www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

(1/1)

น้อย:
ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์  เป็นชื่อของเจ้าของกิจการอยู่ ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นของบริษัท  สามารถลงเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่  ต้องบวกกลับใน ภ.ง.ด.50 หรือไม่

123:
ถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้เฉพาะค่าใช้จ่าย ภาษีซื้อไม่สามารถขอคืนได้ ต้องเป็นรายจ่ายต้องห้าม

อ้วน:
หากค่าน้ำ  ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์  เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกิจการแล้ว  ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม  สามารถลงเป็นรายจ่ายได้ครับ  แต่คงไม่สามารถลงได้เต็มจำนวน  เพราะหากรายจ่ายดังกล่าวเกิดในอาคารที่เป็นทั้งที่พักอาศัยและที่ตั้งสถานประกอบการ  เพราะทางเจ้าพนักงานจะมองว่ารายจ่ายต่างๆ ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเพียงบางส่วน  จึงต้องมีการปันค่าใช้จ่ายเป็น %  ครับส่วนภาษีซื้อ  ไม่สามารถขอคืนได้ครับ  ต้องถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามเฉพาะตามจำนวน %  ที่ปันมาลงเป็นค่าใช้จ่ายครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม