกลับเข้าครอบครองสินทรัพย์หรือ การที่ลูกหนี้โอน สินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของ เจ้าของของลูกหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้   หมายถึง จำนวนหนี้ที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกเก็บจาก ลูกหนี้เมื่อทวงถาม หรือเมื่อครบกำหนดที่บันทึกใน บัญชี บวกหรือหักด้วยรายการที่ บันทึกในบัญชีของ ดอกเบี้ยค้างรับ ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าที่ยัง ไม่ได้ตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายเพื่อการ ได้มาและการลดมูลค่าที่นำมาปรับจำนวนหนี้โดยตรงราคาตามบัญชีของลูกหนี้   หมายถึง เงินลงทุนในลูกหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญหรือบัญชี ปรับมูลค่าอื่น ๆ

มาตรฐานการบัญชี

1. ให้บันทึกบัญชีปรับโครงสร้างหนี้แต่ละรายแยกจากกันแม้ว่าจะมีการเจรจาประนอมหนี้ร่วมกัน2. ยอดรวมของกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ ให้แสดงเป็นรายการพิเศษโดยสุทธิจากภาษีเงินได้ ที่เกี่ยวข้องในงบกำไรขาดทุน

วิธีการบัญชีและการแสดงรายการ

3. ลูกหนี้และเจ้าหนี้ต้องบันทึกบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา แยกตามลักษณะของการปรับโครงสร้าง ดังต่อไปนี้

กรณีการโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้ทั้งหมด

ลูกหนี้   เจ้าหนี้

1) บันทึกรายการกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ (ส่วนที่ ราคาตามบัญชีของหนี้สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ โอนให้เจ้าหนี้)   1) บันทึกสินทรัพย์ที่รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรม

2) บันทึกรายการกำไรหรือขาดทุนจากการ โอนสินทรัพย์

(ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับราคาตามบัญชีของ สินทรัพย์ที่โอนให้เจ้าหนี้)   2)บันทึกรายการขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (ผลต่าง ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่รับ โอนมากับเงินลง ทุนในลูกหนี้สุทธิ จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

กรณีการโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของเพื่อชำระหนี้ทั้งหมด

ลูกหนี้   เจ้าหนี้

1) ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่โอนให้เจ้าหนี้ต้องบันทึก ด้วยมูลค่ายุติธรรม   1) บันทึกส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่รับโอนมาด้วย มูลค่ายุติธรรม

2) บันทึกรายการกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ (ผลต่าง ระหว่างราคาตามบัญชีของหนี้ กับมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้าของที่โอนให้เจ้าหนี้)   2) บันทึกรายการขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้(ผลต่าง ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ รับโอนมากับเงินลงทุนในลูกหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ สูญ)กรณีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้

ลูกหนี้

ก. กรณีราคาตามบัญชีของหนี้ต่ำกว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขใหม่ (ไม่คิดลด)

1.   ไม่ต้องบันทึกบัญชี ณ วันปรับโครงสร้างหนี้

2.   การบันทึกดอกเบี้ยจ่ายให้คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (อัตราส่วนลดที่ทำให้มูลค่า ปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่มีค่าเท่ากับราคาตามบัญชีของ หนี้ ณ วันปรับโครงสร้างหนี้) ซึ่งเป็นอัตราคงที่คูณด้วยราคาตาม บัญชีของหนี้ ณ วันเริ่มต้น ของแต่ละงวด

3.   บันทึกการชำระหนี้ด้วยผลต่างระหว่างเงินงวดกับดอกเบี้ยจ่ายที่คำนวณได้

ข. กรณีราคาตามบัญชีของหนี้สูงกว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่ (ไม่คิดลด)

1.   ณ วันปรับโครงสร้างหนี้ให้บันทึกรายการกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ (ผลต่างของราคาตามบัญชีของหนี้กับจำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขใหม่)

2.   ให้บันทึกจำนวนเงินที่จ่ายในแต่ละงวดตามเงื่อนไขใหม่ โดยปรับลดกับราคาตามบัญชีของหนี้ที่ค้างชำระโดยไม่ต้องบันทึก ดอกเบี้ยจ่าย

เจ้าหนี้

1.   ณ วันปรับโครงสร้างหนี้ให้บันทึกรายการขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (ผลต่างระหว่างเงินลงทุนในลูกหนี้สุทธิจาก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่คิดลดด้วยอัตรา ดอกเบี้ยในตลาด) และบันทึกบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่า เพื่อทำให้เงินลงทุนในลูกหนี้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของหนี้นั้น

2.   การบันทึกดอกเบี้ยรับให้คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดคูณด้วยราคาตามบัญชีของหนี้ ณ วันเริ่มต้นของแต่ละงวด

(อัตราดอกเบี้ยในตลาด คืออัตราดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้พึงให้ลูกหนี้ปกติ แต่ละประเภทโดยไม่คำนึงว่าลูกหนี้นั้นมีการปรับโครง สร้างหนี้หรือไม่ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้)

3.   บันทึกลดค่าเผื่อการปรับมูลค่าด้วยผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่รับชำระและดอกเบี้ยรับที่คำนวนได้ในกรณีที่การปรับโครงสร้างหนี้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าก. ลูกหนี้ต้องนำจำนวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นไปรวมกับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่เพื่อคำนวณหาจำนวน รายการกำไร ณ วันปรับโครงสร้างหนี้ (จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตดังกล่าวต้องไม่เกินจำนวนกำไรจากการปรับโครง สร้างหนี้ ทั้งนี้ เพื่อทำให้ลูกหนี้ไม่ต้องบันทึกกำไร ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้)ข. เมื่อเงื่อนไขเกี่ยวกับหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าที่ได้ระบุไว้เกิดขึ้น ลูกหนี้ต้องบันทึก จำนวนหนี้ตามเงื่อนไขโดยนำไปลด ราคาตามบัญชีของหนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนหนี้ ที่อาจเกิดขึ้นที่นำไปรวมกับจำนวนหนี้ที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไข ใหม่ตามที่กล่าวในข้อ ก.

4. การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาในหลายลักษณะ ให้ดำเนินการตามวิธีการในข้อ 3 ตามลำดับ

5. ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา เจ้าหนี้ต้องคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหนี้ใหม่ ซึ่งมูลค่ายุติธรรม ของหนี้ก็คือมูลค่า ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาด (อัตรา ดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้พึงให้กู้แก่ลูกหนี้ปกติ โดยไม่คำนึงว่าลูกหนี้นั้นมีการปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่) อย่างไรก็ตามการ ปรับปรุงดังกล่าวต้องไม่ทำให้ราคาตามบัญชีของลูกหนี้ สูงกว่าเงินลงทุนในลูกหนี้หากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

1.   จำนวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดของหนี้ที่ประมาณไว้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็น สาระสำคัญ

2.   กระแสเงินสดที่ได้รับจริงแตกต่างไปจากกระแสเงินสดที่ประมาณไว้อย่างเป็นสาระสำคัญ

3.   อัตราดอกเบี้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงไปจนทำให้มูลค่ายุติธรรมในขณะนั้นแตกต่างจากราคาตามบัญชีอย่างเป็นสาระสำคัญ

การเปิดเผยข้อมูล

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับลูกหนี้

1.   รายละเอียดสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือลักษณะสำคัญของข้อตกลงในการชำระหนี้สำหรับการปรับ โครงสร้างหนี้แต่ละประเภท

2.   ยอดรวมของรายการกำไรที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ และผลกระทบของภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง

3.   จำนวนต่อหุ้นของรายการกำไรรวมที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ทุกรายการสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง

4.   ยอดรวมของรายการกำไรและรายการขาดทุนที่รับรู้ในระหว่างงวดซึ่งเกิดจากการโอนสินทรัพย์

5.   ภายหลังจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา หากลูกหนี้ต้องบันทึกจำนวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้น ในภายหน้าเป็นหนี้สินตาม เงื่อนไขที่ระบุไว้ ให้ลูกหนี้เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของงวดต่อ ๆ ไป ถึงจำนวนหนี้ทั้งสิ้นที่อาจเกิดขึ้น

ในภายหน้าซึ่งรวมอยู่ในราคาตามบัญชีของหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้และเงื่อนไขที่อาจทำให้จำนวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นใน ภายหน้าล้มเลิกไปหรือต้องรับรู้เป็นหนี้สิน

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเจ้าหนี้

1.   อัตราคิดลดที่ใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้

2.   จำนวนรายและยอดรวมของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาแสดงเปรียบเทียบกับจำนวนรายและ ยอดรวมของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่มีอยู่ทั้งสิ้นโดยใช้ข้อมูลตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้

3.   จำนวนรายและยอดรวมของเงินลงทุนในลูกหนี้ก่อนการปรับโครงสร้างหนี้แยกตามประเภทของวิธีปรับโครงสร้าง หากการ ปรับโครงสร้างหนี้เป็นการรับโอนสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ ให้เจ้าหนี้เปิดเผยถึงประเภทและมูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ได้รับโอนมา หากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการชำระหนี้ ให้เจ้าหนี้เปิดเผยโดยเปรียบเทียบยอดรวมของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่มีอยู่ตามบัญชีก่อนและหลังการ ปรับโครงสร้างหนี้

4.   ยอดรวมของเงินลงทุนในลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวด พร้อมกับรายการกำไรขาดทุนจาก การปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด

5.   ยอดรวมของภาระผูกพันคงเหลือที่เจ้าหนี้ตกลงให้ลูกหนี้กู้เพิ่มเติมภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้

6.   ในกรณีที่การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้เจ้าหนี้ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับยอด รวมของรายได้ดอกเบี้ยสำหรับงวดของลูกหนี้ภายหลังที่มีการปรับโครงสร้างที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนในทุกงวดบัญชีรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34

การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ที่ออกโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

________________________________________

จรินยา:
อยากรู้ว่ารายจ่ายต้องห้ามตรงกับมาตรฐานทางบัญชีฉบับใดและข้อใดคะ

แอน:
กรณีการจ่ายเงิน 4550000   เงินต้น 2200000 ดอกเบี้ย 4086186   ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

007:
DOWNLOAD ตารางการคำนวณตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ได้ที่นี่ครับ (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง)

http://www.avaccount.com/download/interestrate.xlsนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม