www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายได้ที่จะนำมายื่นภงด.90

(1/1)

คุณจิ๊บ:
เรียน  คุณอ้วนดิฉันได้ทำธุรกิจซื้อมาขายไปในนามของร้านค้า รายได้ส่วนใหญ่เป็นงานของราชการ ดิฉันอยากทราบว่าช่วงปลายเดือนธันวาคม 2548 เมื่อขายสินค้าและส่งสินค้าให้หน่วยงานราชการพร้อมออกใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ให้แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน คาดว่ารับเงินในเดือนมกราคม 2549 ดิฉันอยากทราบว่ารายได้ที่ยังไม่ได้รับเงินเดือนธันวาคม 2548 จะต้องนำมายื่น ภงด.90 ด้วยหรือไม่? และอีกอย่างทางหน่วยงานราชการยังไม่ออกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับร้านค้า ขอคำแนะนำด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

อ้วน:
บุคคลธรรมดา  เสียภาษีตามเกณฑ์เงินสดครับ  กล่าวคือ  รับเงินในปีไหน  ให้ถือเป็นเงินได้ในปีนั้น  ดังนั้นในกรณีนี้แม้คุณจิ๊บจะขายสินค้าให้กับทางราชการในเดือนธันวาคม 2548  แต่มารับเงินในปี 2549  ก็จะถือเป็นเงินได้ในปี 2549  ครับ  

สรุปยอดเงินจำนวนดังกล่าวจึงไม่ต้องนำมารวมคำนวณยื่นแบบ ภงด.90  ของปี 2548 ครับสามารถศึกษาความรู้เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/309.0.html

คุณจิ๊บ:
เรียน คุณอ้วนดิฉันขอถามอีกเรื่องนึงค่ะ คือ ทางหน่วยงานราชการให้ร้านค้าออก บิลเงินสด ให้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องลงวันที่ เดือน ปี ทางหน่วยงานราชการจะเป็นคนลงวันเดือนปีเอง  ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือ เมื่อมีการขายสินค้าให้หน่วยงานราชการมากกว่า 1 แห่ง แต่ละแห่งจะโอนเงินเข้าบัญชีไม่ตรงกัน บิลเงินสดที่ออกไปแล้ว วันที่รับเงินไม่เรียงตามลำดับ บางบิลก็ข้ามปี ไม่ทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบหรือไม่? (หน่วยงานราชการส่วนใหญ่เป็นต่างจังหวัดหน่วยงานราชการจึงให้ร้านค้าเปิดบิลเงินสดให้โดยไม่ต้องลงวันที่ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเดินทางไป)  ขอคำแนะนำด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

อ้วน:
ตามความเห็นส่วนตัวผม  หากเจ้าพนักงานสรรพากรเรียกตรวจสอบสำเนาบิลเงินสด  ก็จะต้องมีการขอข้อมูลและคำชี้แจง  ที่เหลือก็อยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าพนักงานแต่ละท่านครับแต่ในหลักการควบคุมภายในที่ดี  การเว้นวันที่ไว้เพื่อเติมในภายหลัง  ย่อมส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความสงสัย  และอาจเกิดความรู้สึกในแง่ลบแต่เนื่องจากเป็นเสียภาษีในนามบุคคลธรรมดา  การตรวจสอบจะไม่เข้มงวดเหมือนนิติบุคคล  อีกทั้งหากเลือกเสียภาษีโดยวิธีเหมาจ่าย  ทางเจ้าพนักงานก็ไม่ค่อยตรวจสอบวิธีแก้ไขเท่าที่ผมนึกได้  คือ  ให้แยกบิลตามแต่ละหน่วยงานราชการ  ซึ่งจะทำให้บิลเรียงตามวันที่  กล่าวคือ บิล 1 เล่มใช้หนึ่งหน่วยงาน  ซึ่งในทางกฏหมายก็ไม่มีการกำหนดห้ามใช้หลายเล่มพร้อมกันครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม