www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สัญญาเช่าอาคาร

(1/2) > >>

สงสัยจัง:
สัญญาเช่าอาคารคู่ฉบับซึ่งผู้เช่าเก็บไว้ จำเป็นต้องติดอากรแสตมป์มั๊ยคะ

อ้วน:
ต้องติดครับตามบัญชีอากรแสตมป์  ข้อ23 . คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสารคือ ตราสารซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกันกับต้นฉบับ หรือต้นสัญญาและผู้กระทำตราสารได้ลงลายมือชื่อไว้ อย่างเดียวกับต้นฉบับ

           (ก) ถ้าต้นฉบับเสียอากรไม่เกิน 5 บาท   ค่าอากรแสตมป์  1  บาท

           (ข) ถ้าเกิน 5 บาท  ค่าอากรแสตมป์  5  บาทhttp://www.rd.go.th/publish/6162.0.html        

สงสัยจัง:
ขอบคุณค่ะ

แก้มแก้ว:
สัญญาเช่าอาคารต้องตัดค่าเสื่อมหรือตัดอะไรคะ มีวิธีการตัดอย่างไร

บันทึกเป็นท/ส ใช่มั้ย

พี:
สัญญาเช่าอาคารและสัญญาเช่ารถยนต์ต้องติดอากรแสตมป์ร้อยละเท่าไหร่คะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม