www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รบกวนถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อให้เกิดรายได้

(1/1)

abc:
ทำงานอยู่บริษัท ที่ทำธุรกิจเครื่องดื่ม โดยการขายสินค้าจะมีการนำอุปกรณ์เครื่องชงที่ใช้ทำเครื่องดื่มนั้น ไปให้ยืมใช้ฟรี ไม่คิดมูลค่าใดๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย และยังเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยลูกค้าจะซื้อแต่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทฯในแต่ละครั้งเท่านั้น แต่การคำนวณราคาขายนั้น จะมีการเผื่อค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์เครื่องชงไว้รวมกับค่าเครื่องดื่มที่ขายไปอยู่แล้ว อย่างนี้ ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้ยืมใช้เครื่องฟรีนั้นใช่หรือไม่ และค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้น จะสามารถหักเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่

abc:
ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมครับ การให้ยืมใช้อุปกรณ์เครื่องชงนั้นจะนำคืนมาเมื่อลูกค้าหยุดสั่งซื้อสินค้า ซึ่งโดยปรกติลูกค้าจะสั่งซื้อเป็นประจำทุกเดือนครับ เป็นการขายสำหรับตลาดลูกค้าระยะยาว และถ้าอุปกรณ์เสียหาย ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ซ่อมแซมครับ รบกวนตอบด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

อ้วน:
ในกรณีของคุณ abc  ผมมองว่า  เป็นการนำทรัพย์สินของกิจการไปใช้ในการส่งเสริมการขาย  โดยที่ทรัพย์สินดังกล่าวของกิจการไม่ได้เป็นสินค้าของกิจการ  เท่าที่ผมทราบในทางประมวลรัษฏากร  จะมีหลักเกณฑ์พิจารณาเฉพาะในเรื่องของการส่งสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ก่อนซื้อ  ( Demonstration )การสาธิต หรือ การทดลองใช้ ( Demonstration )  หมายถึง  กระบวนการส่งเสริมการขายโดยการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าเพื่อพิสูจน์ให้ลูกค้าเห็นถึงคุณภาพ  ประสิทธิภาพ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้สินค้า  โดยการสาธิต หรือให้ลูกค้าได้มีการทดลองใช้สินค้านั้น  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าให้กับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อสินค้านั้น  เช่น  การขายรถยนต์  เครื่องดูดฝุ่น  เครื่องกรองน้ำ  โทรทัศน์ และวิทยุ เป็นต้น  ซึ่งในทางภาษีมูลค่าเพิ่มได้มีการกำหนดไว้ในคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.48/2537  เรื่อง การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ประกอบการมอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ก่อนซื้อ  

http://www.rd.go.th/publish/3599.0.htmlตามความเห็นส่วนตัว  ผมมองว่าในกรณีนี้  กิจการอาจจะถูกเจ้าพนักงานสรรพากรประเมิน

1.  ถือเป็นเงินได้ในทางภาษีเงินได้นิติบุคคล  จากการนำอุปกรณ์เครื่องชงที่ใช้ทำเครื่องดื่มนั้น ไปให้ยืมใช้ฟรี โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ  2.  หากถูกประเมินเป็นเงินได้  ก็อาจจะมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง  ในเบื้องต้น  ผมมองว่าอาจถูกประเมินถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 5 )  เป็นการให้เช่าสังหาริมทรัพย์  ซึ่งจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 53.  และการให้เช่า  ก็ถือเป็นบริการ  เมื่อกิจการเป็นผู้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็จะต้องมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7  และหากกิจการออกภาษีมูลค่าเพิ่มแทน  ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกแทนก็ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามครับ4.  และเมื่อถือเป็นเงินได้แล้ว  กิจการก็มีสิทธิ์ที่จะคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินดังกล่าว  ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ไม่ต้องห้าม  ส่วนภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจากการซื้อทรัพย์สิน และ ค่าซ่อมแซม  ก็มีสิทธิ์นำมาเครดิตได้ไม่ต้องห้ามเช่นกันตามความเห็นส่วนตัว  ผมมองว่าเจ้าพนักงานคงต้องพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  และหากมีสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายมาประกอบการพิจารณาครับ  ซึ่งในเบื้องต้นผมไม่สามารถฟันธงได้ว่า  ในกรณีนี้ทางเจ้าพนักงานจะมีมุมมองอย่างไรครับ  แต่ในความคิดผม  ผมมองว่า  การที่กิจการให้ยืมอุปกรณ์เครื่องชงดังกล่าว  โดยมีเงื่อนไขว่าจะคืนอุปกรณ์ต่อเมื่อลูกค้าหยุดสั่งซื้อสินค้า   ซึ่งดูแล้วก็เกินความจำเป็นครับ  จึงน่าจะต้องถือเป็นรายได้ในทางภาษีเงินได้นิติบุคคล และจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  อีกทั้งอาจจะมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ

abc:
ขอบคุณมากครับคุณอ้วน รบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับว่า ถ้าเกิดกิจการมีการคิดค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์เครื่องชงรวมไปกับค่าเครื่องดื่มนั้นแล้ว ซึ่งในรายได้ตามจริงที่ปรากฏตามเอกสารนั้นคือค่าเครื่องดื่มที่ทางลูกค้าซื้อตลอดมานั่นเอง ซึ่งได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปในคราวเดียวกันนั้น ลักษณะนี้ จะถือได้ว่า ได้มีรายได้จากการให้ลูกค้ายืมเครื่องได้หรือไม่ครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ

อ้วน:
ตามความเห็นส่วนตัวผม  ไม่ได้ครับ  เพราะ  ตามเอกสารจะระบุว่าเป็นการขายเครื่องดื่ม  ไม่มีการแจงรายการว่าเป็นค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องชง ( ถ้าถูกประเมินว่าเป็นค่าเช่า )

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม