www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภงด.51

(1/1)

น้ำทิพย์:
กิจการมีรอบระยะเวลาบัญชี1พ.ค.-30เม.ย.ซึ่งจะต้อง

ยื่นแบบภงด.51ควรจะประมาณการอย่างไรในเมื่อ

ปีที่แล้วกิจการขาดทุนประมาณแสนกว่าบาท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม