www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

พนักงานรายวันต้องถูกหักณที่จ่ายเมื่อรับเงินหรือไม่

(1/1)

NAN:
จ้างแม่บ้านทำงานรายวันทำงานได้  10 วัน

วันละ 200 บาท เป็นเงิน 2000 บาทแล้วลาออก

บัญชีของบริษัทหักณที่จ่ายไว้ 3 % ถูกต้องหรือไม่007:
ตามหลักแล้วต้องถือว่าเป็นพนักงานบริษัทและทำประกันสังคมให้ และในกรณีนี้รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราก้าวหน้าถ้าจะทำเป็นการจ้างบริการแล้วหัก 3% ต้องมีสัญญาชัดเจนและกำหนดเวลาทำงานที่แน่นอนครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม