www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถมที่ดินที่เช่าไว้เพื่อเป็นสำนักงาน

(1/1)

เอ:
กิจการได้เช่าที่ดินแปลงหนึ่งและต้องการปลูกสร้างเป็นสำนักงาน ต้องถมที่ดินและสร้างอาคาร อยากทราบว่า

1. ต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือไม่

2. ภาษีซื้อจากการก่อสร้างสามารถเคลมได้หรือไม่

อ้วน:
มีแก้ไขความเห็นเพิ่มเติมในส่วนค่าถมที่ดินที่กระทู้ 01389

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1389

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม