.: Webboard :.
.: Webboard Search:.
ค้นหา
.: Info :.
A&V Accounting and Auditing Co., Ltd.
Tel: 0-2818-4533 (AUTO)
Fax: 0-2818-4534
Mobile: 081-494-9044

หัวข้อ : จ่ายค่าประกันสังคมแล้วได้อะไร
ข้อความ :
เงินออมเล็ก ๆ น้อย ๆ จากประกันสังคมที่ท่านไม่ควรลืม
ทุกเดือนบริษัทจะหักเงิน 5% ของ 15,000.- (เงินเดือนขั้นสูงสุด) = 750 บาท จากเงินเดือนของท่าน

แบ่งเป็น
1.5% = 225 บาท จะประกันเจ็บป่วย ตาย
0.5% = 75 บาทจะประกันการว่างงาน และ
3% = 450 บาท จะประกันชราภาพ

สรุปว่าท่านจะถูกหักเป็นเงินออมชราภาพทุกเดือน@ละ 450.- บาท คิดเป็นปีละ5,400.-บาท


ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการออมเงิน 1ปี 5,400 บาทคือ

ท่านจะได้เงินสบทบอีก100% จากนายจ้าง คือปีละ 5,400.-

บวก ดอกเบี้ยจากประกันสังคม
ปี 45 = 4.2%,
ปี 46= 6.5%

สรุป ท่านได้ผลประโยชน์ 106.5% เชียวละ คือฝาก 5,400.- เงินของท่านจะได้รับจะประมาณ 11,502 บาท เห็นมั๊ยละว่าสูงมาก ๆ

จึงอยากจะเตือนท่านว่าอย่าเห็นเป็นเงินเล็กน้อยแล้วลืมขอคืนเมื่อเกษียณอายุ ท่านจะได้คืนเงินจำนวนนี้เมื่ออายุครบ 55 ปี
หรือถ้า 55 ปีแล้วยังทำงานก็จนกว่าจะเลิกทำคือเลิกส่งเงินประกันสังคม


ที่สำคัญคือ

ต้องขอคืนภายใน 1 ปี หลังจากเกษียณเท่านั้นห้ามเกินแม้แต่ 1 วัน
มิฉะนั้นจะถูกยกเข้าเงินกองทุนประกันสังคมไปเลย
ไม่สามารถฟ้องอุทรธ์ได้เลย

การขอคืนถ้าท่านส่งเงินสมทบน้อยกว่า 15 ปี ท่านจะได้เป็นเงินบำเหน็จคือได้ไปเป็นก้อนไปเลย เป็นจำนวนเงินสูงพอสมควร

แต่ถ้าท่านส่งเงินมากกว่า 15 ปี ไม่สามารถเลือกเป็นบำเหน็จได้ แต่ท่านจะได้เป็นบำนาญ 15%บวกอีกร้อยละหนึ่งต่อระยะเวลาจ่ายเพิ่ม 1ปี เช่น ส่งเงินสมทบ 20 ปี ได้ 20%ของ 15000.-บาท คิดเป็นเงิน 3,000 บาท ต่อเดือน จนตาย


เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าเมื่ออายุเกิน 55
และไม่ได้ทำงานแล้วให้รีบไปติดต่อเอาเงินคืนที่ประกันสังคม
สิทธินี้ตกถึงทายาทด้วยอย่าลืมบอกที่บ้านไว้ด้วยว่าถ้าข้าพเจ้าเป็นอะไรไปให้เอาใบมรณะบัตรไปขอรับเงินนี้ที่สำนักงานประกันสังคมด้วยท่านสามารถเข้าไปเช็คเงินของท่านได้ที่
http://www.sso.go.th/info/info_fundmid_logon.asp

ใช้หมายเลขบัตรประชาชน register เพื่อรับ log in + password

จาก : วรสรรค์ - - info@avaccount.com - 16/11/2004 22:47
[ตั้งกระทู้ใหม่] [www.avaccount.com] [WebBoard]| รับทำบัญชี | ตรวจสอบบัญชี | วางแผนภาษีอากร | วางระบบบัญชี |
| บริการด้านกฎหมาย | การจัดตั้งบริษัท | การเลิกบริษัท | บริการจดทะเบียน |
| รับจัดหาพนักงานบัญชี | รับสมัครงาน |
| โปรแกรมบัญชี EXPRESS | รับทำลายเอกสารบัญชี |
ติดต่อเรา
| A&V คือใคร | ติดต่อเรา | ลูกค้าของเราบางส่วน | แผนที่บริษัท |


© 2004-2009 www.avaccount.comwww.avaccount.com
www.avaccount.com A&V การบัญชีและตรวจสอบ : A&V Accounting and Auditing Co., Ltd. - รับทำบัญชี - เราเป็นบริษัทที่ให้บริการรับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชำระบัญชี จดทะเบียนเลิกบริษัท ขอใบอนุญาตทำงาน WORK PERMIT ขอและต่ออายุวีซ่า VISA Congratulation !!! A&V Accounting and Auditing Co., Ltd. is your target. เราเป็นบริษัทที่ให้บริการรับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชำระบัญชี จดทะเบียนเลิกบริษัท ขอใบอนุญาตทำงาน WORK PERMIT ขอและต่ออายุวีซ่า VISA at www.avaccount.com avaccount,A&V,account,audit,cpa,tax,internal control,services,business,สมุทรปราการ,รับทำบัญชี,บริการรับจัดทำบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,วางระบบบัญชี,วางแผนภาษีอากร,จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,ชำระบัญชี,จดทะเบียนเลิกบริษัท,ขอใบอนุญาตทำงาน,WORK PERMIT,ขอและต่ออายุวีซ่า,VISA,accounting ,auditing ,tax,tax planning,internal control,quit,set,legal service for foreigners in thailand. lawyers, company registration, patent & trademark, work permit, government organization contacts www.avaccount.com A&V การบัญชีและตรวจสอบ : A&V Accounting and Auditing Co., Ltd. - รับทำบัญชี - เราเป็นบริษัทที่ให้บริการรับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชำระบัญชี จดทะเบียนเลิกบริษัท ขอใบอนุญาตทำงาน WORK PERMIT ขอและต่ออายุวีซ่า VISA Congratulation !!! A&V Accounting and Auditing Co., Ltd. is your target. เราเป็นบริษัทที่ให้บริการรับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชำระบัญชี จดทะเบียนเลิกบริษัท ขอใบอนุญาตทำงาน WORK PERMIT ขอและต่ออายุวีซ่า VISA at www.avaccount.com avaccount,A&V,account,audit,cpa,tax,internal control,services,business,สมุทรปราการ,รับทำบัญชี,บริการรับจัดทำบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,วางระบบบัญชี,วางแผนภาษีอากร,จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,ชำระบัญชี,จดทะเบียนเลิกบริษัท,ขอใบอนุญาตทำงาน,WORK PERMIT,ขอและต่ออายุวีซ่า,VISA,accounting ,auditing ,tax,tax planning,internal control,quit,set,legal service for foreigners in thailand. lawyers, company registration, patent & trademark, work permit, government organization contacts www.avaccount.com A&V การบัญชีและตรวจสอบ : A&V Accounting and Auditing Co., Ltd. - รับทำบัญชี - เราเป็นบริษัทที่ให้บริการรับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชำระบัญชี จดทะเบียนเลิกบริษัท ขอใบอนุญาตทำงาน WORK PERMIT ขอและต่ออายุวีซ่า VISA Congratulation !!! A&V Accounting and Auditing Co., Ltd. is your target. เราเป็นบริษัทที่ให้บริการรับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชำระบัญชี จดทะเบียนเลิกบริษัท ขอใบอนุญาตทำงาน WORK PERMIT ขอและต่ออายุวีซ่า VISA at www.avaccount.com avaccount,A&V,account,audit,cpa,tax,internal control,services,business,สมุทรปราการ,รับทำบัญชี,บริการรับจัดทำบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,วางระบบบัญชี,วางแผนภาษีอากร,จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,ชำระบัญชี,จดทะเบียนเลิกบริษัท,ขอใบอนุญาตทำงาน,WORK PERMIT,ขอและต่ออายุวีซ่า,VISA,accounting ,auditing ,tax,tax planning,internal control,quit,set,legal service for foreigners in thailand. lawyers, company registration, patent & trademark, work permit, government organization contacts www.avaccount.com A&V การบัญชีและตรวจสอบ : A&V Accounting and Auditing Co., Ltd. - รับทำบัญชี - เราเป็นบริษัทที่ให้บริการรับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชำระบัญชี จดทะเบียนเลิกบริษัท ขอใบอนุญาตทำงาน WORK PERMIT ขอและต่ออายุวีซ่า VISA Congratulation !!! A&V Accounting and Auditing Co., Ltd. is your target. เราเป็นบริษัทที่ให้บริการรับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชำระบัญชี จดทะเบียนเลิกบริษัท ขอใบอนุญาตทำงาน WORK PERMIT ขอและต่ออายุวีซ่า VISA at www.avaccount.com avaccount,A&V,account,audit,cpa,tax,internal control,services,business,สมุทรปราการ,รับทำบัญชี,บริการรับจัดทำบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,วางระบบบัญชี,วางแผนภาษีอากร,จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,ชำระบัญชี,จดทะเบียนเลิกบริษัท,ขอใบอนุญาตทำงาน,WORK PERMIT,ขอและต่ออายุวีซ่า,VISA,accounting ,auditing ,tax,tax planning,internal control,quit,set,legal service for foreigners in thailand. lawyers, company registration, patent & trademark, work permit, government organization contacts