www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าเบี้ยเลียงเดินทางไปต่างประเทศ

(1/1)

GGG:
สวัสดีครับคุณอ้วนผมได้อ่านบอร์ดความรู้ทางบัญชีที่คุณอ้วนเคยโพสต์ชี้แจงรายละเอียดและหลัก

เกณฑ์การคิดภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา

กรณีได้รับค่าเบี้ยเลียงเดินทางไปต่างประเทศตาม

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=67&c=act

นั้น ผมรบกวนสอบถามรายละเอียดบางประการครับ๑. ประกาศฉบับนั้นหมายถึงข้าราชการหรือไม่ครับ พนักงานเอกชนเข้าข่ายหรือเปล่าครับ

๒. การเดินทางไปเป็นครั้งคราวนั้น คำว่า_*ครั้งคราว*_ มีคำจำกัดความอย่างไรครับขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

town:
จากกระทู้ที่ 00067

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=67&c=act1. ผมมองว่า  กรณีค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ตามหลักเกณฑ์ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.59/2538 นั้นครอบคลุมบุคคลธรรมดาทุกคนครับ  ไม่ใช่เฉพาะข้าราชการ  เพียงแต่อิงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของค่าเบี้ยเลี้ยง  แต่หากดูให้ดีก็จะพบว่าสามารถจ่ายมากกว่าที่ระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดก็ได้  หากมีหลักฐานมาพิสูจน์ว่า ได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเฉพาะในการที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนและได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น2. เนื่องจากกฏหมายไม่ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า  ครั้งคราวที่ชัดเจน  จึงเป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานสรรพากร  แต่ผมมองว่าน่าจะพิจารณาจากความจำเป็นเฉพาะในการที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม