www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่หักโดยธนาคาร

(1/1)

PR:
บัญชีฝากเงินออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย ช่วงครึ่งปีแรก จะมีการคิดดอกเบี้ยรับและ ภาษี อยากทราบว่าภาษีเงินได้ถูกหัก ณที่จ่ายนี้เอาไปใช้อย่างไรในสิ้นปี และแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณที่จ่ายยังไม่ได้

007:
ต้องขอจาก bank ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม