ถามปัญหาบัญชี-ภาษีได้ที่ www.avaccount.com

www.avaccount.com => บอร์ดบัญชีและภาษี => ข้อความที่เริ่มโดย: sxl ที่ 19/03/2012 01:05:53 PM

หัวข้อ: การจัดทำสต๊อกสินค้าของวัตถุดิบทางอ้อม
เริ่มหัวข้อโดย: sxl ที่ 19/03/2012 01:05:53 PM
เป็นบริษัทผลิตสินค้าเพื่อขาย จะผลิตก็ต่อเมื่อมีลูกค้ามาสั่ง สงสัยว่า วัตถุดิบทางอ้อม เช่น น๊อก สกรู ทินเนอร์ จะต้องจะทำสต๊อกเหมื่อนกับวัตถุดิบทางตรง?
หัวข้อ: การจัดทำสต๊อกสินค้าของวัตถุดิบทางอ้อม
เริ่มหัวข้อโดย: 007 ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
ตามสรรพากร

ถ้าเป็นธุรกิจผลิต ก็ต้องทำ STOCK ครับ

ถ้าเป็นรับจ้างผลิตตามสั่ง ก็ไม่ต้องทำ STOCK ครับหัวข้อ: การจัดทำสต๊อกสินค้าของวัตถุดิบทางอ้อม
เริ่มหัวข้อโดย: อ้วน ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
ใช่ครับเมื่อเป็นธุรกิจผลิต  ก็จะต้องทำสต๊อคครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบทางตรงหรือทางอ้อมครับ
หัวข้อ: การจัดทำสต๊อกสินค้าของวัตถุดิบทางอ้อม
เริ่มหัวข้อโดย: 1 ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
อยากได้เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับธุรกิจรับจ้างผลิตที่ไม่ต้องทำสต๊อควัตถุดิบทางอ้อมค่ะ ขอบคุณค่ะ
หัวข้อ: การจัดทำสต๊อกสินค้าของวัตถุดิบทางอ้อม
เริ่มหัวข้อโดย: อ้วน ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
มาตรา 87 ภายใต้บังคับมาตรา 87/1 และมาตรา 87/2 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มดังต่อไปนี้

    (1) รายงานภาษีขาย

    (2) รายงานภาษีซื้อ

    (3) รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เฉพาะผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้า

 

 

 ( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.45/2537 )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.51/2537 )

 

    ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 82/16 ให้มีหน้าที่จัดทำรายงานมูลค่าของฐานภาษี และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

    รายงานที่ต้องจัดทำตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนด และให้จัดทำเป็นรายสถานประกอบการ

    วิธีลงรายการในรายงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด และการลงรายการให้ลงภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้มาหรือจำหน่ายออกไปซึ่งสินค้าหรือบริการนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นอธิบดีจะกำหนดเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้

 

 

 ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.51/2537 )http://www.rd.go.th/publish/5209.0.html#mata87

 

หัวข้อ: การจัดทำสต๊อกสินค้าของวัตถุดิบทางอ้อม
เริ่มหัวข้อโดย: sxlyaaa1@yahoo.com ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
บริษัทยังไม่ได้จด VAT ต้องทำรายงานวัตถุดิบทางอ้อม?
หัวข้อ: การจัดทำสต๊อกสินค้าของวัตถุดิบทางอ้อม
เริ่มหัวข้อโดย: town ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
อ่านดูแล้ว  ก็ไม่ชัดเจนว่าถ้าไม่จด vat ต้องทำสต็อคมั๊ย  แต่ดูแล้วประเมินว่า ทางเจ้าหน้าที่สรรพากรก็จะต้องให้ทำแน่นอน  เพราะจะได้ง่ายต่อการตรวจสอบ  ดังนั้นถ้าเป็นกิจการซื้อมา-ขายไป  ก็ควรทำครับ  แต่ถ้าเป็นการรับจ้างผมก็ไม่ทำสต๊อคครับ  ส่วนที่เป็นการผลิตแล้วมีวัตถุดิบทางอ้อมนั้น  ก็ให้ดูครับว่าเป็นรับจ้างหรือไม่  ถ้าไม่ใช่ก็ต้องทำครับ  เพราะการผลิตมักจะถูกมองว่าเป็นการผลิตเพื่อขายจึงเหมือนกับกิจการซื้อมา-ขายไปหัวข้อ: การจัดทำสต๊อกสินค้าของวัตถุดิบทางอ้อม
เริ่มหัวข้อโดย: town ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
ได้ข้อสรุปแล้วครับ  จะต้องจัดทำบัญชีสินค้าด้วยครับ  ตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543  หมวด 1  ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ  ข้อ 3 (3) บัญชีสินค้าครับ  

http://www.dbd.go.th/thai/law/acc2543_annouce_b07.pdfดังนั้นในทางประมวลรัษฏากรจึงกำหนดไว้แค่ตามมาตรา 87  ครับ

หัวข้อ: การจัดทำสต๊อกสินค้าของวัตถุดิบทางอ้อม
เริ่มหัวข้อโดย: town ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
บัญชีสินค้าหรือบัญชีสินค้าซึ่งอยู่ในครอบครอง คือ บัญชีสำหรับบันทึกจำนวนสินค้าที่ได้มาและขายไป โดยไม่คำนึงว่าจะได้มาโดยซื้อหรือผลิตขึ้น บัญชีสินค้าก็คือบัญชีคุมสินค้าหรือบัญชีสต๊อกสินค้านั่นเอง ซึ่งการลงรายการในบัญชีสินค้าต้องลงตามประเภทหรือชนิดของสินค้าที่ซื้อมาหรือจำหน่ายไป ระบุวันเดือนปี รายการแสดงการได้มาหรือจำหน่ายไป และจำนวนสินค้า การลงรายการในบัญชีสินค้าควรระบุเลขที่ใบสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการจำหน่ายสินค้าออกจากบัญชีด้วย สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. 2544