www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายค่าเช่าสำนักงานที่ต่างประเทศ

(1/1)

Mr. M:
บริษัทจ่ายเงินค่าเช่าสำนักงานให้ตัวแทนในต่างประเทศ ไม่ทราบว่าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และยื่นภ.ง.ด.54 ด้วยหรือไม่

อ้วน:
ตามมาตรา 70 ได้กำหนดให้  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3) (4) (5) หรือ (6) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเสียภาษี โดยให้ผู้จ่ายหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแล้วนำส่งอำเภอท้องที่พร้อมกับยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินนั้น http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata70และมาตรา 50 ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวิธีดังต่อไปนี้

(3) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) และ (6) ที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ 15.0 ของเงินได้

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata50มาตรา 52 บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลซึ่งมีหน้าที่หักภาษีตามมาตรา 50(1) (2) (3) และ (4) ต้องนำเงินภาษีที่ตนมีหน้าที่ต้องหักไปส่ง ณ ที่ว่าการอำเภอภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่จ่ายเงิน ไม่ว่าตนจะได้หักภาษีไว้แล้วหรือไม่

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata52สรุป  หากเป็นการจ่ายเงินค่าเช่าสำนักงาน ( ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) ) ให้แก่ผู้รับซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ 15.0 ของเงินได้  และนำยื่นแบบ ภงด.54  ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินนั้นหมายเหตุ  ผู้อยู่ในประเทศไทย  หมายถึง  บุคคลธรรมดาที่อยู่ในประเทศไทยเกินกว่า  180  วัน  ในปีภาษีหนึ่งๆ  และนิติบุคคลที่จดทะเบียนก่อตั้งตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม