สำนักงานบัญชี A&V - บอร์ดบัญชีและภาษี ติดตามเราได้ใน A&V Facebook
Best view with best view with google chrome
รับทำบัญชี ที่สำนักงานบัญชี A&V
UPDATE มาตรฐานการบัญชี 2554 :

UPDATE มาตรฐานการบัญชี 2554

UPDATE มาตรฐานการบัญชี 2554

UPDATE มาตรฐานการบัญชี 2554
  แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)  
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง สินค้าคงเหลือ
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง งบกระแสเงินสด
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีฯ
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12  เรื่อง ภาษีเงินได้
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง สัญญาเช่า
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง รายได้
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลฯ
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยนเงินตราฯ
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26  เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง กำไรต่อหุ้น (ฉบับที่ 38 เดิม)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล (ฉบับที่ 41 เดิม)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ฉบับที่ 36 เดิม)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การรวมธุรกิจ
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6  เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
     
 การตีความ
  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ กิจกรรมดำเนินงาน
  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตี ราคาใหม่
  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
     
  ร่างการตีความ
     
  ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อ การบูรณะ และหนี้สินฯ
  ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
  ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
  ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
  ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานฯ
  ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
     
ที่มา : สภาวิชาชีพบัญชี
ดูเพิ่ม สรุปสาระสำคัญ การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ปี 2554 ของ SME
www.avaccount.com
| รับทำบัญชี | อบรมบัญชี Online | ตรวจสอบบัญชี | วางแผนภาษีอากร | วางระบบบัญชี | บริการด้านกฎหมาย | การจัดตั้งบริษัท | การเลิกบริษัท | บริการจดทะเบียน |
| รับจัดหาพนักงานบัญชี | รับสมัครพนักงาน | โปรแกรมบัญชี EXPRESS | รับทำลายเอกสารบัญชี |
ติดต่อเรา
| A&V คือใคร | ติดต่อเรา | ลูกค้าของเราบางส่วน | แผนที่บริษัท |


© 2004-2012 www.avaccount.com