สำนักงานบัญชี A&V - ประวัติทนายประจำสำนักงานกฎหมาย A&V ติดตามเราได้ใน A&V Facebook
Best view with best view with google chrome
รับทำบัญชี : สำนักงานบัญชี
นายรชฏ เหลืองโกวิท :
ประวัติการศึกษาและการทำงานโดยย่อ

ประวัติการศึกษาและการทำงานโดยย่อ

 


ชื่อ                                                           นายรชฏ เหลืองโกวิท                                            

อาชีพ                                                      ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย                                         

ประสบการณ์การทำงานทางกฎหมาย  10  ปี      

สัญชาติ                                                   ไทย        

โทรศัพท์                                                 กรุณาติดต่อสำนักงาน คลิ๊กที่นี่

คุณสมบัติสำคัญ

§                    มีประสบการณ์ด้านการว่าความและดำเนินคดีมาเป็นเวลา 10 ปี โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับสถาบันการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ และการฟื้นฟูกิจการ ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการให้คำปรึกษากฎหมายทั้งการดำเนินคดี ในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประวัติการศึกษา

ปี 2546

§                    ประกาศนียบัตร หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (รุ่น 1)

สภาทนายความ

ปี 2545

§                    ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปี 2545  

§                    ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปี 2544

§                    ประกาศนียบัตร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปี 2539

§                    นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายทั่วไปจาก มหาวิทยาลัย นอร์ธ เวสเทิร์น  มลรัฐอิลลินอยส์ (Northwestern University, School of Law ) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี 2538

§                    นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายทั่วไปจาก มหาวิทยาลัยทูเลน (Tulane University, School of Law)  มลรัฐหลุยส์เซียนา  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี 2535

§                    นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

§                    พฤษภาคม 2546- ปัจจุบัน     สำนักกฎหมาย เอเคเอ

               ตำแหน่ง                                  ทนายความ

งานที่รับผิดชอบ                    งานว่าความ ให้คำปรึกษา งานด้านต่างประเทศและด้านกฎหมาย ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ดูแลงานด้านการต่างประเทศ   ร่างสัญญาต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

§                    ปี 2542 –  มีนาคม 2546          สำนักงานกฎหมายเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ ประจำกรุงเทพฯ

                ตำแหน่ง                                 ทนายความ

งานที่รับผิดชอบ                    งานว่าความ การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


§                    ปี 2540 – 2542                        สำนักงานกฎหมาย อุกฤษ มงคลนาวิน

                ตำแหน่ง                                 ทนายความ

                งานที่รับผิดชอบ                    งานว่าความ และการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล โดยเฉพาะคดีด้านเงินทุนและคดีหลักทรัพย์ เจรจาเร่งรัดหนี้สิน ให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ กับบริษัท ร่าง จัดทำ และตรวจสอบเอกสารสัญญา หลักประกันทุกประเภทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ตัวอย่างประสบการณ์การทำงาน

1. การฟื้นฟูกิจการ

1.1

บริษัทที่ให้คำปรึกษา                              บริษัทที่ปรึกษาด้านการทำแผนและการบริหารแผนให้กับบริษัทชั้นนำด้าน

 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในประเทศไทย

ขอบข่ายงาน                                           ตรวจคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ วิเคราะห์ข้อกฎหมาย ให้คำปรึกษาแก่ลูกความ และเข้าร่วมกระบวนการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้ และให้คำปรึกษาในการร่างและจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการและเอกสารหลักประกัน รวมทั้งเป็นทนายความของผู้ทำแผนในการดำเนินการชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และชั้นศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนการดำเนินการโต้แย้งคำร้องต่าง ๆ ในชั้นศาล

ระยะเวลาการทำงาน                             ปี 2543 –  2546

1.2

บริษัทที่ให้คำปรึกษา                             บริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ในประเทศไทยในอุตสาหกรรมการลงทุนในธุรกิจมหภาค

                                                              และบริษัทในเครือ

ขอบข่ายงาน                                           ให้คำปรึกษาในการร่างและจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ สัญญาปรับโครงสร้างหนี้และสัญญาหลักประกัน รวมทั้งเป็นทนายความของผู้ร้องและผู้ทำแผนในการดำเนินการชั้นขอฟื้นฟูกิจการขอให้ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฯ และให้คำปรึกษาและดำเนินกระบวนการทางศาลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผน

ระยะเวลาการทำงาน                             ปี 2543 – 2546

1.3

บริษัทที่ให้คำปรึกษา                              บริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสาร

ขอบข่ายงาน                                           ให้คำปรึกษาดำเนินการขอรับชำระหนี้ เข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาเห็นชอบด้วยในแผนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ระยะเวลาการทำงาน                             ปี 2543 – 2546

1.4

บริษัทที่ให้คำปรึกษา                              บริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางกฎหมาย

ขอบข่ายงาน                                           ดำเนินการขอรับชำระหนี้ พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ คิดด้านแผนฟื้นฟูกิจการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเจ้าหนี้

ระยะเวลาการทำงาน                             ปี 2543 – 2546

1.5

บริษัทที่ให้คำปรึกษา                              ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและมีเครือข่ายจำนวนมาก

ขอบข่ายงาน                                           ยื่นคำขอรับชำระหนี้ เข้าร่วมกระบวนการสอบสวนคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้และกระบวนพิจารณาของศาลในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ  ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ระยะเวลาการทำงาน                             ปี 2543 – 2546

2.  การระงับข้อพิพาททางศาลและโดยวิธีอื่น

2.1

บริษัทที่ให้คำปรึกษา                              บริษัทชั้นนำด้านซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

ขอบข่ายงาน                                           เป็นทนายความในการทำคดีละเมิดสัญญาลิขสิทธิ์ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

                                                              การค้าระหว่างประเทศกลาง

ระยะเวลาการทำงาน                             ปี 2542 – 2546

2.2

บริษัทที่ให้คำปรึกษา                              บริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมบันเทิงในต่างประเทศ

ขอบข่ายงาน                                           เป็นทนายความในการทำคดีละเมิดสัญญาลิขสิทธิ์ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

                                                              การค้าระหว่างประเทศกลาง

ระยะเวลาการทำงาน                             ปี 2542 – 2545

2.3

บริษัทที่ให้คำปรึกษา                              บริษัทชั้นนำที่จดทะเบียนในประเทศไทยในการผลิตยีนส์ทั่วโลก

ขอบข่ายงาน                                           เป็นทนายความในการทำคดีเครื่องหมายการค้าแล้วดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดละเมิด

                                                              เครื่องหมายการค้า โดยที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง

ระยะเวลาการทำงาน                             ปี 2543 – 2546

2.4

บริษัทที่ให้คำปรึกษา                              บริษัทชั้นนำที่จดทะเบียนในประเทศไทยในการผลิตยา

ขอบข่ายงาน                                           เป็นทนายความในการทำคดีเพื่อฟ้องร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งของนาย

                                                              ทะเบียน และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่สั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยอ้างว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

ระยะเวลาการทำงาน                             ปี 2544 – 2546

www.avaccount.com
| รับทำบัญชี | อบรมบัญชี Online | ตรวจสอบบัญชี | วางแผนภาษีอากร | วางระบบบัญชี | บริการด้านกฎหมาย | การจัดตั้งบริษัท | การเลิกบริษัท | บริการจดทะเบียน |
| รับจัดหาพนักงานบัญชี | รับสมัครพนักงาน | โปรแกรมบัญชี EXPRESS | รับทำลายเอกสารบัญชี |
ติดต่อเรา
| A&V คือใคร | ติดต่อเรา | ลูกค้าของเราบางส่วน | แผนที่บริษัท |


© 2004-2012 www.avaccount.com