www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คำถามต่อจาก01369

(1/2) > >>

เอ:
การถมดินบนที่ดินที่เช่า พึ่งรู้สึกว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินมากกว่า เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร เพราะ ถมดินวันนี้ ต้องรอแล้วจึงจะสร้างอาคารคุณอ้วนมีความเห็นอย่างไร

007:
 http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1369ถมดิน ถือว่าเป็นส่วนปรับปรุงที่ดิน ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาครับ

อ้วน:
จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมวิชาชีพท่านอื่น  ก็มีความคิดเห็นตรงกับคุณ 007  กล่าวคือ ค่าถมดินควรถือเป็นส่วนปรับปรุงที่ดิน  เพราะโดยสภาพแล้วค่าถมที่ดินไม่ควรจะมีการคิดค่าเสื่อมราคา  และเมื่อหมดสัญญาเช่าแล้วก็ให้ตัดส่วนปรับปรุงที่ดินออกเป็นรายจ่ายทั้งจำนวนในปีสุดท้าย  แต่ในช่วงต้นที่ผมแสดงความคิดเห็นในกระทู้ที่  01369  ข้อ 3. นั้น  ผมมองตัวอาคารเป็นหลัก  จึงไม่ได้คำนึงว่าโดยสภาพแล้วค่าถมที่ดินนั้น  ไม่ควรมีการคิดค่าเสื่อมราคา  จึงควรแยกชื่อบัญชีออกมาเป็นส่วนปรับปรุงที่ดินครับ  จึงขอแก้ไขความคิดเห็นในส่วนค่าถมที่ดิน และต้องขอโทษคุณเอด้วยครับ

Min:
พอดีผมดูจากหนังสือสรุปตอบข้อหารือเก่าๆ มีดังนี้บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเป็นเวลา 30 ปี บริษัทได้ใช้ที่ดินบางส่วนดำเนินธุรกิจ ที่เหลือปล่อยว่างไว้นานแล้ว ต่อมามีผู้ขอเช่าที่ดินบางส่วนที่ปล่อยว่างไว้เพื่อใช้เป็นที่จอดรถและมีเงื่อนไขให้บริษัทถมที่ให้ด้วย ดังนี้

1. การที่บริษัทนำดินมาถมในที่ดินที่บริษัทได้เช่ามา ดินที่นำมาถมย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าเดิมตามสัญญา จึงถือได้ว่ารายจ่ายค่าถมดินเป็นต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า นำมาเป็นรายได้ทั้งหมดในปีที่จ่ายไม่ได้ โดยที่เป็นรายจ่ายอันมีลักณณะเป็นการลงทุน ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี(5) แต่หักค่าสึกหรอฯ ได้

2. จำนวนปีอายุการเช่าที่จะใช้เป็นเกณฑ์คำนวณหาอัตราค่าสึกหรอฯ ให้ใช้จำนวนปีอายุการเช่าเท่าที่เหลืออยู่นับแต่ปีที่ได้ถมดินจนถึงวันครบกำหนดอายุสัญญาเช่าที่ดินกับผู้ให้เช่าเดิม

(มติ กพอ. ครั้งที่ 17/2518 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2518 ระเบียบวาระที่ 2)ที่มา : คำวินิจฉัยภาษีเงินได้นิติบุคคล เล่ม 2 โดยนายอาภรณ์ นารถดิลก ข้อที่ 939 หน้า 264

007:
ขอบคุณครับคุณ Min

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม