www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การลงบัญชีก่อสร้าง

(1/6) > >>

นักบัญชี:
ธุรกิจรับเหมาต่อเติม ก่อสร้าง มีการจ้างเหมาค่าแรงแต่จ่ายค่าวัสดุก่อสร้างเอง1. การจ่ายค่าวัสดุก่อสร้างเอง ลงบัญชีอย่างไรคะ เครดิต งานระหว่างก่อสร้างได้หรือไม่คะ และต้องทำสต็อกหรือไม่คะ ส่วนใหญ่เป็นงานต่อเติม ยังไม่มีงานรับสร้างใหญ่ๆ ทำไม่เกิน 2 เดือนเสร็จในแต่ละงานค่ะ

2. ค่าแรงเหมาให้ผู้รับเหมาคนเดียว ต้องหัก ณ ที่จ่ายกี่ % คะ

อ้วน:
ในกรณีที่กิจการได้ทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาให้ต่อเติม หรือก่อสร้าง  โดยให้เหมาเฉพาะค่าแรง  ส่วนวัสดุก่อสร้างนั้นทางกิจการ ( ผู้ว่าจ้าง ) จะเป็นผู้จัดหาก่อนที่เราจะมาดูทางด้านผู้ว่าจ้าง  จะลงบัญชีอย่างไร  เราลองมาดูธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกันก่อนครับ  โดยธุรกิจนี้จะมีลักษณะเป็นการให้บริการ หรือรับจ้างทำของ  ซึ่งตามประมวลรัษฏากรถือว่าเป็นธุรกิจบริการ  ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ  ถึงแม้ว่าจะมีวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการผลิตงานก่อสร้างให้กับผู้ว่าจ้าง และในแต่ละปีก็มีวัสดุก่อสร้างคงเหลือ หรืออาจจะใช้หมดไปในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีก็ตาม  จึงไม่ต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ( วัสดก่อสร้าง )  แต่อย่างไรก็ดีในการบริหารงานก่อสร้าง  วัสดุก่อสร้างถือว่ามีบทบาทสำคัญเป็นตัวกำหนดผลกำไรขาดทุนของกิจการได้  ดังนั้นในทางปฏิบัติ  การบริหารงานจะมีการควบคุมวัสดุก่อสร้างคงเหลือของกิจการเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินงาน  การควบคุมการเบิกใช้วัสดุก่อสร้างซึ่งจะทำให้ต้นทุนของโครงการก่อสร้างเทียบเคียงได้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง   การควบคุมวัสดุก่อสร้างจะมีหลักเกณฑ์เดียวกันกับการควบคุมสินค้าคงเหลือของกิจการอื่นๆ  การจัดทำบัญชีเพื่อการควบคุมวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการผลิตงานก่อสร้างต่างๆ นั้นจะต้องมีบัตรควบคุมวัสดุก่อสร้างแต่ละประเภท  นอกจากนั้นยังจะต้องมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายวัสดุก่อสร้างต่างๆ  อีกด้วยแสดงความคิดเห็นตามคำถาม

1.  เมื่อกิจการซื้อวัสดุก่อสร้างเอง  ตามความเห็นส่วนตัวผม  ผมจะบันทึกรวมเป็นสินค้าคงเหลือ  แต่แยกใช้ชื่อว่า " วัสดุก่อสร้าง "  เพื่อมิให้ปนกับสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย ( ถ้ามี )  โดยบันทึกบัญชีดังนี้

1.1  วันที่ซื้อวัสดุก่อสร้าง

Dr.  วัสดุก่อสร้าง

Dr.  ภาษีซื้อ

Cr.  เงินสด / ธนาคาร1.2  เมื่อผู้รับเหมาขอเบิก ( ต้องจัดทำใบเบิก ซึ่งจะยังไม่คิดค่าเสื่อมราคา เนื่องจากทรัพย์สินยังไม่พร้อมใช้งาน )

Dr.  งานระหว่างก่อสร้าง

Cr.  วัสดุก่อสร้าง1.3  เมื่อมีการจ่ายค่าแรงตามงวดงาน

Dr.  งานระหว่างก่อสร้าง

Dr.  ภาษีซื้อ

Cr.  เงินสด / ธนาคาร

Cr.  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง1.4  เมื่อก่อสร้างเสร็จ ( พร้อมใช้งานและคิดค่าเสื่อมราคา )

Dr.  อาคาร / ส่วนปรับปรุงอาคาร

Cr.  งานระหว่างก่อสร้าง2.  ไม่ต้องจัดทำรายงานสินค้าคงและวัตถุดิบคงเหลือ  แต่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี  ควรจัดทำบัตรควบคุมวัสดุแต่ละประเภท  และเมื่อสิ้นปี  ก็สรุปวัสดุก่อสร้างคงเหลือออกมาเป็นจำนวนเงิน3.  งานรับเหมาก่อสร้าง  ถือว่าเป็นงานบริการ  เมื่อเป็นงานบริการก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา  3%  ครับ

ก้อย:
อยากทราบแบบฟอร์มบัญชีก่อสร้าง

พิชญาภา:
อยากได้แบบฟอร์มบัญชีกิจการงานรับเหมาก่อสร้าง และการลงบัญชี การตัดรหัสบัญชี ขอบคุณมากค่ะ

กนกพร:
อยากได้แบบฟอร์มบัญชีงานรับเหมาก่อสร้างเหมือนกันค่ะ กรุณาส่งให้ด้วยนะค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม