ถามปัญหาบัญชี-ภาษีได้ที่ www.avaccount.com

www.avaccount.com => บอร์ดบัญชีและภาษี => ข้อความที่เริ่มโดย: หนูแหม่ม ที่ 19/03/2012 01:05:53 PM

หัวข้อ: ทำธุรกิจขนส่งนม
เริ่มหัวข้อโดย: หนูแหม่ม ที่ 19/03/2012 01:05:53 PM
เรียนคุณอ้วน

ขอความกรุณากลุ่มใจมากค่ะ  คือแฟนมาให้เป็นเจ้าของธุรกิจขนส่งน้ำนมดิบจากสหกรณ์ไปส่งบริษัท โดยลงทุนร่วมกับเพื่อนเค้า แต่เป็นชื่อเราคนเดียวค่ะ มีรายได้เดือนละ 45000 บาท รายจ่ายค่าผ่อนรถ ผ่อนแท๊งค์  เงินเดือนคนขับรถ ต่างๆ ประมาณ 40000  บาท  และดิฉันมีรายได้จากเงินเดือนประจำเดือนละ  30000  บาท  ไม่ทราบต้องคำนวณเสียภาษีอย่างไร  ค่ะ  ลดหย่อนอะไรได้บ้างค่ะ (และแฟนบอกไม่ต้องไปจ่ายภาษี จะมีผลอย่างไรบ้างค่ะ ทั้งนี้ได้จดชื่อทะเบียนการค้ากับกรมพานิชย์ไว้แล้ว)
หัวข้อ: ทำธุรกิจขนส่งนม
เริ่มหัวข้อโดย: อ้วน ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
1.  จากข้อมูลที่ให้มา  ผมเข้าใจว่าธุรกิจขนส่งน้ำนมดิบ  ทำอยู่ในรูปของบุคคลธรรมดา  และก็มีรายได้จากเงินเดือนประจำอีก  ซึ่งก็อยู่ในรูปของบุคคลธรรมดา  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2.  หากมีเวลาศึกษาความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขอให้ศึกษาตามเวบลิงค์

http://www.rd.go.th/publish/309.0.html3. แต่หากสนใจวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีจะต้องทำอย่างไร? ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/555.0.html4. และให้ศึกษาเพิ่มเติม คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 96/2543 เรื่อง การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

http://www.rd.go.th/publish/3558.0.html
หัวข้อ: ทำธุรกิจขนส่งนม
เริ่มหัวข้อโดย: อ้วน ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
มาดูกันต่อเลยครับ  ที่บอกว่าทำธุรกิจขนส่งนม  ต้องขอทำความเข้าใจกันก่อนครับว่า

1.  ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 8 มาตรา 608 ได้ให้ความหมายของค่าขนส่งไว้ดังนี้

" อันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฏหมายลักษณะนี้ คือบุคคลผู้รับขนส่งของ หรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปรกติของตน "ดังนั้นการขนส่งจะเป็น

1) เป็นการขนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

2) ไม่ว่าจะเป็นขนของ หรือคนโดยสาร

3) ต้องทำเป็นประจำ โดยไม่ได้มีการบริการอื่นนอกเหนือจากการขนส่ง2. ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 81 ( 1 ) ( ณ ) ได้กำหนดว่า " การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม " ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งไม่ต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการจ่ายค่าขนส่งตั้งแต่วันที่ 15 กันยนยน 2544 เป็นต้นไป ผู้จ่ายเงินได้จะต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.104/2544 ดังนั้นค่าขนส่งตามประมวลรัษฎากรจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

1) ต้องเป็นการขนส่งที่ทำเป็นปกติธุระ โดยไม่ได้มีการบริการอื่นนอกเหนือจากการขนส่ง และไม่ใช่ขนส่งสาธารณะ

2) ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 ( 1 ) ( ณ )

3) ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 1%
หัวข้อ: ทำธุรกิจขนส่งนม
เริ่มหัวข้อโดย: อ้วน ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
ต่อจากนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ครับว่า  เรามีรายได้อะไรบ้างและถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (  )  อะไรในทางประมวลรัษฏากร  เพราะจะมีผลต่อการกรอกแบบ และหักค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทของเงินได้  จากข้อมูลที่ให้มาคุณหนูแหม่ม  มีเงินได้จาก  2  ทางคือ

1.  เงินเดือนประจำ  ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 1 )

http://www.rd.go.th/publish/553.0.htmlซึ่งสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 40 ของเงินได้แต่รวมกันแล้วต้อง ไม่เกิน 60,000 บาท

http://www.rd.go.th/publish/556.0.html2.  ค่าขนส่ง  ( ไม่ใช่เป็นการซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์ไปขายให้บริษัทนะครับ )  ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 8 )

http://www.rd.go.th/publish/553.0.htmlซึ่งสามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 80  ตาม(15) การขนส่ง หรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ

http://www.rd.go.th/publish/6052.0.htmlส่วนค่าลดหย่อนที่จะสามารถนำมาหักจากเงินได้ก็ให้ศึกษาจากลิงค์

http://www.rd.go.th/publish/557.0.htmlส่วนวิธีการคำนวณผมได้ให้ลิงค์ไว้แล้วลองศึกษาดูนะครับแต่หากจะเลือกไม่เสียภาษีในส่วนค่าขนส่ง  ก็ต้องมาดูครับว่าคุณหนูแหม่ม  ได้ถูกทางบริษัทหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่  และคุณหนูแหม่มได้รับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่  

- ในกรณีถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ตามความเห็นส่วนตัวผม  ผมแนะนำให้มีการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ถูกต้องดีกว่าครับ  เพราะเมื่อบริษัทหักภาษี ณ ที่จ่ายก็จะต้องมีการนำส่งสรรพากร  ทางเจ้าหน้าที่สรรพากร  ก็จะมีข้อมูลเงินได้ค่าขนส่งของคุณหนูแหม่มครับ  หากไม่ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  แล้วภายหลังเจ้าพนักงานสรรพากรตรวจสอบพบ  ก็จะต้องยื่นเสียภาษีให้ถูกต้องและอาจมีค่าปรับและเงินเพิ่มครับ- ในกรณีที่ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ก็แล้วแต่คุณหนูแหม่มครับ  เพราะโอกาสที่เจ้าพนักงานสรรพากรจะตรวจสอบพบน้อยมาก  เนื่องจากไม่มีข้อมูลปรากฏว่าคุณหนูแหม่มมีเงินได้จากค่าขนส่ง  ( แต่ผิดกฏหมายนะครับ )

หัวข้อ: ทำธุรกิจขนส่งนม
เริ่มหัวข้อโดย: หนูแหม่ม ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
เรียนคุณอ้วน

   ถ้าเป็นการซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์ไปขายให้บริษัท จะสามารถหักค่าใช้จ่ายอย่างไรได้คะ (การขนส่งน้ำนม กับการซื้อไปขาย คิดต่างกันหรือคะ เพราะรถขนเป็นของเราเองค่ะ)
หัวข้อ: ทำธุรกิจขนส่งนม
เริ่มหัวข้อโดย: อ้วน ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
1.  ถ้าเป็นการซื้อมาขายไป  โดยที่ผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต  สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 80  ตาม

(25) การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต

http://www.rd.go.th/publish/6052.0.html2.  ประเภทของเงินได้ที่ต่างกัน  ย่อมส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่จะนำมาหักอาจแตกต่างกันได้  จึงต้องเข้าใจให้ชัดเจนก่อนครับว่าตกลงแล้วเราประกอบธุรกิจอะไร  เช่น

-  การขนส่งน้ำนม  ถือเป็นบริการ  เมื่อเป็นบริการก็จะมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง

-  แต่หากเป็นการซื้อมาขายไป  ถือเป็นการขายสินค้า  ก็จะไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เมื่อมีรายได้  หากถึงเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด  ก็ต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ไม่ว่าจะมีภาษีต้องชำระหรือไม่ก็ตาม
หัวข้อ: ทำธุรกิจขนส่งนม
เริ่มหัวข้อโดย: ป.ปลา ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
เรียน คุณอ้วน

ขอคำอธิบายเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือต้องหาข้อมูลเพื่อศึกษาได้จาก web ไหนบ้าง ถ้าเป็นพนักงานการเงินไม่หัก ณ ที่จ่ายไว้ ต้องรับผิดอย่างไร