www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ทำหนังสือกู้ยืมเงินกรรมการคะ

(1/1)

เปิ้ล:
บริษัท จะทำหนังสือกู้ยืมกรรมการ ต้องหาแบบฟอร์มที่ไหนคะ

บริษัทต้องทำอย่างไรบ้างคะ กรรมการจะให้กู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ย10% ต่อปี โดยบริษัท่จะทำการคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยปลายปี2009 คะ

ต้องมีเอกสารอะไรบ้างคะ แล้วต้องทำเอกสารอะไรทางบัฐชีบ้าง

ขอบคุณคะ

สัญชัย:
บัญชีลูกหนี้เงินยืมกรรมการ หรือเงินกู้ยืมกรรมการ ตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดไว้ว่า กิจการต้องแสดงหรือรับรู้รายได้ หรือค่าตอบแทนจากโอนทรัพย์สิน รายได้ค่าบริการ และดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงิน เพื่อการคำนวณกำไร หรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากรตามราคาตลาด ณ วันที่มีการโอนขายทรัพย์สิน หรือสินค้าให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงินนั้น ในกรณีที่ผลตอบแทนดังกล่าว หรือได้รับผลตอบแทนแต่ต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถแสดงเหตุผลอันสมควร เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร มีอำนาจประเมินผลตอบแทนให้เป็นไปตามราคาในวันที่เกิดกิจการมีรายได้นั้นได้สำหรับลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะเป็น ได้แก่ อัตราที่กิจการกู้ยืมมาจากสถาบันการเงินอื่น หรือกู้ยืมจากบุคคลภายนอก แต่ถ้ากิจการนำเงินสดในมือของตนออกให้กู้ยืมโดยมิได้มีแหล่งเงินกู้ยืมเลย ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ในขณะนั้น สำหรับระยะเวลา 1 ปีเป็นเกณฑ์ (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/936 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2532) (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802(ก) /3598 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2535)อ้างอิงหนังสือการบัญชีภาษีอากร ของอาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ เขียนไว้ "เงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล"ข้อ 7 ในกรณีที่บริษัทให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย(ก) ถ้านำเงินของบริษัทที่มีอยู่ไปให้กู้ยืม โดยไม่คิดดอกเบี้ย หรือคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้เจ้าพนักงานประเมินฯ ประเมินดอกเบี้ยที่ควรได้รับตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคารในเวลาที่มีการกู้ยืม(ข) ในกรณีนำเงินที่กู้ยืมมาจากผู้อื่นไปให้กู้ยืม โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้เจ้าพนักงานประเมินฯ ประเมินดอกเบี้ยที่ควรได้รับตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในเวลาที่มีการกู้ยืมข้อ 9 ห้างหุ้นส่วนจำกัดประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ในบัญชีของห้างปรากฎว่ามียอดเงินคงเหลือยกมาประมาณ 3,000,000 บาท และในแต่ละเดือนมีการรับ-จ่าย มีเงินสดคงเหลือประมาณเดือนละ 2 ถึง 3 ล้านบาท แต่มิได้นำไปฝากธนาคาร หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้เก็บรักษา ดังนี้ถือว่าห้าง ๆ ได้ให้หุ้นส่วนผู้จัดการกู้ยืมเงินดังกล่าว และเป็นการให้กู้ยืม โดยไม่คิดดอกเบี้ยโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินฯ มีอำนาจประเมินดอกเบี้ยดังกล่าว ได้ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ในขณะนั้นส่วนแบบฟอร์มก็แบบกู้ยืมเงินตามกฏหมายทั่วไป

พรเลิศ:
เรียนคุณเปิ้ล

1. บริษัท จะยืมเงินกรรมการ หาแบบฟอร์มได้ที่ไหน

-คำตอบ ไม่ต้องมีแบบฟอร์มหรือสัญญาก็ได้ครับ ถ้าเขาให้ยืมง่ายๆ ปานนั้น, ทางกฎหมายเพียงแต่บอกว่า ถ้าจะให้ใครยืมเงิน 50 บาทขึ้นไปให้ทำเป็นหนังสือ,ศาลฎีกาเคยพิพากษาว่า เขียน I Own You ในสมุดพกก็ใช้ได้ครับ

2. บริษัทต้องทำอะไรบ้าง ต้องมีเอกสารอะไร เอกสารทางบัญชีมีอะไรบ้าง

-บริษัทเพียงแต่รับเงินมาแล้วนำไปใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์

-ไม่ต้องมีเอกสารอะไรก็ได้ ถ้ากรรมการเขายอมครับ

-เอกสารทางบัญชี ก็ทำใบสำคัญรับ แสดงว่าเรารับเงินมา ลงชื่อผู้ทำเอกสาร ผู้ตรวจสอบ ผู้มีอำนาจอนุม้ติ แล้วนำเงินไปฝากธนาคารก่อนนำไปใช้นะครับโชคดีครับคุณเปิ้ลพรเลิศ

ธนิดา:
ห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ผู้เป็นหุ้นส่วนกู้เงินพร้อมคิดดอกเบี้ย ยื่นเสียภาษี ภ.ธ.40 ควรบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

ละเอียด:
ขอรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้ยืมจากกรรมการค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม