www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การอบรม CPD

(1/4) > >>

สงสัยจัง:
 การปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศฉบับนี้ของผู้ทำบัญชี2.1 ผู้ทำบัญชีที่แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีตามแบบ ส.บช. 5 หรือ แบบ ส.บช 5-ก ก่อนหรือในวันที่ 31ธันวาคม 2547 สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไปตัวอย่างที่ 1 นาย ก ได้แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีตามแบบ ส.บช. 5 ไว้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2547(ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2547 และก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2547) ดังนั้น รอบในการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีสามปีรอบแรกของนาย ก จะเป็นช่วงของวันที่ 10 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งจะต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมงและนาย ก จะต้องเข้ารับการอบรมในแต่ละปีของรอบในการอบรมสามปีรอบแรก ดังนี้o        ช่วงวันที่ 10 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ต้องอบรม ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงo        ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ต้องอบรม ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงo        ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ต้องอบรม ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงสำหรับส่วนที่เหลืออีก 9 ชั่วโมงจะเป็นการอบรมในปีใดก็ได้ในระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งรวมทั้งสิ้นจะเท่ากับ 27 ชั่วโมงโดยจะต้องเป็นการอบรมในหัวข้อทางการบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงตัวอย่างที่ 2 นาย จ ได้แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีตามแบบ ส.บช. 5 ไว้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2547 (ซึ่งเป็นวันหลังวันที่ 10 สิงหาคม 2547 แต่ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2547) ดังนั้น รอบในการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีสามปีรอบแรกของนาย จ จะเป็นช่วงของวันที่ 15 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งจะต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมง และนาย จ จะต้องเข้ารับการอบรมในแต่ละปีของรอบในการอบรมสามปีรอบแรก ดังนี้o        ช่วงวันที่ 15 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ต้องอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงo        ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ต้องอบรม ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงo        ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ต้องอบรม ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงสำหรับส่วนที่เหลืออีก 9 ชั่วโมงจะเป็นการอบรมในปีใดก็ได้ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งรวมทั้งสิ้นจะเท่ากับ 27 ชั่วโมงโดยจะต้องเป็นการอบรมในหัวข้อทางการบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง2.2 ผู้ทำบัญชีที่แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีตามแบบ ส.บช. 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ได้แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีตามแบบ ส.บช. 5ตัวอย่างเช่น นาย ข ได้แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีตามแบบ ส.บช. 5 ไว้เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2548 (ซึ่งเป็นวันหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2548) ดังนั้น รอบในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพสามปีรอบแรกของนาย ข จะเป็นช่วงของวันที่ 15 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งจะต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมงและ นาย ข จะต้องเข้ารับการอบรมในแต่ละปีของรอบในการอบรมสามปีรอบแรก ดังนี้o        ช่วงวันที่ 15 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ต้องอบรม ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงo        ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ต้องอบรม ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงo        ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ต้องอบรม ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงสำหรับส่วนที่เหลืออีก 9 ชั่วโมงจะเป็นการอบรมในปีใดก็ได้ในระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งรวมทั้งสิ้นจะเท่ากับ 27 ชั่วโมงโดยจะต้องเป็นการอบรมในหัวข้อทางการบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง    ข้อความจากข้างต้นคัดลอกมาจากเวบของสภาวิชาชีพซึ่งตีความว่า จะต้องอบรมวิชาที่เกี่ยวกับบัญชีอย่างน้อยปีละ 6 ชั่วโมงและอีก 9 ชั่วโมงจะอบรมเมื่อไรก็ได้ภายใน 3 ปี ไม่ทราบว่าตีความถูกต้องหรือเปล่าคะ

สงสัยจัง:
ถามต่ออีกข้อค่ะ ว่าถ้าเป็นสมาชิกสมทบกับสภาวิชาชีพแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพ แล้วไม่ได้เข้าอบรม CPD จะมีความผิดหรือบทลงโทษหรือเปล่าคะ

อ้วน:
ตามความเห็นส่วนตัวผม  ผมมองว่ากฏหมายบังคับเฉพาะผู้ทำบัญชี  ในเมื่อเราไม่ได้เป็นผู้ทำบัญชี  เป็นเพียงสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี  ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมเพื่อนับชั่วโมงครับ  แต่หากจะเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ย่อมสามารถทำได้ครับ

อ้วน:
ลืมตอบคำถามแรกไปครับ  ที่คุณสงสัยจังเข้าใจถูกต้องแล้วครับ  กล่าวคือ

1.  ปี 2548 - 2550  ต้องอบรมวิชาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีไม่น้อยกว่า  ปีละ 6 ชั่วโมง

2.  อีก 9 ชั่วโมงที่เหลือ  จะเป็นการอบรมในเรื่องอื่นๆ  จะอบรมปีไหนก็ได้  จะอบรมปีเดียวทั้ง 9 ชั่วโมงก็ได้

Min:
ผมขออนุญาตคิดต่างจากคุณอ้วนหน่อยนะครับ  คือหลักเกณฑ์ของกรมฯกำหนดไว้ว่าให้อบรมปีละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง รวม 3 ปีให้ได้ 27 ชั่วโมง โดยเป็นหัวข้อทางการบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง  ไม่ได้กำหนดว่าให้อบรมวิชาบัญชีปีละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และรวม 3 ปีต้องเป็นบัญชี 18 ชั่วโมง เป็นหัวข้ออื่นอีก 9 ชั่วโมง  ดังนั้นถ้าปีแรกจะอบรมในเรื่องอื่นๆ ทั้ง 6 ชั่วโมง ส่วนปีที่ 2 จะอบรมวิชาบัญชี 15 ชั่วโมง ปีที่ 3 อบรมบัญชีอีก 6 ชั่วโมง รวม3ปี เป็นหัวข้อบัญชี 21 ชั่วโมง หัวข้ออื่นอีก 6 ชั่วโมง ก็ยังอยู่กรอบของหลักเกณฑ์ที่ว่าอบรมปีละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง รวม 3 ปี ได้27ชั่วโมง และเป็นหัวข้อบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงครับ   หรือจะอบรมเฉพาะวิชาบัญชีอย่างเดียวปีละ 9 ชั่วโมงทั้ง3ปี ก็ยังอยู่ในกรอบหลักเกณฑ์อยู่ดีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม