www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

นำสินค้าไปฝากขาย

(1/1)

อ้อม:
บริษัทนำสินค้าไปฝากขายกับร้านขายปลีก  ไม่ทราบว่าจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร และตัดสต๊อกอย่างไร  

town:
ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งตัวแทน  สินค้าที่นำไปฝากขายกับร้านค้าปลีกนั้น  จะต้องถือว่าเป็นการขายสินค้าทันที่เมื่อมีการส่งมอบ และหากอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะต้องออกใบกำกับภาษีไปพร้อมกับสินค้าที่นำไปฝากขาย  แต่หากไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็ออกหลักฐานใบส่งของ  แล้วนำใบส่งของ หรือใบกำกับมาตัดสต๊อคสินค้าตามวันที่และรายการในหลักฐานดังกล่าว

ชาลี:
เพิ่มเติมครับ

หากเป็นการตั้งตัวแทนฝากขาย กม.กำหนดให้ถือเป็นการขายเมื่อตัวแทนขายสินค้า โดย ณ สิ้นงวดบริษัทต้องนับสินค้าฝากขายดังกล่าวเป็นสินค้าปลายงวดของบริษัทด้วย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม