www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถ่ายภาพ

(1/1)

ตุ่ย:
อยากทราบว่า รายได้ที่เกิดจากการรับจ้างถ่ายภาพยนตร์

โฆษณา เป็นรายได้ 40(2) , หรือ 40(6)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม