www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

(1/2) > >>

สับสนจัง:
1.อยากทราบว่าหากเป็นการจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่าย ลว 25/12/48 โดยวันที่ในเช็ค คือ 25/12/48 ซึ่งในวันที่ 25/12/48 บริษัทได้บันทึกจ่ายไปแล้ว(บันทึกตามวันที่ในเช็ค)ถูกต้องหรือไม่ครับ?2.หากบริษัทบันทึกจ่ายไปแล้ว(25/12/48)แต่ ณ 31/12/48 ลูกค้ายังไม่ได้มารับเช็ค ทำให้ยอดติด RECCON จะถือว่าบริษัทยังไม่ได้จ่ายเงินหรือปล่าว ทางบัญชีต้องปรับปรุงหรือไม่ครับ?ใครทราบช่วยตอบหน่อยนะครับ

ABC:
ในคำถามข้อแรกถูกต้องค่ะส่วนคำถามที่ 2 ถือว่าบริษัทได้บันทึกการจ่ายไปแล้วในข้อแรก ซึ่งทำถูกต้องแล้ว เช็คที่สั่งจ่ายแล้ว แต่เจ้าหนี้ยังไม่มารับเช็ค ทางบัญชี่จะกระทบยอดเงินให้เห็นความแตกต่าง ถ้าคุณสับสนจังทำการกระทบยอดทุกเดือน คุณก็จะมียอดเช็คที่สั่งจ่ายแต่ยังไม่การรับเช็ค  ณ สิ้นปี ก็ทำเช่นเดียวกัน ซึ่งมีผลให้ไม่ต้องมีการปรับปรุงอะไรอีก  สับสนจัง:
แต่หากเป็นการตรวจสอบ เราจะปรับปรุง ณ 31/12/48 เพื่อให้ทราบยอดเจ้าหนี้ที่แท้จริงจะได้หรือปล่าวครับ?

หากปรับจะปรับยังไงครับ?

อ้วน:
1.  คำถามในข้อแรก  ถูกต้องครับ  ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับคุณ ABC ครับ2.  ส่วนในข้อที่ 2  นั้นผมมองว่าเมื่อทำใบสำคัญจ่ายแล้ว  ก็ต้องถือว่าจ่ายแล้วครับเพียงแต่ยังไม่ได้มารับเช็ค  ซึ่งในทางบัญชีก็จะบันทึกดังนี้ครับ

ณ วันที่  25/12/48  จะบันทึกโดย

Dr. เจ้าหนี้การค้า

Cr. ตั๋วเงินจ่าย ( เช็คในมือ ) ก็ถือเป็นหนี้สินเช่นกัน  และในงบดุลมักจะแสดงในชื่อว่า  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายและวันที่  31/12/48  ก็ไม่ต้องปรับปรุงอะไรอีกครับ  เพียงแต่ทำกระทบยอดเงินฝากธนาคารเท่านั้นครับ  เพราะถือว่าได้มีการทำเช็คจ่ายเจ้าหนี้การค้าไปแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้มารับเช็คเท่านั้น  จึงถือว่าเป็นตั๋วเงินจ่าย ( ซึ่งในความหมายก็ไม่ต่างกับเจ้าหนี้การค้า  เพียงแต่ใช้ชื่อที่แตกต่างกันเพื่อแสดงว่าได้มีการทำเป็นเช็คสั่งจ่ายแล้วครับ )

สับสนจีง:
หากว่า ณ 25/12/48 บริษัทบันทึกโดย

Dr.เจ้าหนี้การค้า

Cr.เงินฝากธนาคาร

     กรณีนี้ต้องปรับปรุงหรือปล่าวครับ?

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม