www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อัตราแลกเปลี่ยนกับการบันทึกบัญชี

(1/1)

abc:
นำเข้าอะไหล่จากต่างประเทศทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศครับ โดยในใบเสร็จสีเหลืองจากไปรษณีย์ระหว่างประเทศนั้น ลงว่าวันที่นำเข้าเป็นวันที่ 6/11/48 แต่วันที่เราดำเนินการเคลียร์ของออกมาจากไปรษณีย์เป็นวันที่ 22/11/48 ครับ ในการบันทึกบัญชี ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนของวันใด (ถ้าใช้อัตราของธนาคารพาณิชย์ ไม่ใช่ธนาคารแห่งประเทศไทยครับ) และถ้าเป็นวันที่ 6/11/48 แต่วันที่ 6 ตรงกับวันหยุดนั้น ควรใช้เป็นวันก่อนหน้าคือวันที่ 4/11 หรือวันถัดไปคือวันที่ 7/11 ครับ

อ้วน:
ในกรณีของคุณ abc  ผมเข้าใจเองว่า  อะไหล่ที่มาทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ  ไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากร  จึงทำให้ไม่มีภาษีซื้อ  จึงเหลือแต่เรื่องการบันทึกซื้อในทางบัญชี  ดังนั้นตามความเห็นส่วนตัวผม  

1.  ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของวันที่  6/11/48  เพราะเป็นวันที่สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรไทย2.  ตามมาตรา 9  มีสิทธิเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนได้ 2 วิธี  ซึ่งทางคุณ abc  เลือกอัตราแลกเปลี่ยนฯ ของธนาคารพาณิชย์ที่ประกาศในแต่ละวัน  แต่บังเอิญวันที่  6/11/48  เป็นวันอาทิตย์  จึงต้องใช้ประกาศของวันที่  4/11/48  ครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548  เรื่อง การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย

http://www.rd.go.th/publish/28635.0.htmlข้อ 8   กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ให้คำนวณราคา   ซี.ไอ.เอฟ. ของสินค้านำเข้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามอัตราที่กรมศุลกากรใช้คำนวณเพื่อเรียกเก็บอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 79/4(2) แห่งประมวลรัษฎากรรุ่ง:
ถ้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ  100 เหรียญ ใน 100เหรียญมีค่าหีบห่อ 10 เหรียญ วันที่ 1 โอนเงินค่ามัดจำสินค้า 30 เหรียญ สมมุติอัตราแลกเปลี่ย 31(30*31=930)และที่ 5โอนส่วนที่เหลือ 70 เหรียญอัตราแลกเปลี่ยสมมุติว่า 30 บาท/เหรียญ (70*30=2100 บาท) ค่าหีบห่อ 10 เหรียญจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณวันที่ไหนค่ะ เมื่อสินค้าเข้ามาตามใบขนคิดมูลค่าของอยู่ที่ 90 เหรียญ จะลงบัญชีอย่างไรค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม