www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การลงในงบดุล

(1/1)

เจเจ:
เรียน คุณอ้วนที่เคารพอยากทราบว่า ในงบกระแสเงินสด ส่วนของกระแสเงินสดรับนั้น ถ้ามีเงินทุนส่วนตัว และ เงินร่วมลงทุน อยู่ในหมวดนี้แล้วสงสัยว่าในงบดุล

จะมี 2 ตัวนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องไหมคะ?

แล้วถ้าอยู่จะอยู่หมวดไหนคะ

ช่วยอธิบายด้วยนะคะแล้วถ้าเงินทุนส่วนตัวเป็นเงินดิฉันที่ต้องการลงทุนเพิ่มเข้ามาโดยไม่มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทขึ้น ก็จะแสดงในส่วนของหนี้สินในงบดุลเช่นเดียวกันเหรอคะ

และถ้าเงินร่วมทุนนั้น เป็นเงินของทางรัฐบาลที่มีโครงการสนับสนุน SMEs แล้ว เหมือนเงินได้เปล่าที่เค้าลงทุนให้เราก่อนนี้ จะอยู่ในส่วนหนี้สินในงบดุลเหรอคะ เทียบเท่ากับ เงินกู้ยืมระยะยาวได้เลยเหรอคะ เพราะเงินที่ได้มาในที่นี้จะคืนให้แก่เค้าในรูปการแบ่ง % กำไรของบริษัทอะค่ะ ช่วยไขข้อสงสัยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะอ้วน:
ครับเรามาทำความเข้าใจกันทีละข้อดังนี้ครับ

1.  วัตถุประสงค์ของงบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดรับและจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีโดยจำแนกกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน  กิจกรรมลงทุน  และกิจกรรมจัดหาเงิน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน  ผู้เป็นเจ้าหนี้และผู้ใช้งบการเงินโดยทั่วไปในการประเมินสิ่งต่อไปนี้

1.1  ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตที่เป็นบวก

1.2  ความสามารถของกิจการในการจ่ายคืนหนี้และเงินปันผลและความจำเป็นที่กิจการจะต้องอาศัยแหล่งเงินทุนจากแหล่งภายนอก

1.3  เหตุผลที่ทำให้กำไรสุทธิแตกต่างไปจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

1.4  ผลกระทบที่มีต่อฐานะการเงินของกิจการของรายการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการจัดหาเงินโดยไม่คำนึงถึงว่ารายการนั้นจะมีการและจ่ายจริงเป็นเงินสดหรือไม่เป็นเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี2.  มาดูง่ายๆ ก่อนครับว่า  ในกรณีที่บริษัท  มีที่มาของเงินสดจากเงินร่วมลงทุน  ซึ่งในทางบัญชีก็คือการเพิ่มทุน  ดังนั้นในงบดุล  ก็จะแสดงอยู่ในส่วนของทุนที่เพิ่มขึ้น  แต่การทำงบกระแสเงินสดรายการเพิ่มทุนดังกล่าวจัดอยู่ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน3.  แต่หากกรรมการหรือผู้ถือหุ้นได้นำเงินสดมาให้บริษัท  โดยไม่ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุน  นั่นก็คือเงินสดที่มาจากการกู้ยืม  ในทางบัญชีก็มักจะใช้ชื่อบัญชีว่า  เงินกู้ยืมจากนาย .....  และในงบดุลก็จะแสดงไว้เป็นหนี้สิน  โดยมักจะใช้ชื่อว่า  เงินกู้ยืมระยะสั้น/ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ส่วนการทำงบกระแสเงินสดรายการกู้ยืมดังกล่าวก็จัดอยู่ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงินเช่นกัน4.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  หมายถึง  กระแสเงินสดที่เกิดจากการก่อหนี้สินทั้งระยะสั้นและระยะยาวและกระแสเงินสดที่รับจากการลงทุนโดยเจ้าของกิจการ

อ้วน:
เรามาดูทีละคำถามกันครับ

1.  จากคำอธิบายข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ในงบกระแสเงินจากกิจกรรมจัดหาเงิน หมายถึง กระแสเงินสดที่เกิดจากการก่อหนี้สินทั้งระยะสั้นและระยะยาวและกระแสเงินสดที่รับจากการลงทุนโดยเจ้าของกิจการ  ดังนั้นการแสดงในงบกระแสเงินสดนั้น  ไม่ว่าจะมีเงินสดมาจากการกู้ยืมเงินก็ดี หรือมาจากการเพิ่มทุนก็ดี  ก็จะต้องแสดงไว้ในกิจกรรมจัดหาเงินครับ  แต่พอเรามาทำงบดุลนั้น  ส่วนที่เป็นเงินกู้ก็จะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สิน  ในขณะที่ทุนก็จะแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นครับ2.  การที่นำเงินทุนส่วนตัวเข้ามาโดยไม่มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ก็ถือว่าเป็นการให้บริษัทกู้ยืม  ซึ่งจะแสดงเป็นหนี้สินในงบดุลครับ3.  ส่วนเงินของทางรัฐบาลที่มีโครงการสนับสนุน SMEs นั้น  ก็ต้องมาดูเงื่อนไขครับว่า  เงินก้อนนี้ที่รัฐบาลให้มานั้นจะต้องมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนหรือไม่  หากไม่ก็ต้องมาดูต่อครับว่า  จะต้องคืนให้ทางรัฐบาลหรือไม่  ถ้าไม่ก็ถือว่าเป็นรายได้ของกิจการ  ก็จะแสดงในอยู่ในส่วนของงบกำไรขาดทุน  ส่วนกระแสเงินสดก็จะแสดงไว้ในกิจกรรมดำเนินงานครับแต่จากข้อมูลที่ให้มาระบุว่า  เงินที่ได้มาในที่นี้จะคืนให้แก่เค้าในรูปการแบ่ง % กำไรของบริษัทนั้น  ผมไม่แน่ใจครับว่าเป็นอย่างไร  แต่คิดเองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการให้กู้ยืมโดยปลอดดอกเบี้ย  และเมื่อมีกำไรก็ค่อยใช้คืนเงิน  หากเป็นดังนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการกู้ยืมครับ  ซึ่งในงบดุลก็จะแสดงไว้เป็นหนี้สินครับ  ส่วนกระแสเงินสดก็จะแสดงไว้ในกิจกรรมจัดหาเงินแต่หากมีข้อสงสัยหรือข้อมูลเพิ่มเติมก็ยินดีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม