www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อะไรบ้าง ?ที่ต้องปรับปรุงเมื่อสิ้นเดือน

(1/1)

Nana:
เมื่อถีงสิ้นเดือนในทางบัญชีมีบัญชีใดบ้างที่ต้องทำการปรับปรุงเมื่อสิ้นเดือน และมีข้อมูลให้ศึกษาได้จากที่ใหนบ้าง

007:
การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ

การตั้งสำรองสินค้าล้าสมัย

ตัดจ่ายรายการสินทรัพย์รอตัดบัญชี

ปรับปรุงรายได้ค้างรับ

ปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

ตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้า

ปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายค้างจ่าย

ปรับปรุงหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปีอืมม... ใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม