www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สั่งพิมพ์ สคส. Vatซื้อ เคลมได้หรือไม่?

(1/1)

คุณจิ๊บ:
เรียน  คุณอ้วนดิฉันขอเรียนถามคุณอ้วนว่า ทางบริษัทฯ ได้สั่งพิมพ์ สคส. โดยมีโลโก้และชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท เพื่อแจกลูกค้าและคนอื่นๆ อยากทราบว่า Vatซื้อ สามารถนำมาเคลมได้หรือไม่? และ กรณีที่ สคส. ไม่มีโลโก้ ชื่อ-ที่อยู่ของบริษัทฯ สามารถนำมาเคลมได้หรือไม่? ขอคำแนะนำด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

อ้วน:
1.  มักจะเกิดปํญหาในการพิจารณาว่าการให้ของขวัญหรือของชำร่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย หรือ ค่ารับรองกันแน่  เนื่องจากมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งจะเปรียบเทียบภาระทางภาษีได้ดังนี้

1.1  ภาษีซื้อ

1.1.1  ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย  ภาษีซื้อสามารถขอคืนได้

1.1.2  ถ้าเป็นค่ารับรอง  ภาษีซื้อไม่มีสิทธิขอคืน  แต่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ1.2  รายจ่ายในทางภาษี

1.2.1  ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย   ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริงทั้งจำนวน

1.2.2  ถ้าเป็นค่ารับรอง  ต้องไม่เกิน 2,000 บาทต่อคน  ส่วนที่เกินถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิ2.  ลักษณะของการสั่งพิมพ์  สคส. เพื่อแจกให้ลูกค้า  ผมมองว่าเป็นค่าของขวัญ หรือของชำร่วยที่กิจการมอบให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ  3.  เมื่อพิจารณาว่าเป็นของขวัญ หรือของชำร่วยแล้ว  ก็ต้องมาศึกษาประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี  

ข้อ 2  ค่าตอบแทนที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการดังต่อไปนี้ ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี

“(6) มูลค่าของสินค้าที่แจกหรือให้เป็นของขวัญ เนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ การเปิดแนะนำสินค้าใหม่ทั้งนี้ เฉพาะสินค้าที่เป็นปฏิทิน สมุดบันทึกประจำวัน (Diary) หรือสินค้าที่มีลักษณะทำนองเดียวกันของขวัญหรือของชำร่วยที่มีชื่อผู้ประกอบการ ชื่อการค้า หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการปรากฏอยู่ โดยของขวัญหรือของชำร่วยดังกล่าว ต้องเป็นสิ่งของที่พึงให้แก่กันตามประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควร

http://www.rd.go.th/publish/3399.0.html4.  จากประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40)  พอจะสรุปหลักเกณฑ์ได้  4  ข้อคือ

4.1  ต้องเป็นการแจกเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี

4.2  ต้องเป็นสิ่งของที่ให้แก่กันตามประเพณีทางธุรกิจ

4.3  ต้องมีชื่อผู้ประกอบการ  ชื่อการค้า หรือ เครื่องหมายการค้าติดอยู่บนของที่ให้ในลักษณะถาวร  เช่น พิมพ์ หรือ พ่นสีบนของที่ให้  

4.4  มีราคา หรือมูลค่าไม่เกินสมควร  ซึ่งกฏหมายไม่ได้กำหนดจำนวนเงินไว้หากขาดข้อหนึ่งข้อใด  จะถือเป็นค่ารับรอง  ดังนั้นหากของขวัญหรือของชำร่วยดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง  4  ข้อ  เมื่อกิจการได้จ่ายเงินซื้อมาและมีภาษีซื้อเกิดขึ้น  ก็มีสิทธิขอคืนภาษีซื้อได้ไม่ต้องห้าม  เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย  และไม่มีภาระภาษีขายอันเกิดจากการให้ของขวัญหรือของชำร่วยดังกล่าวข้อสังเกตุ   ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.3  ที่ต้องมีชื่อผู้ประกอบการ  ชื่อการค้า หรือ เครื่องหมายการค้าติดอยู่บนของที่ให้ในลักษณะถาวร   จะเห็นได้ว่า  กฏหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องระบุ  ที่อยู่  เพียงแค่มีชื่อผู้ประกอบการ  ชื่อการค้า หรือ เครื่องหมายการค้า  ก็เพียงพอแล้ว

amornrat:
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัท เช่น ของขวัญที่จับฉลาก สามารถเคลมVATได้หรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม