www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ในธุรกิจแหมืองแร่จะลงบัญชีในส่วนของวัตถุดิบและสินค้าอย่างไร

(1/1)

ฝน:
การลงบัญชี

007:
ช่วยอธิบาย nature ของธุรกิจด้วยครับว่า วัตถุดิบส่วนใหญ่คืออะไร สินค้าที่ว่าคืออะไร มีไว้สำหรับขายหรือสำหรับผลิตนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม