www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สถานที่ประกอบการ

(1/1)

นุช:
จดบ้านเป็นสถานที่ประกอบการทั้งภพ 20 และทะเบียนพาณิชย์ แต่ในความเป็นจริงเรามีการใช้ออฟฟิศบิลดิ้งที่แห่งหนึ่งเป็นสถานที่ประกอบการจริงเพราะต้องเช่าเครื่องมืออุปกรณ์กับนาย ก แต่เนื่องจากสถานที่ทำการ นาย ก ทำการเช่ากับเจ้าของอาคาร และในสัญญาไม่สามารถเช่าช่วงต่อได้ เราจึงไม่สามารถทำการจดเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสาขาได้ ควรทำอย่างไรดีสำหรับกรณีนี้และถ้าถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะมีโทษและค่าปรับอย่างไร

007:
ควรคุยกันครับ  ดีที่สุด คุยกันทั้งนาย ก. และเจ้าของอาคารนะครับถ้าตรวจพบ ถูกปรับ 2 พันบาทครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม