www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท

(1/1)

หนุน:
บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดตั้งบริษัท และในระหว่างนี้ได้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้ว และได้ขอให้ Supplier ออก invoice ในนามบริษัท ตามชื่อที่ได้ทำการดำเนินการจัดตั้ง อยากทราบว่า ค่าใช้จ่ายหรือ Invoice ที่เกิดขึ้นก่อนวันจัดตั้ง สามารถนำเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่

สงสัยจัง:
ถ้ามีรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นโดยกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทฯ ก็สามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม