www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กด Fax อัตราแลกเปลี่ยน

(1/1)

Mr. M:
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 จะสามารถกด Fax อัตราแลกเปลี่ยนได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น อยากทราบว่าการเปิด invoice ขายในแต่ละวันจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดของเมื่อวาน หรือรอกด Fax ของวันนี้ซึ่งจะต้องรอถึงเวลา 10.00 น. จะทำให้ทำงานไม่ทันได้

town:
ให้ดูประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง    อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร

http://www.rd.go.th/publish/25611.0.htmlและคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548  เรื่อง การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5) มาตรา 65 ทวิ (8) และมาตรา 79/4 แห่งประมวลรัษฎากร

http://www.rd.go.th/publish/28635.0.htmlนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม