www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ไม่รู้จะทำอย่างไรดี

(1/1)

คนอยากรู้:
กิจการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน,รับจองโรงแรม มีใบกำกับภาษี/ใบเสร็จจำนวน 10,000 บาท แต่ตั๋วที่จองไว้นั้นราคา  12,000  บาท เนื่องจากได้ตกลงราคาก่อนสั่งจอง กิจการจะรับรู้รายได้โดยผลต่างระหว่างราคาขายกับราคาตั๋วที่จองไว้แล้ว แต่ไม่ทราบว่ากรณีนี้กิจการจะทำอย่างไรทั้งในแง่ภาษีแล้วก็ต้องรับรู้ผลขาดทุนอย่างไร บันทึกอย่างไรดีค่ะ   การรับรู้รายได้ของกิจการนั้นถูกต้องหรือไม่ค่ะที่ต้องรับรู้ผลต่าง หรือ รับรู้ทั้งจำนวนที่ขายได้

อ้วน:
1.  ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่า  ตกลงแล้วธุรกิจของเราประกอบกิจการอะไร  เพราะจากข้อมูลในเบื้องต้นหากกิจการเพียงจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และรับจองโรงแรม  ไม่ได้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแล้ว  น่าจะเข้าข่ายเป็นค่านายหน้าครับ  2.  ในมุมมองส่วนตัวผมจึงมองว่าธุรกิจนี้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนให้บริการสำรองห้องพักโรงแรม และ บริการเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสาร  3.  โดยหลักเมื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน  ก็ต้องรับรู้รายได้จากผลต่างครับ  แต่ก็ต้องดูข้อเท็จจริงประกอบ  เช่น  เวลาลูกค้าจ่ายเงิน  จะจ่ายให้กับทางโรงแรมโดยตรง  หรือจ่ายผ่านตัวแทน  เป็นต้น  ดังนี้นขอให้ศึกษาจากข้อหารือ

เลขที่  กค 0811/11473  ลงวันที่  12  ธันวาคม  2544  เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  กรณีกิจการท่องเที่ยว

http://www.rd.go.th/publish/25227.0.html

คนอยากรู้:
ขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบแต่ถ้าเราขายตั๋วต่ำกว่าราคาที่จริงเนื่องจากตกลงกับลูกค้าก่อนสั่งจองจะทำอย่างไรดีค่ะ ยังสงสัยในประเด็นนี้อยู่นะค่ะ รับรู้เป็นผลขาดทุนได้มั้ยค่ะ

อ้วน:
ตามความเห็นส่วนตัวผม  เมื่อเป็นขาดทุนจริง  ตอนบันทึกบัญชีก็รับรู้เป็นขาดทุนครับแต่ในแง่ภาษีอากร  ต้องมีเอกสารหลักฐานเพื่อพิสูจน์ให้เจ้าพนักงานสรรพากรเชื่อได้ว่า  มีการขายตั่วต่ำกว่าราคาจริงเนื่องจากตกลงกับลูกค้าก่อนสั่งจอง  ซึ่งผมมองว่าจะมีภาระภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง  2  ตัวด้วยกันคือ

1.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.  ภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางเจ้าพนักงานแล้วครับ  เพราะกฏหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานสรรพากรประเมินภาษีได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม