www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การเครดิตภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

(1/1)

อั้น:
             ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับซ่อมเครื่องยนต์   เช่น รถแทรกเตอร์  รถบด   รถปั้นจั่น  รถเครน   มีรายได้จากการรับซ่อมในเดือนธันวาคม  ปีก่อน  และได้ลงบัญชีเป็นรายได้ของเดือน ธันวาคม แล้ว  แต่ยังได้รับชำระเงิน  จะได้รับชำระเงินค่าซ่อมในเดือน มกราคม ปีถัดมา  ถามว่ากรณีผู้จ่ายเงินเป็น ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ 3%  และออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายให้    ห้างฯจะนำเครดิตภาษี ไปใช้ ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้ในปีใด    ระหว่างปีทีนำค่าซ่อมลงเป็นรายได้  หรือปีที่ได้รับชำระเงินค่าซ่อม ขอความกระจ่างด้วยค่ะ   ถ้าวิธีที่ปฎิบัติไม่ถูกต้องช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกด้วย

สงสัยจัง:
ฟันธงต้องนำไปเครดิตภาษีในในปีที่ได้รับเงินค่ะหักณ.ที่จ่ายปีใดให้เครดิตภาษีของปีนั้น ถ้าไม่ได้ใช้จะขอคืนเป็นเงินสดได้ภายใน 3 ปีค่ะ

007:
ขอฟันธงด้วยคนครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม